• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

11 października 2023 r. OECD opublikowała tekst nowej wielostronnej konwencji w sprawie wdrożenia kwoty A z Filaru Pierwszego BEPS. Celem konwencji jest m.in.:

  • koordynowanie relokacji praw podatkowych do jurysdykcji rynkowych w odniesieniu do udziału w zyskach największych i najbardziej dochodowych przedsiębiorstw wielonarodowych działających na ich rynkach, niezależnie od ich fizycznej obecności
  • zapobieganie rozprzestrzenianiu się podatków od usług cyfrowych
  • zabezpieczenie mechanizmów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu
  • zwiększenie stabilności i pewności w międzynarodowym systemie podatkowym.

OECD poczyniła również znaczne postępy w zakresie Filaru Drugiego. Wraz z otwarciem do podpisu wielostronnego instrumentu wdrażającego zasadę Subject to Tax (STTR) prace nad nią są obecnie w dużej mierze zakończone. 

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MF opublikowane zostały nowe wzory dokumentów elektronicznych:

  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – TPR-P(5)
  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – TPR-C(5).

Opublikowane wzory stosuje się do informacji o cenach transferowych (Informacji TPR) składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r. Przesłanie Informacji TPR przez bramkę e-Deklaracje, z wykorzystaniem zmienionych wzorów, jest możliwe od 13 października 2023 r. W najbliższym czasie planowane jest opublikowanie formularzy interaktywnych informacji o cenach transferowych.

 

10 października 2023 r. NSA wydał wyrok w połączonych sprawach o sygn. III FSK 3235/21 i III FSK 3236/21 dotyczący przesłanek odmowy wydania interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej. Zdaniem NSA na podstawie art. 14b § 5b o.p. uzasadnione przypuszczenie możliwości zastosowania art. 119a § 1 o.p. dotyczącego zasad odpowiedzialności podatkowej w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, jest wystarczające do odmowy wydania interpretacji indywidualnej. Wnioskodawca może wystąpić o wydanie w tej sprawie opinii zabezpieczającej.

W wyroku z 11 października 2023 r., sygn. II FSK 326/21 NSA wypowiedział się na temat zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup artykułów spożywczych oraz innych świadczeń dla osób, z którymi spółkę łączy inny stosunek prawny, niż umowa o pracę. Świadczenia te mają być wykorzystywane przez te osoby w trakcie wykonywania codziennych obowiązków „służbowych" oraz podczas spotkań, tj. narad, konferencji, szkoleń, czy spotkań z kontrahentami spółki. Zdaniem NSA należy odróżnić pozycję prawną pracowników spółki oraz osób fizycznych nie będących jej pracownikami, a świadczących na jej rzecz usługi w ramach własnej działalności gospodarczej. Organizowanie poczęstunku dla osób, które nie są zatrudnione w spółce nie pozwala na zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu. Zaliczenie takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie jest dopuszczalne, albowiem dotyczy motywowania współpracowników do lepszego prowadzenia własnej działalności, a nie działalności spółki.

W wyroku z 5 października 2023 r., sygn. II FSK 870/22, NSA wypowiedział się na temat przesłanek uznania działalności za badawczo-rozwojową. Zdaniem NSA należy wyróżnić kryteria działalności B+R: twórczość, systematyczność, zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań. W analizowanej sprawie wszystkie przesłanki zostały spełnione. O twórczości świadczy fakt, że z nabytych od specjalistów fragmentów kodów źródłowych spółka tworzy kompletny kod źródłowy będący podstawą programu. Działalność systematyczna to przede wszystkim taka działalność, która prowadzona jest w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. Spółka spełniła również kolejną przesłankę, ponieważ wykorzystuje zasoby wiedzy w celu tworzenia nowych, innowacyjnych programów komputerowych, objętych ochroną prawnoautorską. Okoliczność, iż spółka jest współwłaścicielem praw IP nie wypływa w żaden sposób na możliwość zastosowania do uzyskiwanych kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych prawa własności intelektualnej 5% stawki CIT.

W wyroku z dnia 5 października 2023 r., sygn. II FSK 758/21, NSA stwierdził, że do źródeł przychodu zaliczyć można jedynie aktywa, które zostały faktycznie otrzymane. Zdaniem sądu w momencie wypłaty instrumentów finansowych przychód jest jedynie potencjalny, natomiast może być zrealizowany w przyszłości, tj. w momencie umorzenia jednostek uczestnictwa lub ich odkupu przez towarzystwo. Przychód z realizacji jednostek uczestnictwa otrzymanych tytułem wynagrodzenia za pracę zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT należy kwalifikować jako przychód ze stosunku pracy.

W wyroku z dnia 10 października 2023 r., sygn. I SA/Wr 261/23, WSA we Wrocławiu analizując stan faktyczny uznał, iż prowadzenie działalności gospodarczej w ramach JDG przez osobę z Ukrainy na terenie Polski nie może być uznane za zakład podatkowy. Wynajmowanie mieszkania, pokoju hotelowego czy nawet posiadanie narzędzi programistycznych nie może zostać uznane za placówkę o stałym charakterze. Sam charakter pracy wskazywał na brak konieczności posiadania placówki w Polsce, a na rozstrzygnięcie wpływ miał także brak związków ekonomicznych z Polską.

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie