Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

5 października 2023 r. TSUE wydał wyrok w sprawie o sygn. C-146/22 odpowiadający na pytanie prejudycjalne, czy napój zawierający mleko może być opodatkowany różnymi stawkami VAT w zależności od tego, czy klient kupi go w restauracji, czy w innym miejscu.

TSUE orzekł, że przepisy unijne nie stoją na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które przewiduje, że takie same środki spożywcze składające się z tego samego głównego składnika i zaspokajające tę samą potrzebę przeciętnego konsumenta mogą podlegać opodatkowaniu dwóm różnym obniżonym stawkom VAT, w zależności od tego, czy są one sprzedawane detalicznie w sklepie, czy też są przygotowywane i podawane klientowi na gorąco na jego zamówienie w celu natychmiastowego spożycia. Warunkiem jest jednak to, że środki spożywcze nie wykazują analogicznych właściwości pomimo wspólnego głównego składnika lub, że różnice między tymi środkami, w tym dotyczące usług wspomagających, jakie towarzyszą ich dostawom, w istotny sposób wpływają na decyzję przeciętnego konsumenta o zakupie jednego lub drugiego z tych środków. 

6 października 2023 r. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego.

Zmiany obejmują m.in. rozszerzenie zakresu rozporządzenia o pisma składane przez użytkowników konta jednostki organizacyjnej. Proponowane jest także uzupełnienie katalogu pism, których składanie przez użytkowników konta osoby fizycznej i konta jednostki organizacyjnej nie wymaga opatrzenia podpisem o pisma w sprawie WIS, oraz deklaracje, zeznania, oświadczenia, zgłoszenia, zawiadomienia, informacje i wnioski generowane przy pomocy e-formularzy, które zostaną udostępnione w e-Urzędzie Skarbowym.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a w zakresie składania pism w sprawie WIS z dniem 1 stycznia 2024 r. 

W e-Urzędzie Skarbowym dostępna jest nowa usługa umożliwiająca osobom fizycznym i organizacjom złożenie wniosku o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej.

W pierwszej kolejności usługa została uruchomiona dla osób fizycznych. Od 27 września 2023 r. mogą z niej korzystać również organizacje. Na swoim koncie w e-US mogą sprawdzić salda i szczegóły rozliczeń w podatkach dochodowych, VAT i PCC. Usługa prezentuje zaksięgowane deklaracje i zeznania podatkowe, ich rozliczenie, dokonane wpłaty (z uwzględnieniem pobranych odsetek), zrealizowane zwroty, wpłaty, które ze względu na nieprawidłowy opis nie zostały zaksięgowane na właściwym koncie oraz inne szczegóły rozliczeń. Na koncie organizacji dostępne będą również informacje np. o wystawionym upomnieniu, tytule wykonawczym czy zalecanym kontakcie z urzędem skarbowym w sytuacji złożenia błędnie wypełnionego dokumentu.

29 września 2023 r. NSA wydał wyrok (sygn. II FSK 271/21) w sprawie fundacji będącej właścicielem floty samochodów, które wykorzystuje do celów prowadzenia swojej działalności statutowej oraz do celów prowadzenia działalności gospodarczej. We flocie znajdują się również samochody rajdowe wykorzystywane przez zawodników fundacji w celu uczestnictwa w organizowanych zawodach sportowych. Fundacja miała wątpliwości, czy odpisy amortyzacyjne od samochodów rajdowych, składki na ubezpieczenie samochodów i wydatki związane z używaniem samochodów będą stanowiły koszty uzyskania przychodów. Zdaniem NSA z wniosku o wydanie interpretacji wynika, że fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu samochodami i planuje reklamować się w sportach motorowych wykorzystując samochody rajdowe z jej logo. Te działania mają służyć promocji. Przy przyjęciu takiego opisu zdarzenia przyszłego, nie ma podstaw do tego, żeby negować możliwość uznania tego typu wydatków jako wydatków reklamowych potencjalnie związanych z przychodami.

W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 44098) z dnia 28 września 2023 r. Minister Finansów wyjaśnił, że w sytuacji posiadania udziałów w więcej niż jednej nieruchomości, w celu skorzystania ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych bez znaczenia pozostaje liczba lokali w których nabywca posiada udziały, pod warunkiem, że żaden z nich nie przekracza 50% i nabycie tych udziałów nastąpiło wyłącznie w drodze dziedziczenia.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 3-4 października 2023 r. postanowiła obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. do poziomu:

  • stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej
  • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej
  • stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej
  • stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Zmiana stopy referencyjnej wpływa m.in. na: wysokość odsetek od zaległości podatkowych (200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego + 2% z tym, że stawka nie może być niższa niż 8%) – oznacza to, że stawka odsetek od zaległości podatkowych wyniesie 14,5% w skali roku.

28 września 2023 r. Rzecznik Generalny TSUE przedstawił opinię w sprawie C 509/22 (Girelli Alcool Srl). W opinii Rzecznika Generalnego pojęcie „nieprzewidzianych okoliczności”, o którym mowa w art. 7 ust. 4 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG należy interpretować w ten sposób, że odnosi się do okoliczności niezależnych od uprawnionego prowadzącego skład podatkowy, nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych, których konsekwencji nie można było uniknąć pomimo dochowania w tym celu należytej staranności. Przesłanka, zgodnie z którą okoliczności mają być niezależne od uprawnionego prowadzącego skład podatkowy, nie ogranicza się do okoliczności zewnętrznych wobec niego w sensie materialnym lub psychicznym, lecz obejmuje okoliczności, które w sposób obiektywny jawią się jako znajdujące się poza jego kontrolą lub sferą odpowiedzialności.

Z opinią Rzecznika Generalnego TSUE można zapoznać się pod adresem: Źródło:  https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=277946&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2349323

29 września 2023 r. Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów opublikował Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6 dotyczące metody koszt plus. Celem Objaśnień jest przedstawienie praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem metody koszt plus oraz dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatników. W objaśnieniach podatkowych omówiono: zasady użycia metody kosz plus, kryteria porównywalności oraz trudności i błędy w stosowaniu metody koszt plus. Objaśnienia zawierają także porównanie z innymi metodami weryfikacji, a także przedstawiają przykłady praktycznego zastosowania metody koszt plus.

Z objaśnieniami można zapoznać się pod adresem: objaśnienia-podatkowe-koszt-plus.pdf (podatki.gov.pl)

Ministerstwo Finansów opublikowało indywidualne dane podatników CIT za rok podatkowy 2022 (stan na 1 sierpnia 2023 r.). Zgodnie z danymi, w omawianym roku podatkowym zeznanie złożyło 71 podatkowych grup kapitałowych, z kolei spółek nieruchomościowych było 3467. Najwyższy zapłacony podatek CIT wyniósł 4 370 329 255 zł. Z danymi można zapoznać się na stronie internetowej 2022 - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie