• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

7 sierpnia 2023 r. opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Projekt zakłada m.in.:

 • umożliwienie nadawania zawężonych uprawnień w KSeF przy dużych strukturach podmiotów
 • wprowadzenie możliwości wystawiania faktur lub uzyskania dostępu do nich tylko w zakresie faktur danego zakładu (oddziału) osoby prawnej lub innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podmiotu (a nie do wszystkich faktur ustrukturyzowanych tego podatnika)
 • umożliwienie podmiotom, które uzyskają uprawnienia, nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF poprzez uzyskanie uprzednio unikalnego identyfikatora, który pozwoli na zidentyfikowanie ww. podmiotów, a następnie na nadanie uprawnień do wystawiania lub dostępu do faktur tym podmiotom przez jednostkę macierzystą (podatnika).


Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2023 r. 

11 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Główne założenia ustawy to m.in.:

 • obligatoryjne e-fakturowanie od 1 lipca 2024 r.
 • faktury z kas rejestrujących będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.
 • paragon fiskalny z NIP będzie uznawany za fakturę uproszczoną do 31 grudnia 2024 r.
 • faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF
 • bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF
 • wyłączone z KSeF będą również faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS.
 • kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF
 • liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.
 • likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF.

10 sierpnia 2023 r. opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie sposobu pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn. Potrzeba jego wydania wynika z wprowadzonych 1 marca 2023 r. zmian w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Jedna z nich nałożyła obowiązek na notariuszy, jako płatników tego podatku, przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika sporządzonej w formie papierowej albo elektronicznej informacji zawierającej treść aktów notarialnych lub dane z tych aktów dotyczące czynności. W projektowanym rozporządzeniu przyjęto analogiczne rozwiązania do obecnie obowiązujących regulacji odnoszących się do sposobu pobierania podatku przez płatników, w tym:

a)     czynności związanych z poborem podatku (notariusze jako płatnicy są obowiązani w każdym przypadku do określenia w treści sporządzonych aktów notarialnych podstawy prawnej pobrania podatku i sposobu jego obliczenia bądź podstawy prawnej niepobrania podatku)
b)     zakresu pouczeń udzielanych podatnikom
c)     treści rejestru podatku
d)     zakresu danych zawartych w deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r. 

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Cyfryzacji, rząd wycofał się ze zmian w ustawie o biegłych rewidentach, które wprowadzić miał rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji. Zgodnie z nimi, dane od firm, których sprawozdania badają biegli rewidenci, miały trafiać do jednej centralnej e-bazy akt badań, co mogło spowodować, że w jednym miejscu miały znajdować się wszystkie wrażliwe dane firm, w tym również przedsiębiorstw państwowych. Zmiany krytycznie oceniali zarówno przedsiębiorcy, jak i biegli rewidenci, adwokaci, doradcy podatkowi, księgowi, a także rzecznik MŚP.

9 sierpnia 2023 r. NSA ( sygn. II FSK 214/21,) wydał wyrok w sprawie spółki będącej właścicielem centrum handlowego. Podstawową działalnością spółki jest wynajem powierzchni handlowej znajdującej się w centrum na rzecz podmiotów trzecich. Spółka od 1 stycznia 2018 r. jest obowiązana do obliczania oraz uiszczania podatku od przychodów z tytułu własności środka trwałego zgodnie z art. 24b ustawy o CIT. Jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków spółka wskazuje ustaloną na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkową środka trwałego wynikającą z prowadzonej ewidencji. Chciała wiedzieć, czy podstawa opodatkowania podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego powinna być ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca, co oznacza, że powinna być pomniejszana o wartość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych w poprzednich miesiącach. Zdaniem NSA mając na uwadze wnioski wypływające z wykładni językowej, systemowej oraz celowościowej, uznać należy, że w świetle art. 24b ust. 3 ustawy o CIT, wartość początkowa środka trwałego na pierwszy dzień miesiąca powinna być ustalana z pominięciem dokonanych odpisów amortyzacyjnych, a jedynie z uwzględnieniem ulepszeń, odłączenia części składowych itp. Identyczne rozstrzygnięcie zapadło w wyroku NSA z dnia 9 sierpnia 2023 r., sygn. II FSK 213/21.

4 sierpnia 2023 r., (sygn. III SA/Wa 873/23), WSA w Warszawie wydał wyrok w sprawie spółki, która zawarła przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą działek gruntu. Spółka chciała wiedzieć, czy cesja praw i obowiązków wynikająca z aktu notarialnego, mocą którego doszło do przeniesienia praw i obowiązków z umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży gruntu podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów. Zdaniem WSA, mając na uwadze cywilistyczny charakter umowy cesji, a także jej cel gospodarczy, którym jest przeniesienie praw między cedentem a cesjonariuszem, nie zaś dostawa towaru należy uznać, iż dokonanie przez spółkę cesji praw i obowiązków do umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży gruntu stanowi usługę świadczoną przez spółkę na rzecz nabywców za wynagrodzeniem, którym w opisanym przypadku jest należność otrzymana za cesję w ustalonej wysokości (tj. kwota należnego spółce wynagrodzenia z tytułu zbycia praw do nieruchomości gruntowej) i nie stanowi – wbrew twierdzeniu spółki - dostawy towaru.

3 sierpnia 2023 r., sygn. I SA/Rz 240/23, WSA w Rzeszowie wydał wyrok w sprawie spółki zajmującej się sprzedażą markowego obuwia. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że współpracuje z osobami popularnymi w mediach społecznościowych. Polega to na tym, że wysyła im obuwie w zamian za reklamowanie jej towarów w internecie. Część influencerów nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z czym influencer nie wystawia faktur. Dlatego w regulaminie zapisała, że za otrzymane obuwie influencer zobowiązuje się do wykonania usługi reklamowej. Chciała upewnić się, że w takiej sytuacji może rozpoznać koszty podatkowe, natomiast nie powstaje u niej przychód z tego tytułu. Zdaniem WSA, przekazanie produktu przez spółkę influencerom, którzy w zamian za powyższe zgadzają się na świadczenie ekwiwalentne w postaci usługi reklamowej, np. w mediach społecznościowych, stanowi umowę barterową, a w konsekwencji po stronie spółki powstaje przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy o CIT. 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało, że 12 września 2023 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków na dofinansowanie dokumentacji dla inwestycji w odnawialne źródła energii realizowanych przez np. klastry energii. Program jest dwuetapowy. Pierwszy etap zakłada opracowanie ogólnej koncepcji i przygotowanie projektu. Natomiast w drugim wyłonionych ma być 10 najbardziej zaawansowanych projektów, które uzyskają dofinansowanie na ich realizację. Celem naboru jest wyłonienie 139 projektów realizowanych przez klastry energii, spółdzielnie energetyczne i samorządy. Wnioski mogą składać klastry energii, spółdzielnie energetyczne i jednostki samorządu terytorialnego, które nie są członkiem ani koordynatorem istniejącego klastra energii lub członkiem spółdzielni energetycznej bądź obywatelskiej społeczności energetycznej OZE. Maksymalne kwoty wsparcia w pierwszym etapie programu (części przedinwestycyjnej) wynoszą: dla klastrów energii 1,55 mln zł, dla spółdzielni energetycznych 400 tys. zł, dla JST 1,4 mln zł. Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez stronę: https://wod.cst2021.gov.pl/.

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie