• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Na stronie Rady ds. unikania podwójnego opodatkowania opublikowana została uchwała nr 1/2023 z 17 kwietnia 2023 r. Przedmiotem uchwały był szereg czynności dotyczących znaku towarowego. Ich efektem było obniżenie przez Stronę wysokości zobowiązania podatkowego w CIT za 2017 r. poprzez kwalifikację do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od znaku towarowego. Zdaniem Rady, uzyskana przez Stronę korzyść podatkowa jest sprzeczna z przedmiotem i celem przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 16b ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o CIT. W wyniku dokonania czynności Strona, wraz z podmiotami powiązanymi, doprowadziła do sytuacji, w której znaki towarowe zostały sztucznie przeniesione do innych podmiotów po to, aby finalnie wrócić do Strony i ujawnić ich aktualną wartość, od której przysługiwały ponownie odpisy amortyzacyjne. Gdyby Strona nie przeniosła praw własności do znaków towarowych z wykorzystaniem spółek celowych, ale dokonała planowanego połączenia, to powstałoby dla niej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych.

27 czerwca 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku PIT należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków. Projekt rozporządzenia przewiduje przedłużenie terminu do wpłaty podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków o kolejne 2 lata. Oznacza to, że podatek należny od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikających z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2025 r. podatnik będzie płacił do 31 grudnia 2025 r. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

WSA w Łodzi w wyroku z dnia 27 czerwca 2023 r. (sygn. I SA/Łd 258/23) stwierdził, że podatnik może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od nieruchomości mieszkalnych wprowadzonych do ewidencji do 31 grudnia 2021 r., do momentu ich pełnej amortyzacji, czyli też po 2022 r. WSA w uzasadnieniu powołał się na „oczywistą niezgodność” przepisów zakazujących amortyzacji z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych, poprzez wprowadzony przepisami Polskiego Ładu całkowity zakaz uwzględniania odpisów amortyzacyjnych po 1 stycznia 2023 r.

W wyroku z dnia 29 czerwca 2023 r. (C 232/22) TSUE uznał, że jeśli podatnik korzystający z usług ma swoją firmę poza Unią Europejską i nie ma na terenie państwa członkowskiego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, to nie jest uważany za osobny podmiot prawnie od usługodawcy, nawet jeśli usługodawca wykonuje usługi na jego rzecz na podstawie umowy. Zdaniem TSUE w celu ustalenia miejsca świadczenia usług nie jest istotne, gdzie znajdują się sprzedawane towary, tylko gdzie znajdują się zasoby techniczne i osobowe, z których spółka korzysta w celu produkcji towarów.

28 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023. Wprowadza ono zmiany w rozporządzeniu z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz. U. poz. 2495 i 2808), przedłużając obowiązywanie zerowej stawki podatku VAT na dostawy towarów i świadczenie usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy z 30 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Rozporządzenie weszło w życie 30 czerwca 2023 r.

26 czerwca 2023 r. w mediach społecznościowych Premier potwierdził przedłużenie zerowej stawki podatku VAT na żywność do końca 2023 r. Zgodnie z obecnymi przepisami zerowa stawka VAT na żywność obowiązuje do końca czerwca. Obejmuje ona produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5-procentowym podatkiem.

29 czerwca 2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP opublikowana została zaktualizowana wersja wzoru struktury logicznej FA(2). W lipcu 2023 r. Ministerstwo Finansów planuje udostępnić środowisko testowe dostosowane do struktury logicznej wraz z dokumentacją. Z kolei 1 września 2023 r. udostępnione zostanie środowisko produkcyjne. Wtedy też struktura logiczna FA(2) zastąpi obecnie obowiązującą strukturę logiczną FA(1). Oznacza to, że od lipca do sierpnia 2023 r. w środowisku testowym będą funkcjonowały równocześnie dwie wersje struktur logicznych – FA(1) oraz FA(2). Zdaniem resortu, dzięki temu podatnicy będą mogli przygotować się do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 roku. Wzór zaktualizowanej struktury dostępny jest również na stronie podatki.gov.pl w sekcji KSeF Struktur dokumentów XML.

1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca tzw. Slim VAT 3. Nowelizacja przewiduje m.in. podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro, sprecyzowanie, że w przypadku faktur korygujących, gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej, stosowany ma być tzw. kurs pierwotny lub historyczny, upoważnienie jednego organu do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP i zniesienie opłaty od wniosku o wydanie WIS.

Poza tym, od 1 lipca 2023 r. zmieniły się progi podatku od spadków i darowizn. Są one następujące:

  • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej
  • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej
  • 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Co więcej, 1 lipca 2023 r. odwołany został stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że terminy MDR zaczynają swój bieg od 1 sierpnia 2023 r. (z uwagi na 30 dniowy termin przejściowy z art. 31y ust. 1 ustawy covidowej).

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie