• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Na posiedzeniu w dniach 24-26 maja 2023 r. Sejm przyjął m.in. ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zawierającą pakiet zmian tzw. Slim VAT 3 oraz ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zakupu nieruchomości.

W ramach pakietu Slim VAT 3 podwyższono m.in. z 1,2 do 2 mln EUR limit sprzedaży dla małego podatnika, zmniejszono formalności w obrocie międzynarodowym, zliberalizowano warunki szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz zmieniono termin wprowadzenia obowiązku wysyłania JPK z danymi z podatków dochodowych. Podwyższono ponadto progi w podatku od spadków i darowizn. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta i czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2023 r. Z kolei ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw zakłada nowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu oraz wprowadzenie 6% stawki PCC od zakupu szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego (nabywanych w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej). Ustawa znosi ponadto PCC przy zakupie pierwszego mieszkania. Ustawa trafi teraz do Senatu. Co do zasady, nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. 

Na posiedzeniu w dniach 24-26 maja 2023 r. Sejm przyjął ustawę o świadczeniu wspierającym. W czasie prac w komisji złożono poprawkę wydłużającą o dodatkowe 12 miesięcy możliwość skorzystania z obniżonej składki ZUS według zasady tzw. Małego ZUS Plus. Będą mogli z niej skorzystać pracodawcy, którzy przynajmniej jeden miesiąc w 2023 r. na takich zasadach odprowadzali składki ZUS.  Ustawa trafi teraz do Senatu. 

25 maja 2023 r. opublikowana została informacja o wydaniu przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej z 28 kwietnia 2023 r. (sygn. DKP1.8082.7.2022) dotyczącej kwestii połączenia spółek przez przejęcie i powstania przychodu podatkowego w spółce przejmującej.

Zdaniem Szefa KAS, choć w przedstawionej sprawie może powstać korzyść podatkowa, nie będzie jednak ona głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności. Szef KAS nie zidentyfikował również powodów pozwalających na uznanie, że wskazane we wniosku korzyści podatkowe są sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a w oparciu o przedstawiony opis planowanej czynności nie można zidentyfikować ustawowych przesłanek sztucznego sposobu działania.

29 maja 2023 r. Skład 7 sędziów NSA podjął dwie istotne uchwały. W pierwszej (sygn. I FPS 1/23) sąd rozstrzygnął, że zapłata dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT nie może być zabezpieczona decyzją wydaną na podstawie art. 33 Ordynacji podatkowej.

W drugiej (sygn. akt I FPS 2/23) NSA pozostawił bez rozpoznania pytanie „Czy użyte w art. 138e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) pojęcie „w sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego” należy rozumieć jako „w konkretnym postępowaniu prowadzonym przed organem podatkowym”, czy też jako „w przedmiocie konkretyzacji wzajemnych uprawnień i obowiązków stron stosunku, którymi są organ podatkowy i indywidualny podmiot”?”. W ocenie sądu zagadnienie to było już przedmiotem uchwały z kwietnia 2022 r. (II FPS 1/22). Oznacza to podtrzymanie konieczności składania pełnomocnictwa szczególnego do akt sprawy w każdym postępowaniu. 

W wyroku z 29 maja 2023 r. (sygn. akt II FSK 1093/22) NSA uznał, że wartość świadczeń dodatkowych, które zleceniobiorca prowadzący działalność gospodarczą uzyskuje oprócz wynagrodzenia, które wynikają z tego samego stosunku prawnego, należy zaliczyć do jego przychodu.

Okoliczność, że zleceniodawca opłaca przedmiotowe świadczenia lub wypłaca zleceniobiorcy środki finansowe z tego tytułu nie zmienia oceny, że stanowią one element wynagrodzenia za usługę, która bez tych dodatkowych świadczeń nie mogłaby być świadczona. 

29 maja 2023r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Zakłada on dostosowanie obowiązujących przepisów do wdrożenia w e-US konta jednostki organizacyjnej. Wniosek o udostępnienie konta jednostki organizacyjnej może zostać złożony przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadające NIP.

Z udostępnieniem jednostkom organizacyjnym kont w e-Urzędzie Skarbowym będzie się wiązać przyznanie użytkownikom tych kont prawa do dostępu do prawnie chronionych danych, w tym objętych tajemnicą skarbową, dotyczących jednostki organizacyjnej. Rozporządzenie ma wejść w życie 15 czerwca 2023 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowany został kreator zeznania rocznego CIT-8 za rok 2022. Inaczej niż w latach ubiegłych, kreator powinien być wypełniony na stronie – nie udostępniono bowiem formularza interaktywnego do uzupełnienia. Projekt zeznania przygotowany w kreatorze można zapisać w formacie XML, by ponownie go wczytać.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie