Tax Alert: Zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów dot. systemu monitorowania przewozu i obrotu (SENT)

Przewóz zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich objęty systemem SENT.

Przewóz zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich objęty systemem SENT.

  • 1000

21 kwietnia 2023 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Skutkiem tego, systemem SENT został objęty przewóz zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich.

System monitorowania przewozu i obrotu (w skrócie: SENT) obejmuje gromadzenie i przetwarzanie danych o przewozie towarów i obrocie paliwami opałowymi, w szczególności z zastosowaniem środków technicznych służących do tego monitorowania, oraz kontrolę realizacji obowiązków wynikających z ustawy. Monitorowanie to jest zadaniem Krajowej Administracji Skarbowej.  

Każdy kto wysyła, odbiera, przewozi tzw. „towary wrażliwe” ma obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT, a także jego uzupełniania i aktualizacji. Dodatkowo przewoźnicy tego typu towarów są zobowiązani do wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.

Korzystając z delegacji ustawowej, Minister Finansów w drodze rozporządzenia określił towary, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Zmiana rozporządzenia, podobnie jak opublikowane wcześniej rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych (Dz. U. poz. 717),  jest związana z postulatami polskiej branży rolnej dotyczącymi wprowadzenia do krajowego systemu prawnego rozwiązań, które będą zapobiegały niekontrolowanym przepływom produktów rolnych przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 21 kwietnia 2023 r. systemem SENT został objęty przewóz produktów rolnych, podzielonych na następujące sektory wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.):

a) zboża, część I, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg,

b) jaja, część XIX, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt.,

c) mięso drobiowe, część XX, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg,

d) produkty pszczele, część XXII, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg.

Obowiązek dokonania zgłoszenia dotyczy:

  • wewnątrzwspólnotowych nabyć ww. towarów,
  • przewozów towarów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski.

Zwolnione są natomiast przewozy towarów, które realizowane są na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi tzn. rozpoczynające się na terytorium Polski.

Do przewozów ww. towarów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (dziennikustaw.gov.pl)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1308/2013

Jak możemy pomoć?