• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

23 maja 2023r. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie oceny poziomów dojrzałości ram wewnętrznego nadzoru podatkowego (RWNP) oraz dobrych praktyk w zakresie ich funkcjonowania.

RWNP stanowią wytyczne określające zbiór elementów oraz narzędzi wspierających skuteczny nadzór nad kwestiami podatkowymi w przedsiębiorstwie i stanowią jeden z warunków udziału w tzw. Programie Współdziałania czyli formy bliskiej współpracy podatnika z KAS.

Celem konsultacji jest wypracowanie we współpracy z podatnikami oraz innymi interesariuszami modelu oceny poziomów dojrzałości RWNP. Analiza wyników konsultacji przyczyni się do opracowania podręcznika dla uczestnika Programu Współdziałania, opisującego dobre praktyki dotyczące funkcjonowania RWNP. 

23 maja 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu prekonsultacji dotyczących kierunków rozwoju transparentności podatkowej. Ich celem jest merytoryczna dyskusja wokół zasad sporządzania i stosowania strategii podatkowej, informowania społeczeństwa i organów skarbowych o stosowanej strategii, a także weryfikacji rzetelności informacji przekazywanych za jej pośrednictwem. Analiza wyników prekonsultacji pozwoli wytyczyć kierunek dalszych działań dotyczących posiadania i publikowania strategii podatkowej. Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich. Do udziału w prekonsultacjach można zgłaszać się do 2 czerwca 2023 r. 

23 maja 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję struktury logicznej FA(2). Zgodnie z planami resortu ma ona zacząć obowiązywać od 1 września 2023 r. MF poinformowało, że zaktualizowana struktura logiczna FA(2) została opracowana w oparciu o opinie przesłane podczas konsultacji podatkowych, oraz postulaty zgłoszone w trakcie spotkań z organizacjami przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów oraz przez sektor IT. Struktura logiczna opublikowana zostanie na ePUAP w czerwcu 2023 r. Środowisko testowe dostosowane do struktury logicznej wraz z dokumentacją zostanie udostępnione w lipcu 2023 r. Z kolei środowisko produkcyjne udostępnione zostanie 1 września 2023 r. Od 1 września 2023 r. struktura logiczna FA(2) zastąpić ma obecnie obowiązującą strukturę logiczną FA(1). 

25 maja 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek. W projekcie zaproponowano wprowadzenie nowych progów zwolnienia w sytuacji, jeśli środki lub rzeczy uzyskane z darowizny w okresie 12 miesięcy od ich nabycia przeznaczone zostaną na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami. Podniesione mają zostać również progi, od jakich podlega opodatkowaniu nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych. Proponowana jest także nowa skala w podatku od spadków i darowizny. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

24 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, uszczelniająca przepisy dotyczące VAT w sektorze e-commerce. Zgodnie z ustawą, banki i inne instytucje finansowe będą prowadzić, przechowywać i przesyłać do szefa KAS ewidencję wskazanych transakcji płatniczych. Raportowanie dotyczy płatności transgranicznych, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 płatności na rzecz tego samego odbiorcy. Zgromadzone dane będą przechowywane przez szefa KAS i umieszczone w unijnym systemie CESOP. System będzie zbierać dane przekazywane przez administracje wszystkich państw członkowskich. W ten sposób powstanie kompleksowa baza danych o płatnościach transgranicznych, realizowanych w ramach Unii, jak i z krajami trzecimi, z której na ściśle określonych zasadach, będą mogły korzystać poszczególne państwa. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.

22 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Zgodnie z ustawą dochody fundatora oraz beneficjenta otrzymane z fundacji rodzinnej, jako podlegające przepisom o PIT, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Nabycie przez osoby fizyczne od fundacji rodzinnej świadczeń oraz mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej zostało opodatkowane PIT, w wysokości uzależnionej od stopnia pokrewieństwa beneficjenta z fundatorem. Zwolniona z PIT jest tylko część świadczenia oraz mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej nabytego przez fundatora lub osobę należącą do „grupy zero” w stosunku do fundatora, odpowiadająca proporcji właściwej dla tego fundatora, zamieszczonej w spisie majątku. Fundacje objęte zostały zwolnieniem z CIT. Zwolnienie nie ma zastosowania do podatku dochodowego od świadczeń dokonywanych przez fundację rodzinną na rzecz beneficjenta lub fundatora oraz od mienia przekazanego w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, ani do fundacji rodzinnych prowadzących działalność gospodarczą inną, niż działalność gospodarcza, której prowadzenie przez fundację rodzinną dopuszczają przepisy ustawy o fundacji rodzinnej.

25 maja 2023 r. TSUE wydał wyrok w polskiej sprawie C-114/22 dotyczącej spółki, która była nabywcą znaków towarowych. Urzędnicy w trakcie kontroli uznali, że nie miała ona prawa do odliczenia VAT, ponieważ czynność była pozorna. Sprawa trafiła do NSA, który skierował do TSUE pytanie prejudycjalne. Poprosił o ocenę, czy polski przepis zakazujący odliczenia podatku od pozornej czynności – niezależnie od tego, czy doszło do nadużycia prawa lub oszustwa – jest zgodny z unijnym prawem.

TSUE zauważył, że prawo do odliczenia jest uzależnione od tego, czy transakcja faktycznie miała miejsce. Nie powstanie, jeśli w ogóle nie doszło do dostawy towarów bądź świadczenia usług. Sąd krajowy musi więc zbadać, czy sprzedaż znaków została faktycznie dokonana i czy były one używane przez spółkę do opodatkowanych czynności. Jeśli warunki te zostaną spełnione, nie można, co do zasady, odmówić prawa do odliczenia. Regulacje unijne nie pozwalają bowiem na kwestionowanie odliczenia tylko z tego powodu, że fiskus uznał transakcję, do której faktycznie doszło, za pozorną. 

Ministrowie Finansów Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich podpisali w Abu Dhabi wspólną deklarację o pogłębionej współpracy w obszarze podatków. Porozumienie polityczne pomiędzy Polską a ZEA pozwoli na zawarcie bliższych kontaktów, a także rozpoczęcie współpracy pomiędzy administracjami publicznymi obu państw. Dzięki porozumieniu Polska i ZEA będą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami w zakresie cyfryzacji systemu podatkowego. Chodzi m.in. o wymogi w zakresie sprawozdawczości cyfrowej, analizy big data, uczenie maszynowe oraz wykorzystanie nowych technologii w sektorze publicznym, takich jak blockchain.

26 maja 2023 r. posłowie przyjęli zmiany w zakresie pakietu Slim Vat 3. Ustawa czeka na podpis Prezydenta. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza rozwiązania, które mają uprościć i przyspieszyć rozliczanie podatku VAT, jak również zmiany w innych podatkach w tym podatkach dochodowych oraz podatku od spadków i darowizn. Nowelizacja wprowadza m.in. wyższy limit wartości sprzedaży (z 1,2 mln euro do 2,0 mln euro), poniżej którego podatnik zaliczany jest do małych podatników, reguluje zasady ustalania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej czy też poprzez nowe przepisy zmniejszone zostaną formalności w obrocie międzynarodowym. Nie będzie już m.in. formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. W zakresie innych podatków nowelizacja wprowadza zmiany w zasadach opodatkowania ryczałtem przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego. Po zmianie, małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5 proc. przychodów po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł), jak również zmiany dotyczące obowiązku składania jednolitych plików kontrolnych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz przez firmy. Przede wszystkim zmieniono termin wprowadzenia obowiązku wysyłania JPK z danymi z podatków dochodowych – w przypadku JPK CIT obowiązek wejdzie w życie od 31 grudnia 2025 roku, a w przypadku JPK PIT – od 31 grudnia 2026 r. Ustawa, w zakresie PIT, przewiduje też możliwość kompensowania strat z funduszy inwestycyjnych z zyskami z akcji. Większość zmian ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie