• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

18 kwietnia 2023 roku Parlament Europejski przegłosował kluczowe akty prawne z pakietu „Fit For 55”, którego celem jest zmniejszenie emisji CO2 o 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Akty przyjęte przez parlament zakładają m.in.:

  • reformę systemu handlu emisjami – sektory już objęte systemem mają do 2030 roku obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 62% w porównaniu z poziomem z roku 2005, ponadto, w latach 2026-2034 stopniowo wycofywane mają być bezpłatne uprawnienia do emisji;
  • włączenie do ETS emisji gazów cieplarnianych z sektora żeglugi morskiej oraz przegląd ETS w odniesieniu do lotnictwa (dzięki temu będzie można znieść bezpłatne uprawnienia do emisji w tym sektorze do 2026 roku);
  • mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem CO2 (CBAM);
  • porozumienie z państwami członkowskimi o utworzeniu w 2026 roku unijnego Społecznego Funduszu Klimatycznego. 

18 kwietnia 2023 roku Parlament Europejski przyjął przepisy o nowym unijnym mechanizmie dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem CO2 (CBAM). Jego celem jest zachęcenie państw spoza UE do podwyższania ambicji klimatycznych oraz zapobieganie podważaniu unijnych i światowych działań w tej dziedzinie. Ma to miejsce, gdy produkcję przenosi się z Unii do krajów o mniej restrykcyjnych przepisach klimatycznych. CBAM obejmie takie towary, jak: żelazo, stal, cement, aluminium, nawozy, elektryczność i wodór, a w pewnych warunkach zostaną nim objęte także emisje pośrednie. Importerzy tych towarów będą musieli zapłacić różnicę pomiędzy opłatą emisyjną w kraju produkcji a ceną uprawnień do emisji w unijnym ETS. System będzie wprowadzany stopniowo w latach 2026–2034, w miarę jak będą wycofywane bezpłatne uprawnienia do emisji w ETS.

W wyroku z 18 kwietnia 2023 roku (sygn. II FSK 2526/20) NSA uznał, że wynagrodzenie należne ubezpieczycielowi GAP oraz ubezpieczycielowi assistance z tytułu umów ubezpieczenia, nie mieści się w katalogu przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, podlegających opodatkowaniu tzw. podatkiem u źródła.

Zdaniem NSA dokonując porównania instytucji gwarancji i ubezpieczenia na gruncie prawa cywilnego, trudno doszukać się podobieństw, które uzasadniałyby uznanie ich za świadczenia podobne. Ponadto, w ocenie sądu warto zauważyć, że podobny katalog usług zawarty był w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (w stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2022 roku) jednak przepis ten wymieniał usługi ubezpieczenia wprost. Skoro zatem w tym przypadku ustawodawca uznał, że należy je wymienić osobno to znaczy, że nie są one podobne do pozostałych wymienionych w tym przepisie usług. 

14 kwietnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 20 września 2022 roku. Jest to pierwsza tego typu umowa w relacjach polsko-brazylijskich. Umowa zawiera szereg regulacji antyabuzywnych, takich jak: regulacje ograniczające przyznanie korzyści zakładom położonym w państwach trzecich, klauzula zastrzegająca korzystanie z określonych przywilejów umownych jedynie przez podmioty kwalifikowane, a także przepis zawierający test podstawowego celu. Zawiera też klauzulę nieruchomościową, pełną klauzulę wymiany informacji oraz metodę zaliczenia proporcjonalnego jako główną metodę unikania podwójnego opodatkowania. 

18 kwietnia 2023 roku, w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Finansów dot. ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT. Rozporządzenie zawiera precyzyjne określenie zakresu danych, które powinny znaleźć się w ewidencji czynności między członkami grupy, a także sposób wykazywania tych informacji. Rozporządzenie uwzględnia również kwestie dotyczące przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania przez grupę VAT, kontrolowania obowiązków grupy przez organ podatkowy i możliwości techniczno-organizacyjnych prowadzenia ewidencji przez członków grupy. Przepisy wejdą w życie 1 lipca 2023 roku.

18 kwietnia 2023 roku Rada Ministrów przyjęła dwa projekty ustaw dotyczących transgranicznych reorganizacji spółek, które dostosowują polskie prawo do nowych przepisów unijnych. Projekt ustawy o zmianie ustawy – KSH oraz niektórych innych ustaw przewiduje wdrożenie nowych zasad dotyczących transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Ochroną zostaną objęci przedsiębiorcy, których interesy mogłyby zostać naruszone w wyniku przemian. Nowelizacja wprowadzi także rozwiązania zapobiegające wykorzystywaniu przekształceń w celu naruszenia, nadużycia lub obejścia prawa. Drugi projekt ustawy ma na celu ochronę pracowników takich firm oraz uregulowanie form ich uczestnictwa w spółce powstałej po przekształceniu, połączeniu lub podziale. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 sierpnia 2023 roku. 

15 marca 2023 roku NSA wydał wyrok (sygn. II FSK 2190/20), zgodnie z którym wskazał, że wykładnia językowa art 24b ust. 3 ustawy CIT (art. 30g ust. 3 ustawy PIT) prowadzi do wniosku o braku podstaw prawnych do pomniejszania wartości początkowej o odpisy amortyzacyjne przy ustalaniu wartości początkowej środka trwałego dla potrzeb określenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od nieruchomości komercyjnych.

20 kwietnia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie o sygn. C-282/22. TSUE uznał w nim, że świadczenie składające się z udostępnienia urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych, zapewnienia przepływu energii elektrycznej o odpowiednio dostosowanych parametrach do akumulatorów tego pojazdu oraz niezbędnego wsparcia technicznego i usług informatycznych stanowi „dostawę towarów” w rozumieniu art. 14 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

W przypadku zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Na PIT-38 deklarować należy również przychody ze zbycia kryptowalut. Stawka podatku wynosi 19%. Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica pomiędzy uzyskanym przychodem a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów. Co do zasady przychód powstaje w momencie przeniesienia własności akcji na kupującego. Oznacza to, że jeżeli dokonano sprzedaży akcji (przeniesiono ich własność), to podatnik ma obowiązek złożenia i rozliczenia się z tej sprzedaży, nawet jeśli jeszcze nie otrzymał zapłaty.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie