Tax Alert: Pakiet SLIM VAT 3 i ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce przyjęte przez Sejm

Slim VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań mających na celu ułatwienie rozliczeń VAT.

Slim VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań mających na celu ułatwienie rozliczeń VAT.

  • 1000

14 kwietnia br. Sejm przyjął dwie istotne nowelizacje wprowadzające zmiany w ustawie o VAT oraz innych ustawach podatkowych. Pierwsza z nich to ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza tzw. pakiet SLIM VAT 3. Drugą jest ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, uszczelniająca przepisy dotyczące VAT w sektorze e-commerce. Obie ustawy trafiły teraz do Senatu.

I. SLIM VAT 3

Slim VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań mających na celu ułatwienie rozliczeń VAT, ale zwiera również zmiany dotyczące podatków dochodowych oraz podatku od spadków i darowizn.

Zmiany w zakresie podatku VAT

Zmiany w VAT to przede wszystkim podwyższenie dla małego podatnika limitu wartości sprzedaży z 1,2 mln euro do 2 mln euro, czy też rozszerzenie możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT – będzie nimi można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy. Wprowadzona zostanie także możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

Ustawa przewiduje ponadto rezygnację z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu oraz możliwość składania korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Doprecyzowane zostaną również zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej, jak również nastąpi liberalizacja warunków zastosowania przez podatników pełnego odliczenia VAT w przypadku, gdy proporcja sprzedaży mieszanej przekroczy 98%. Ponadto kompetencja do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP zostanie przeniesiona do jednego organu, a wniosek o wydanie WIS przestanie wiązać się z opłatą.

Zmiany dotyczące podatków dochodowych

Ustawa przesuwa o rok termin wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT). Ponadto, podatnik będzie przesyłał informacje wyłącznie po zakończeniu roku (a nie – miesięcznie lub kwartalnie), a część podmiotów, w tym m.in. organizacje pozarządowe, zostaną w ogóle z tego obowiązku wyłączone.

Ustawa doprecyzowuje również przepisy dotyczące podatku u źródła (zwolnienie z podatku od odsetek lub dyskonta od listów zastawnych i obligacji).

Natomiast w zakresie podatku PIT przewiduje ona rozszerzenie usługi Twój e-PIT na rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej oraz zmiany realizujące podatkowe rozwiązania SRRK, m.in. te, które umożliwiają kompensatę dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych.

Zmiany w zakresie podatku od spadków i darowizn

W zakresie podatku od spadków i darowizn ustawa przede wszystkim likwiduje niedoszły tzw. podatek od zbiórek, a także podwyższa kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn.  

Od 1 lipca 2023 r. wolne od podatku będą kwoty do wartości majątku: 

  • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2023 r.

Z ustawą można zapoznać się pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3025

II. Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce

Głównym celem ustawy jest wprowadzenie w przepisach o VAT zmian, które dostosują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie zwalczania oszustw podatkowych. Chodzi przede wszystkim o zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych.

Zgodnie z ustawą, banki i inne instytucje finansowe będą prowadzić, przechowywać i przesyłać do szefa KAS ewidencję wskazanych transakcji płatniczych. Raportowanie dotyczy płatności transgranicznych, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

Zgromadzone dane będą przechowywane przez szefa KAS i umieszczone w unijnym systemie CESOP.

System CESOP będzie zbierać dane przekazywane przez administracje wszystkich państw członkowskich. W ten sposób powstanie kompleksowa baza danych o płatnościach transgranicznych, realizowanych w ramach Unii, jak i z krajami trzecimi, z której na ściśle określonych zasadach, będą mogły korzystać poszczególne państwa. CESOP to kolejne narzędzie analityczne służące do  wykrywania nieprawidłowości, co w efekcie przekłada się na uszczelnienie poboru VAT, szczególnie w sektorze e-commerce.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Z ustawą można zapoznać się pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3030

Jak możemy pomoć?