• 1000

13 kwietnia 2023 roku na stronie RCL opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Projekt zawiera co do zasady cztery filary przygotowanego przez Ministra Rozwoju nowego pakietu zmian, które mają poprawić środowisko prawne i instytucjonalne dla firm.

Poniżej prezentujemy wybrane rozwiązania zawarte w każdym z filarów:

1. Ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie.

Dążąc do wyeliminowania wątpliwości związanych z możliwością prowadzenia działalności nierejestrowanych projekt zakłada ułatwienia w prowadzeniu działalności nierejestrowej. Ułatwienia te mają stanowić większą zachętę do podejmowania tego rodzaju działalności. W ramach ułatwień przewiduje się m.in. przyznanie prawa do prowadzenia działalności nierejestrowanej tylko tym cudzoziemcom, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia „regularnej” działalności gospodarczej oraz przyjęcie zasady, że osoby wykonujące działalność nierejestrową powinny posługiwać się numerem PESEL w obrocie gospodarczym. Projekt określa też zasady zakładania działalności gospodarczej przez osobę małoletnią.

2. Prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej.

Uproszczenie zasad wykonywania działalności gospodarczej to m.in. określenie zamkniętego katalogu informacji, które podatnik ma obowiązek ująć w strategii podatkowej.

Pełnomocnicy, którzy zajmują się sprawami podatnika na podstawie decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania, będą mogli podpisywać formularze MDR-3 (Informacja korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego), a prokurenci nie będą zobowiązani do przedkładania w urzędzie dokumentu prokury, jeżeli została wpisana do KRS.

Uproszczenie dotyczyć ma również postępowania podatkowego, a polegać będzie na przyznaniu stronie tego postępowania prawa do rezygnacji z konieczności wniesienia odwołania od decyzji organu pierwszego stopnia.

Przyspieszeniu kontroli sądowoadministracyjnej postanowień ma sprzyjać prawo do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego bez konieczności składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Stworzone zostanie jedno miejsce, w którym gromadzone będą informacje o stawkach podatków lokalnych obejmujących opodatkowanie nieruchomości, a obowiązek zapłaty podatku za nieruchomości będzie mogła zostać scedowana na dzierżawcę, jeżeli wraz z właścicielem złoży stosowny wniosek. 

3. Usprawnienia na rzecz zarządu sukcesyjnego i wspólników spółek.

Usprawnienia dotyczące zarządu sukcesyjnego to przede wszystkim zmiany procedury przedłużania zarządu sukcesyjnego przez sąd oraz doprecyzowanie zasad wynagradzania i oskładkowania wynagrodzeń zarządców sukcesyjnych. Stworzona zostanie możliwość dostępu do rachunku bankowego zmarłego przedsiębiorcy zarówno zarządcy sukcesyjnemu, jak i osobom dokonującym czynności zachowawczych.

W ramach usprawnienia usunięte zostaną wątpliwości związane z przejściem – po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego - praw i obowiązków przedsiębiorcy, jak też powstałych w czasie zarządu sukcesyjnego na następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy.  

4. Prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom.

W ramach tego filaru wprowadzone zostaną równoważenia obowiązków administracyjnych nawiązujące do koncepcji realizowanej w wielu krajach europejskich tzw. „one in, one out”. Ocena skutków regulacji ex post będzie obowiązkowa, gdy dany akt został przyjęty w wyniku rządowego procesu legislacyjnego, w którym odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji publicznych.

Projekt jest dostępny na stronie RCL.

Nowe przepisy mają, co do zasady, wejść w życie 1 stycznia 2024 r. 

Jak możemy pomoć?