• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Podczas głosowań 14 kwietnia 2023 r. Sejm przyjął m.in. dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Pierwsza dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych w sprawie zwalczania oszustw podatkowych, a druga wprowadza tzw. pakiet Slim VAT 3 tj. szereg uproszczeń w podatku VAT. Ustawa zawiera także zmiany w zakresie podatku PIT. Teraz ustawy trafią pod obrady Senatu. 

Z kolei do podpisu Prezydenta trafią ustawy:

  • o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych
  • o zmianie ustawy o obligacjach, funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (zawierająca zmiany dotyczące fundacji rodzinnej)
  • o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

11 kwietnia 2023 r. do Sejmu wniesiono projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.  Projekt przewiduje uchylenie art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 29 października 2021r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (wprowadzającej tzw. Polski Ład) tj. obniżkę od 1 stycznia 2024 r.  wartości  jednorazowej transakcji, od której dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku płatniczego z 15.000 zł do 8.000 zł. 

W wyroku z 6 kwietnia 2023 r. (sygn. I FSK 239/20) NSA wypowiedział się w sprawie spółki organizującej nieodpłatne wyjazdy dla swoich pracowników, ich rodzin oraz osób niepracujących w spółce i nie będących osobami z rodzin pracowników. Zdaniem NSA, w takiej sytuacji przepis art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, mówiący o nieodpłatnym świadczeniu usług nie ma zastosowania, gdyż w takim przypadku spółka nie działa w charakterze podatnika, a tym samym nie przysługuje jej prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia usług. 

5 kwietnia 2023 r. WSA w Łodzi wydał wyrok (sygn. I SA/Łd 71/23) w sprawie podatnika wykonującego w ramach działalności gospodarczej usługi, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0. Usługi polegają m.in. na  mapowaniu wymagań klienta oraz projektowaniu koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym SAP z uwzględnieniem interfejsów do innych systemów informatycznych czy też konfigurowaniu, projektowaniu oraz testowaniu w systemie SAP. Podatnik miał wątpliwości, czy usługi te są opodatkowane ryczałtem w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Sąd uznał, że usługi, które świadczy podatnik, mieszczą się w katalogu wymienionym w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy są więc objęte stawką 12%. 

6 kwietnia 2023 r. NSA wydał wyrok (sygn. III FSK 1265/22) dotyczący interpretacji art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Zdaniem sądu podatnikami, którzy przy obliczaniu podstawy opodatkowania, a co za tym idzie podatku od aktywów, zobowiązani są do sumowania swoich aktywów, są podatnicy określeni w treści art. 5 ust. 2 ww. przepisu mianem „zależni lub współzależni”. Natomiast dalsza część tego przepisu tj. „pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych ze sobą”, stanowi jedynie dookreślenie odnoszące się do wskazanych na jego wstępie podmiotów. Nie stanowią zatem jego adresatów „grupa podmiotów powiązanych ze sobą”, ani każdy podmiot z osobna, od którego zależni lub współzależni są podatnicy (podatku od aktywów), lecz adresatami tymi są wyłącznie, tak jak literalnie przepis ten stanowi – podatnicy zależni lub współzależni pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych ze sobą.

13 kwietnia 2023 roku na stronie Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Projekt zawiera co do zasady cztery filary, które projektodawcy określają jako łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie, prostsze zasady prowadzenia firm, usprawnienie sukcesji w firmach oraz przyjazne prawo gospodarcze. Uproszczenie zasad wykonywania działalności gospodarczej to m.in. określenie zamkniętego katalogu informacji, które podatnik ma obowiązek ująć w strategii podatkowej. Pełnomocnicy, którzy zajmują się sprawami podatnika na podstawie decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania, będą mogli podpisywać formularze MDR-3 (Informacja korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego), a prokurenci nie będą zobowiązani do przedkładania w urzędzie dokumentu prokury, jeżeli została wpisana do KRS

Podatnicy rozliczający się według zasad ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mogą odliczyć darowizny na cele kościelne, które wpłacili w 2022 r. Pierwszą możliwością jest darowizna na cele kultu religijnego, która może zostać odliczona do wysokości 6% łącznego dochodu. Dla obliczenia limitu 6% dochodów sumuje się jednakże kwotę potencjalnych innych darowizn przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz darowizn na rzecz krwiodawstwa. Drugą możliwością jest odliczenie kwot na cele charytatywno – opiekuńcze, które są odliczane w pełnej wartości, nawet do 100% dochodu. Z ulgi można skorzystać, jeśli przekazano darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Prawo do odliczenia takiej darowizny wynika z poszczególnych ustaw o stosunku Państwa do danego Kościoła.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie