• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

3 kwietnia 2023 r. opublikowano założenia programowe projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców.

Do najważniejszych założeń projektu należą:

wprowadzenie uproszczeń odnoszących się do każdego etapu istnienia i prowadzenia przedsiębiorstwa, tj. rozpoczynania działalności przez przedsiębiorcę, rozwoju jego przedsiębiorstwa w kolejnych latach oraz przekazania jej w ręce następców;

  • zmiana przepisów dotyczących zasad stanowienia prawa gospodarczego;
  • zmniejszenie liczby zbędnych i nadmiernych wymogów regulacyjnych, co wygeneruje oszczędności czasowe i kosztowe po stronie obywateli i przedsiębiorców;
  • szybsze i sprawniejsze procedury administracyjne, co przełoży się również na efektywność pracy administracji publicznej.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2023 r.

4 kwietnia 2023 r. opublikowana została informacja o wydaniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej opinii zabezpieczającej w zakresie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sygn. DKP1.8082.6.2022).

W wyniku przekształcenia, spółka z o.o. miała przejąć składniki majątkowe JDG, a także wejść w jej prawa i obowiązki. Po przekształceniu spółka ta miała odpowiadać za rozwój poszczególnych zasobów dotychczasowej JDG, a także pełnić rolę spółki holdingowej.

Szef KAS uznał, że czynność ta nie spełnia ustawowych kryteriów unikania opodatkowania. W konsekwencji nie znajdzie zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej.

W wyroku z dnia 4 kwietnia 2023 r., sygn. II FSK 2864/20, NSA wypowiedział się w sprawie spółki, która zawarła z podmiotem powiązanym umowę handlową o pozyskiwanie reklamodawców.

Spółka miała wątpliwości, czy koszt wynagrodzenia za takie usługi podlega limitowi kosztów usług niematerialnych nabywanych od podmiotu powiązanego, o którym mowa w artykule 15e ustawy o CIT, w brzmieniu do 1  stycznia 2022 r.

NSA uznał, że umowa o pozyskiwanie reklamodawców stanowi umowę rezultatu, a w konsekwencji podatnik nie płaci za usługi reklamy, a za efekt w postaci pozyskiwania konkretnego klienta.

Tym samym należało uznać, iż koszt wynagrodzenia prowizyjnego należnego usługodawcy nie jest objęty ograniczeniami określonymi w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT z uwagi na zakres świadczenia usługodawcy.

W interpretacji ogólnej z dnia 30 marca 2023 r. (sygn. DD3.8203.1.2023) Minister Finansów uznał, że zapłacenie przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek zdrowotnych dotyczących pracowników, zleceniobiorców, byłych pracowników lub zleceniobiorców nie powoduje powstania przychodu ani nie stanowi nieodpłatnego świadczenia na ich rzecz. Płatnik nie musi informować o takiej zapłacie, a koszty poniesione przez płatnika na opłacenie składek nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

6 kwietnia 2023 r. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Projekt określa nowy wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) dostosowany do zmian w przepisach w zakresie doręczeń pism oraz zmian w przepisach ustawy o VAT. Procedowany obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. likwidację opłaty za wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej, jak również rozszerza krąg podmiotów, które mogą ubiegać się o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 lipca 2023 r.

W wyroku z dnia 30 marca 2023 r., sygn. II FSK 2384/20 NSA wypowiedział się w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na imprezę z okazji otwarcia nowej siedziby podatnika. Sąd uznał, że niezależnie od godziny, w której odbywało się wydarzenie, wydatki związane z imprezą, takie jak wynajem sali konferencyjnej, serwowanie posiłków i napojów, jak również wydatki o charakterze reklamowym stanowią koszty uzyskania przychodu.

Natomiast wydatki związane z takimi atrakcjami jak wyjście do muzeum dla osób niebędących pracownikami spółki, czy koszty występów artystycznych mają charakter reprezentacyjny i nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Jedną z ulg, z jakiej mogą skorzystać podatnicy jest ulga termomodernizacyjna. Skorzystać z niej może  właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym poniósł wydatki na termomodernizację znajdujące się w zamkniętym katalogu, udokumentowane fakturami. Aby skorzystać z ulgi, podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek dotyczący tego przedsięwzięcia. Odliczona kwota nie może przekroczyć 53 000 złotych.

Termomodernizacja polega na:

  • ulepszeniu, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych;
  • ulepszeniu, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  • wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także