• 1000

W oparciu o badania, spostrzeżenia i interakcje z dyrektorami i liderami biznesu, KPMG wyróżniło dziewięć kwestii, które rady nadzorcze powinny dostrzec i uwzględnić przy opracowywaniu i wdrażaniu planów na 2023 rok. Są to:

Na podstawie rozmów z członkami komitetów audytu i kierownictwem przedsiębiorstw KPMG wyróżniło osiem obszarów, które komitety audytu powinny mieć na uwadze określając i realizując agendę działania na 2023 r. Są to:

  • Sposób, w jaki kierownictwo odpowiada na wyzwania związane z niepewnością gospodarczą i geopolityczną
  • Monitorowanie inicjatyw kierownictwa w celu budowy i utrzymania bezpieczeństwa łańcucha dostaw
  • Ocena struktury komitetów rady i odpowiedzialności w zakresie monitorowania ryzyk
  • Uwzględnienie czynników ESG, w tym kwestii związanych z ryzykiem klimatycznym i DEI (różnorodnością, równością i włączeniem) w rozważaniach na temat ryzyka i strategii; monitorowanie zmian regulacyjnych w kraju i na świecie
  • Kiedy prezes zarządu powinien zabierać głos w kwestiach społecznych?
  • Kompleksowe podejście do cyberbezpieczeństwa, zapewnienia ochrony danych i sztucznej inteligencji (AI)
  • Rozwój talentów, zarządzanie kapitałem ludzkim i sukcesja na stanowisku prezesa zarządu
  • Otwarcie na dialog z udziałowcami, aktywistami i innymi interesariuszami
  • Strategiczne podejście do różnorodności, kompetencji i wykorzystania różnych talentów w ramach rad nadzorczych.

W 2023 r., po raz kolejny, procesy kontroli i ładu korporacyjnego wystawione zostaną na próbę. Wpływ będzie miało na to wiele czynników, przede wszystkim niestabilność globalnych rynków, wojna w Ukrainie, zakłócenia łańcuchów dostaw, zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa, nowe mechanizmy regulacyjne i egzekwowanie prawa, a także ryzyko o charakterze społecznym, związane, między innymi, z równością płac i ograniczonym dostępem do siły roboczej.


Zobacz także