• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

3 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023. Przewiduje przedłużenie od 1 stycznia 2023 r. podstawowych produktów spożywczych, tj. produktów wymienionych w poz. 1 – 18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT 0% stawką VAT, przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. okresu obowiązywania stawki 0% VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – przekazywanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie, a także czasowe obniżenie (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.) stawki VAT do wysokości 8% na niektóre towary wykorzystywane w produkcji rolnej.

1 grudnia 2022 r. na stronach RCL opublikowano projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Przewidują one m.in. aktualizację katalogu ograniczeń i wyłączeń w stosowaniu tzw. mechanizmu pay & refund, zawartych w obowiązujących rozporządzeniach, ze względu na zmiany wynikające z tzw. Polskiego Ładu oraz przedłużenie czasowego wyłączenia w stosunku do tzw. płatnika technicznego z art. 26 ust. 2c ustawy o CIT. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r. 

1 grudnia 2022 r. na stronach RCL pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przede wszystkim przewiduje on wdrożenie obligatoryjnego e-fakturowania od 1 stycznia 2024 r. Obejmie ono czynności podlegające VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C). Obowiązek wystawiania e-faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur będzie miał zastosowanie do podatników wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich regulacji VAT, którzy posiadają siedzibę w Polsce. Pozostali podatnicy zasadniczo będą mogli korzystać fakultatywnie z tego systemu. Ponadto w KSeF fakultatywnie będą mogły być wystawiane faktury VAT RR. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2023 r.

30 listopada 2022 r. opublikowano opinię zabezpieczającą z 31 października 2022 r. (sygn. DKP1.8082.2.2022) w zakresie przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową. W ocenie szefa KAS w analizowanym stanie faktycznym, głównym, lub jednym z głównych celów dokonania czynności, będzie osiągnięcie korzyści podatkowej. Jednocześnie w ocenie organu przekształcenie spółki w inną spółkę prawa handlowego nie jest działaniem samym w sobie sprzecznym z intencją ustawodawcy, a korzystanie przez wspólników spółki komandytowej z pomniejszenia podatku lub zwolnienia z podatku części przychodów uzyskanych w ramach działalności spółki nie narusza w żaden sposób celu ustawy wprowadzającej opodatkowanie spółek komandytowych. Co więcej, mając na uwadze intencję ustawodawcy wprowadzającego przepisy o daninie solidarnościowej oraz o opodatkowaniu spółek komandytowych, korzyści podatkowe osiągnięte w wyniku przekształcenia nie będą sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy. W konsekwencji do przedstawionej przez wnioskodawcę sytuacji nie znajdzie zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej.

23 listopada 2022 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję ustawodawczą, w której uznał wpływy finansowe z mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM, tzw. podatek węglowy) jako zasób własny UE. W praktyce oznacza to, że podatek ten będzie stanowić część budżetu unijnego. Stanowi to jeden z etapów wdrożenia poprawek do ustawy regulującej dochody UE, tak zwanej „decyzji w sprawie zasobów własnych” (ORD). Poprawka wprowadzi trzy nowe źródła dochodów budżetu UE: dochody z handlu emisjami (ETS), podatek graniczny od emisji dwutlenku węgla (CBAM) oraz udział w zyskach dużych firm wielonarodowych (Pillar 1 porozumienia OECD/G20). CBAM ma zacząć funkcjonować już od 1 stycznia 2023 r. 

Wydłużenie terminu zaniechania poboru podatku od wartości umorzonych subwencji z tytułu Tarcz PFR

24 listopada 2022 r. na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju. Zgodnie z projektem proponuje się prolongowanie terminu zaniechania poboru podatku, adresowane jak dotychczas, do przedsiębiorców - beneficjentów wsparcia w ramach Tarcz 1.0 i 2.0, dla których wartość umorzonych zobowiązań stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustaw o podatkach dochodowych. Zaniechanie objęłoby dochody (przychody) uzyskane przez przedsiębiorców z tytułu ww. Tarcz Finansowych PFR od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (decyzje umorzeniowe), a zatem okres zaniechania uległby wydłużeniu dodatkowo o 1 rok.

24 listopada 2022 r. na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju. Zgodnie z projektem proponuje się prolongowanie terminu zaniechania poboru podatku, adresowane jak dotychczas, do przedsiębiorców - beneficjentów wsparcia w ramach Tarcz 1.0 i 2.0, dla których wartość umorzonych zobowiązań stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustaw o podatkach dochodowych. Zaniechanie objęłoby dochody (przychody) uzyskane przez przedsiębiorców z tytułu ww. Tarcz Finansowych PFR od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (decyzje umorzeniowe), a zatem okres zaniechania uległby wydłużeniu dodatkowo o 1 rok.

28 listopada 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem w sprawie o sygn. I SA/Gl 942/22 skierował pytanie prejudycjalne do TSUE. WSA chce wiedzieć, czy przepisy unijne sprzeciwiają się ustanawianiu w przepisach krajowych wymogów formalnych w korzystaniu ze zwolnień CIT przez instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG. WSA w Gliwicach zapytał w szczególności, czy przepisy sprzeciwiają się ustanowieniu wymogu zarządzania tymi instytucjami przez podmioty zewnętrzne prowadzące swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie