• 1000

68% osób zarządzających największymi firmami w Polsce uważa, że realizacja celów zrównoważonego rozwoju będzie jednym z czynników istotnie wpływających na całą firmę w ciągu najbliższych trzech lat.

ESG przyspiesza

W dynamicznie zmieniającym się środowisku dyrektorzy generalni współczesnych firm balansują między potrzebą budowania odpornych strategii ESG (ang. Environmental, Social, Governance) a braniem pod uwagę ryzyka wystąpienia okoliczności, w których będą kompletnie rekonstruować swoje założenia. Prezesi firm na całym świecie dostrzegają znaczenie inicjatyw z tego zakresu dla swoich przedsiębiorstw, zwłaszcza gdy pyta się ich o wpływ ESG na poprawę wyników finansowych, napędzanie wzrostu i spełnianie oczekiwań interesariuszy. Tegoroczna ankieta pokazuje, że szefowie największych firm na świecie dostrzegają wyraźny wzrost zapotrzebowania ze strony interesariuszy – takich jak klienci i inwestorzy – na większą przejrzystość.

Istotna rola raportowania w obszarze ESG

Zarówno w Polsce (60%), jak i na świecie (69%) respondenci zauważają zapotrzebowanie na zwiększoną sprawozdawczość i przejrzystość w kwestiach dotyczących ESG. Ankietowani CEO największe źródło presji na branie tych aspektów pod uwagę dostrzegają ze strony inwestorów instytucjonalnych. W Polsce aż 67% osób wskazało na tę odpowiedź, a tylko co piąty respondent za kluczowe uznał oczekiwania regulatora. Dla szefów największych firm minimum określone prawem jest niewystarczające – dostrzegają oni konieczność bardziej ambitnego podejścia do tych kwestii. Tym bardziej, że 72% badanych reprezentantów firm w Polsce spodziewa się wzrostu skrupulatności, z jaką raportowane przez nich kwestie ESG będą analizowane przez wszystkich interesariuszy.

Dyrektorzy generalni największych firm w Polsce i Core Countries* zdając sobie sprawę z wagi realizacji celów ESG mają zaplanowane w budżecie konkretne fundusze do zainwestowania w programy z tym związane. Zdecydowana większość CEO w Polsce (40% respondentów w 2021 i 2022 roku) deklaruje przeznaczyć na te inwestycje między 6 a 10% swoich przychodów.

Procent dyrektorów generalnych z Polski deklarujących zamiar zawarcia współpracy z podmiotem zewnętrznym weryfikującym spełnianie wymogów w zakresie ESG zwiększył się z 36% w 2021 roku do 84% w najnowszym badaniu.

Wykres: Zamiar powierzenia w większym stopniu podmiotowi zewnętrznemu weryfikacji spełniania wymogów w zakresie ESG. W 2021 roku w Polsce taki zamiar zapowiedziało 36% respondentów, natomiast w badaniu w 2022 roku aż 64%.

Źródło: KPMG CEO Outlook 2022


* Core Countries stanowi grupa 11 krajów, z których pochodzi najwięcej odpowiedzi, co sprawia, że mają największy wpływ na ostateczny kształt wyników badania. Do grupy Core Countries należą kraje: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.