Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

27 października 2022 r. Senat podjął uchwałę o wprowadzeniu poprawek do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych.

Ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów i uproszczenie obowiązku sprawozdawczego oraz poprawę efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, m.in. wydłuża termin złożenia przez podmioty sprawozdania o praktykach płatniczych z 31 stycznia na 30 kwietnia.

Senackie poprawki mają co do zasady charakter legislacyjny i porządkujący.

Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia. 

25 października 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy zakłada przede wszystkim wydłużenie do dnia 31 grudnia 2029 r. dotychczas obowiązującego zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2000 cm³ (tzw. pojazdy „z wtyczką”) oraz szereg zmian technicznych.

Ustawa trafi teraz do Sejmu.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r. 

24 października 2022 r. opublikowano opinię zabezpieczającą z 6 października 2022 r. (sygn. DKP3.8082.7.2022) w zakresie konwersji udzielonych przez udziałowców pożyczek na kapitał własny Spółki. W wyniku tych czynności powstanie tzw. agio emisyjne, które zostanie alokowane na kapitał zapasowy. Środki alokowane na kapitał zapasowy zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnych kapitałów własnych i strat z lat ubiegłych. Ponadto, konwersja pożyczek na kapitały Spółki spowoduje zmniejszenie zobowiązań Spółki, co będzie skutkowało poprawą jej bilansu (stosunku kapitałów własnych do zobowiązań).

W ocenie Szefa KAS w takiej sytuacji możliwe jest powstanie korzyści podatkowej w postaci obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, jednak nie będzie ona jednym z głównych celów dokonania czynności ani sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a działanie opisane przez wnioskodawcę nie byłoby sztuczne.

W konsekwencji, do przedstawionej przez wnioskodawcę sytuacji nie znajdzie zastosowania art. 119a §1 Ordynacji podatkowej.

25 października br. Rząd przyjął projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów.

Najważniejszą funkcjonalnością nowego systemu ma być umożliwienie zawierania umów między pracodawcą a zatrudnionym elektronicznie – z wykorzystaniem podpisu zaufanego, oraz ich przechowywania. Ma on również ułatwić prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek do ZUS.

Teraz ustawa trafi do Sejmu.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a nowy system teleinformatyczny ma zostać uruchomiony do 2025 r. 

20 października br. opublikowano najnowszą wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw – implementującej tzw. Dyrektywę plastikową.

Celem dyrektywy jest zmniejszenie ilości odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych obecnych w środowisku naturalnym m.in. poprzez stymulowanie popytu na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poprzez określenie minimalnej zawartości materiału pochodzącego z recyklingu w nowych produktach, wprowadzenie opłat od opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego itp.  

Co do zasady nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale w tej chwili nie jest jasne kiedy projekt trafi do Sejmu. Warto przypomnieć, że Komisja Europejska wezwała wybrane państwa członkowskie do jak najszybszej implementacji dyrektywy plastikowej.

W wyroku z 21 października 2022 r. (sygn. II FSK 537/20) NSA uznał, że w przypadku emisji nowych udziałów w drodze konwersji wierzytelności na kapitał własny, jeżeli wartość nominalna tych udziałów jest niższa od ich wartości rynkowej, po stronie spółki emitującej udziały dochodzi do powstania przychodu.

W ocenie NSA jeśli wierzytelność wynosiła 100, a spółka wydała swoje udziały jako pewien ekwiwalent w wysokości 80 – to w związku z tym w zakresie tych brakujących 20 doszło do efektu, który jest równoznacznym z umorzeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT. W konsekwencji, zdaniem NSA, w istocie doszło do umorzenia części zobowiązania.

W wyroku z 21 października 2022 r. (sygn. II FSK 544/20) NSA uznał, że zryczałtowany podatek dochodowy pobierany na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT należny jest w sytuacji, gdy odszkodowanie przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji należne jest od spółki, w której Skarb Państwa (lub jednostka samorządu terytorialnego) dysponuje większością głosów na zgromadzeniu wspólników, rozumianym jako organ spółki, a nie faktyczne wydarzenie. W ocenie NSA chodzi w tym przypadku o większość głosów w stosunku do całkowitej liczby głosów przysługujących z wszystkich praw, a nie w stosunku jedynie do praw podmiotów obecnych na danym zgromadzeniu. 

W wyroku z 19 października 2022 r. (sygn. II FSK 572/22) NSA wypowiedział się w sprawie spółki planującej organizowanie spotkań integracyjnych mających na celu integrację zatrudnionych w spółce, pracujących w zespołach pracowników oraz współpracowników. Chciała wiedzieć, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów faktycznie poniesione wydatki, związane z organizacją i uczestnictwem zarówno pracowników jak i współpracowników w spotkaniach integracyjnych w grupach mieszanych: pracownicy i współpracownicy. Zdaniem NSA odnosząc się do wydatków reprezentacyjnych związanych z uczestnictwem w spotkaniach o charakterze integracyjnym osób fizycznych, które nie są zatrudnione w spółce i świadczą na jej rzecz usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (umowy o współpracy B2B), wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty podatkowe z uwagi na to, że z tymi osobami jako równorzędnymi partnerami spółkę łączą powiązania biznesowe.

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Ostatnie alerty podatkowe

Ostatnie artykuły | KPMG Info – Tax Blog | Blog podatkowy

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Jak możemy pomóc?

Zobacz także