W tym miesiącu na stronach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zostały opublikowane informacje o planowanych konkursach w ramach Krajowego Planu Odbudowy na lata 2022 i 2023. Udostępnione zostały również wstępne harmonogramy, w ramach których przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie.

Sposób wyboru i kryteria finansowania projektów nie są jeszcze znane, będą na bieżąco udostępniane na stronach Instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie poszczególnych programów.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie wstępnych konkursów dla przedsiębiorców w poszczególnych latach:

Nabory planowane na IV kwartał 2022

Nazwa inwestycji Instytucja Odbiorcy wsparcia Sposób finansowania
A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolnospożywczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa, akwakultury i spożywczych oraz wytwarzania produktów rolnych dotacje
A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedsiębiorcy (w tym MŚP) dotacje
B.2.1.1 Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje badawcze, inne podmioty zainteresowane wykorzystaniem technologii wodorowych, dotacje
B3.4.1 Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej JST (miasta i obszary funkcjonalne, porozumienia międzygminne, stowarzyszenia gmin, powiatów oraz gmin i powiatów), związki komunalne, przedsiębiorcy, jednostki naukowo-badawcze, wspólnoty mieszkaniowe dotacje

Nabory planowane na I i II kwartał 2023

Nazwa inwestycji Instytucja Odbiorcy wsparcia Sposób finansowania
A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej MŚP dotacje
A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolnospożywczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi MŚP z sektora rolno-spożywczego dotacje
A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach Ministerstwo Aktywów Państwowych duże przedsiębiorstwa dotacje
A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedsiębiorcy (w tym MŚP) dotacje
B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Ministerstwo Rozwoju i Technologii członkowie klastrów energii dotacje
C1.2.1 Wzmocnienie potencjału komercyjnych inwestycji w nowoczesne sieci łączności elektronicznej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przedsiębiorcy telekomunikacyjni (MŚP i duże przedsiębiorstwa), pożyczki
D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu Ministerstwo Zdrowia przedsiębiorcy w konsorcjum z jednostkami naukowymi lub posiadający status centrum badawczo-rozwojowego dotacje
D3.2.1 Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane z produkcją w Polsce API Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedsiębiorcy z sektora farmaceutycznego, chemicznego, wyrobów medycznych oraz jednostki naukowe i badawcze pożyczki

Jednocześnie przypominamy o pozostałych formach możliwości wsparcia w zakresie ulg podatkowych, Polskiej Strefy Inwestycji czy Funduszy UE:

 • Ulga na działalność B+R - ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową to podstawowy instrument podatkowy umożliwiający dodatkowe odliczenie kosztów B+R od podstawy opodatkowania. Każdy projekt lub prace spełniające definicję działalności B+R kwalifikują się do ulgi.
 • Ulga na robotyzację - skierowana do przedsiębiorstw chcących usprawnić produkcję przez zastosowanie nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń. Celem ulgi ma być wzrost liczby robotów w produkcji, a docelowo zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów produkcji.
 • Ulga wdrożeniowa - inaczej określana jako ulga na prototyp jest skierowana do przedsiębiorstw (bez względu na wielkość), którzy dokonują komercjalizacji innowacyjnych konstrukcji prototypowych będących rezultatem działalności B+R, a więc podejmują czynności związane z produkcją próbną nowego produktu lub wprowadzeniem go na rynek. Celem ulgi jest wsparcie kolejnego etapu związanego z prowadzonymi pracami B+R.
 •  FENG (Fundusze Europejskie na Nowoczesną Gospodarkę): Jest to nowa odsłona Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z którego można będzie skorzystać na typowo biznesowo-inwestycyjne projekty oraz transformację przemysłową, przedsiębiorczość, transfer technologii. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny, dotacje. Fundusze można wykorzystać m.in. na:
  • wprowadzanie innowacji w zakładzie i B+R;
  • internacjonalizację – promocję eksportu;
  • rozwoju kompetencji kadr;
  • automatyzację i robotyzację – w tym zakup ŚT i rozwiązań IT, w tym rozwiązań proekologicznych.
 • FENIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko) Środki z Funduszu przeznaczane będą przeznczone na zwiększenie efektywności energetycznej m.in. przedsiębiorstw, zwiększenie udziału zielonej energii z odnawialnych źródeł energii. Formy finansowania projektów: dotacja lub zwrotne instrumenty finansowe. Projekty zakładać mogą obniżenie emisyjności firmy, transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym.
 • Regionalne Programy Operacyjne – Każde województwo posiada zestaw programów odpowiadających potrzebom i wyzwaniom danego regionu, fundusze skupione są głównie wokół wsparcia MŚP, innowacji i ochrony środowiska. Projekty dofinansowane są proporcjonalnie do wielkości firmy i zgodnie z Mapą Pomocy. Szczegółowe wsparcie można analizować po wytypowaniu konkretnej inwestycji na danym obszarze.
 • Polska Strefa Inwestycji Zwolnienie w podatku dochodowym na terenie całego kraju do maksymalnie 15 lat udzielane w związku ze stworzeniem nowego zakładu lub rozwojem już istniejącego. Celem instrumentu jest wsparcie nowych inwestycji, które mogą polegać na:
  • stworzeniu nowego zakładu,
  • zwiększeniu zdolności produkcyjnych,
  • dywersyfikacji produkcji,
  • zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego.
 • Inne możliwości:
  • Pożyczki preferencyjne i gwarancje bankowe BGK,
  • Dofinansowanie na szkolenia pracowników i kadry,
  • Dofinansowanie poprawy warunków BHP / ZUS,
  • Staże, refundacje stanowisk pracy z PUP,
  • Wsparcie w ramach WFOŚ na projekty proekologiczne w zakładach

 

Podsumowanie

Zaprezentowane harmonogramy otwierają nową pulę konkursów w ramach KPO i perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Po zakończeniu negocjacji z Komisją Europejską w zakresie Umowy Partnerstwa i opracowania finalnej wersji programów regionalnych, możliwe będzie uruchomienie pierwszych naborów dla przedsiębiorców już na przełomie 2022 i 2023 r.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego w postaci ulg i dotacji.

Jeżeli planują Państwo podjąć działania inwestycyjne w obszarze ogłoszonych programów zapraszamy do kontaktu w celu omówienia dostępnych rozwiązań.

Nasz Zespół pomoże Państwu w przygotowaniu projektu od etapu wstępnej koncepcji, przez opracowanie wniosku o dofinansowanie, etap oceny, aż po poprawne rozliczenie poniesionych wydatków.