Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych, jednakże ich działania obejmują również wiele innych kwestii. Publikacja „Horizons” autorstwa KPMG EMA Financial Services Risk & Regulatory Insight Centre zawiera artykuły dotyczące aktualnych aspektów regulacyjnych istotnych dla sektora usług finansowych.

Aktualne wydanie publikacji KPMG pt. „Horizons” przedstawia regulacje dotyczące usług finansowych w Europie. Publikacja dostępna jest w języku angielskim.

Wydanie zawiera artykuły na temat:

planów działań określonych przez regulatorów

Wszystkie programy robocze europejskich organów nadzoru odnoszą się do wpływu COVID-19 na ich działalność, ochrony konsumentów i przedsiębiorstw, wspierania zrównoważonych finansów, rozwoju technologicznego oraz działalności transgranicznej, a także ciągłej niepewności związanej z Brexitem.

nowego pakietu UE dotyczącego finansów cyfrowych

Komisja Europejska wydała obszerny pakiet kompleksowych rozwiązań mających na celu dalsze budowanie i wspieranie potencjału finansów cyfrowych w zakresie innowacji i konkurencji, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka.

płatności detalicznych

Komisja przedstawia swoją wizję płatności detalicznych, w celu rozwiązania problemów związanych z rozdrobnieniem rynku z uwzględnieniem nowych sposobów inicjowania płatności.

Unii Rynków Kapitałowych (CMU)

Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania na rzecz wzmacniania Unii Rynków Kapitałowych (CMU). Określono w nim szereg środków służących realizacji trzech głównych celów: ekologicznego, cyfrowego, inkluzywnego i odpornego na wstrząsy ożywienia gospodarczego; zapewnienia, by UE stała się dla osób prywatnych jeszcze bezpieczniejszym miejscem do długoterminowego inwestowania i oszczędzania; połączenia krajowych rynków kapitałowych w prawdziwie ogólnounijny jednolity rynek kapitałowy.

przeglądu dyrektywy MiFID II

Przegląd Dyrektywy odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje wdrożenie pakietu zmian, których celem jest wspieranie rynków finansowych w odbudowywaniu gospodarki europejskiej w dobie kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19. Etap drugi będzie obejmował wniosek dotyczący kompleksowego przeglądu Dyrektywy i rozpocznie się, najwcześniej w trzecim kwartale 2021 r.

odporności finansowej i operacyjnej banków

Szybka reakcja banku centralnego i organów regulacyjnych umożliwiła skuteczne wsparcie banków i ich klientów w czasie pandemii. Przed organami regulacyjnymi stoi obecnie niezwykle trudne wyzwanie, gdyż każda ich decyzja może bezpośrednio wesprzeć lub utrudnić ożywienie gospodarcze tym bardziej, że agenda ostrożnościowa stopniowo rozszerza się na takie obszary, jak ryzyko związane z klimatem i odporność na zagrożenia cyfrowe.

rosnącego nacisku na zarządzanie produktami

Zarówno organy regulacyjne, jak i nadzorcze starają się umocnić znaczenie rozbudowanych uzgodnień dotyczących zarządzania produktami, z naciskiem na kontrolę i wpływ pandemii oraz zrównoważone finansowanie.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie