KPMGs rådgivere har bransje- og fagkompetanse fra helsesektoren, og leverer et bredt spekter av tjenester – både innen rådgivning, revisjon og juridisk bistand. Vårt mål er å hjelpe kundene med å levere effektive, bærekraftige og sikre tjenester med høy kvalitet som er målbare og bidrar til økt innovasjon i helsesektoren.

Effektive leveranser


Det er økende avstand mellom mulighetene ny kunnskap og medisinsk teknologi gir, og det som er økonomisk og etisk forsvarlig. Det fører til et helsevesen som må prioritere tiltak med høyest effekt, og gjennomføre dem på en effektiv måte.

Vi hjelper deg med å løse dine effektiviserings- og omstillingsbehov. Vi bidrar til at ledelsen i helsetjenesten har gode systemer og rutiner som legger til rette for gode beslutninger.
Nye arbeidsmåter


Helsetjenesten står ovenfor omfattende endringer som følge av nye helseutfordringer og ny teknologi.

En pasientfokusert helsetjeneste krever nye måter å tilby helsetjenester på. Vi hjelper deg med å tilrettelegge tjenestetilbudet, samt planlegge ressurser og arbeidskraft med rett kompetanse på rett plass til rett tid. Vi kan også utvikle systemer som måler tjenestekvalitet og pasientsikkerhet.
Barnas hus butikklokale

Digital sikkerhet og beredskap


Rask utvikling, nye teknologiske løsninger og en stadig mer globalisert verden gjør det utfordrende å kontrollere risikoeksponering.

Med vår kunnskap om informasjonssikkerhet har vi nøkkelen til en sikker, digital utvikling av helsetjenesten. Vi bidrar med opplæring og bevisstgjøring av ledelsens rolle og ansvar. Vi gjennomfører risikovurderinger (ROS-analyser) og sikrer god informasjonssikkerhet som en del av virksomhets- og risikostyringen.
Digital helsetjeneste


Helsetjenesten består i dag av ulike aktører, og flyttes i økende grad hjem til pasienten. Teknologiske løsninger og samhandling mellom aktørene er avgjørende for at pasienten opplever sammenhengende tjenester i helsetjenesten.

KPMG hjelper deg med å iverksette ny teknologi i pasientforløpet på en sikker, og effektiv måte. Da kan medisinsk og helsefaglig kompetanse tilbys på riktig nivå, der det trenges - når det trenges. Vi kan iverksette løsninger som avlaster helsepersonell og minimerer de administrative oppgavene.Noe av det vi kan hjelpe deg med:  • • Effektive leveranser


  • • Nye arbeidsmåter


  • • Sikker utvikling


  • • Bærekraftig helsetilbud


  • • Digital Helse


Vi kan helse

Å levere tjenester av høyeste kvalitet er en selvfølge. Vi er opptatt av å levere på det som betyr mest for deg: Inntekter, kostnader, risiko og muligheter.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre.

Noen av KPMGs tjenesteområder