Patikrinimas prieš pardavimą 

Gavę tiekėjo prašymą, verslo perleidimo proceso pradžioje parengiame patikrinimo ataskaitą paprastai tik vidiniam parduodančiosios pusės naudojimui, kuri apima planuojamo perleisti verslo nepriklausomą analizę ir vertinimą. 

Teikdami paslaugas padedame tiekėjams nustatyti, valdyti ir panaikinti finansinę, mokesčių, veiklos ir rinkos riziką bei pažeidimus, kurie gali būti aktualūs būsimiems investuotojams. 

Svarbiausia patikrinimo prieš pardavimą nauda – parduodančiosios pusės derybinės pozicijos pagerinimas ir spartesnis sandorio uždarymas (daugiausia dėl to, kad minimizuojamas problemų ar pažeidimų, dėl kurių priešingu atveju tektų teikti paaiškinimą galimiems investuotojams, skaičius).

Sandorio struktūrizavimas

Mes atliekame svarstomo sandorio analizę, atsižvelgdami į finansinius, apskaitos, mokesčių, komercinius ir reguliavimo klausimus. Atlikę tokią analizę teikiame rekomendacijas dėl esamos sandorio struktūros optimizavimo arba dėl kitos sandorio struktūros sudarymo. Bendradarbiaudami su kitais konsultantais (pvz., mokesčių specialistais ir teisininkais) mes rengiame integruotą finansų, apskaitos, mokesčių ir teisinių dokumentų, kurių reikia norint įgyvendinti numatomą sandorio struktūrą, suvestinę. Projekto metu taip pat padedame:

 • Nustatyti galimas nepalankias sąlygas, dėl kurių nevyktų derybos (kliūtis sandoriui sudaryti);
 • Įvertinti grupės pinigų srautus ir gebėjimą perduoti pinigus vykdant sutartas rinkos prielaidas (pvz., išmokant dividendus arba teikiant paskolas grupės viduje);
 • Parengti pinigų srautų ataskaitas, kurios bus naudojamos finansavimui gauti iš sandorio investuotojo. 

Pagalba sudarant sutartis ir atliekant užbaigimo procedūras 

Padėdami sudaryti sutartis teikiame konsultacijas pirkimo-pardavimo sutarties projekto, susijusio su įsigijimu, finansų, apskaitos ir mokesčių klausimais. Mes apsvarstome susijusią riziką ir anksčiau atliktų patikrinimo analizių metu nustatytas problemas.

Teikdami pagalbos sudarant sutartį paslaugas, mes paprastai susitelkiame ties šiais pirkimo-pardavimo sutarties projekto aspektais:

 • Kainos koregavimo mechanizmo struktūra;
 • Garantinės ir žalos atlyginimo pretenzijos – apskaitos ir mokesčių aspektai;
 • Ateities planai, susiję su įsigijimais ar perleidimais;
 • Sąskaitų uždarymo apskaitos principai;
 • Sąskaitų uždarymo proceso mechanika;
 • Konsultacijos dėl tinkamo apyvartinio kapitalo lygmens;
 • Pirminių finansinių aspektų apibrėžimas (įskaitant, be kitų dalykų, grynąją skolą, apyvartinį kapitalą, EBITDA);
 • Konsultacijos, susijusios su galimomis išdirbio mechanizmo problemomis. 

Mūsų paslaugos pardavėjams atliekant sandorio užbaigimo procedūras, be kitų dalykų, apima:

 • Konsultacijas dėl apskaitos procedūrų uždarant sandorį;
 • Pagalba rengiant užbaigimo ataskaitas;
 • Užbaigimo ataskaitų (kurias rengia parduodama bendrovė, tiekėjas arba pirkėjas) patikrinimas siekiant padėti nustatyti tinkamus kainos koregavimus remiantis sandorio pirkimo-pardavimo sutartimis.