Vertinimas prieš sandorį

Vertinimo prieš sandorį metu atliekamas pirminis įsigyjamos bendrovės įvertinimas siekiant nustatyti svarbiausią riziką ir dalykus, dėl kurių sandoris galėtų neįvykti, daugiausia naudojant viešai prieinamą informaciją. Tokia analizė aktuali bet kuriam klientui, norinčiam įsigyti kitą ūkio subjektą ar į jį investuoti bei norinčiam gauti pirminės informacijos apie įsigyjamą bendrovę prieš nusprendžiant atlikti visos apimties patikrinimą.

Pagalba, kurią teikiame potencialiems investuotojams atlikdami vertinimą prieš sandorį, be kitų dalykų, apima:

 • Viešai prieinamos informacijos, susijusios su įsigyjama bendrove, analizę;
 • Rinkos ir sektoriaus patrauklumo įvertinimą;
 • Įsigyjamo ūkio subjekto stipriųjų ir silpnųjų pusių įvertinimą sektoriaus kontekste;
 • Svarbiausios rizikos ir galimų kliūčių sandoriui įvykti nustatymą;
 • Galimos rinkos ir veiklos rizikos bei galimybių, susijusių su įsigyjama bendrove, nustatymą.

Sandorio struktūrizavimas

Sandorio analizę atliekame atsižvelgdami į finansinius, apskaitos, mokesčių ir reguliavimo klausimus. Atlikę tokią analizę teikiame rekomendacijas dėl esamos sandorio struktūros optimizavimo arba dėl kitos sandorio struktūros sudarymo. Bendradarbiaudami su kitais konsultantais (pvz., mokesčių specialistais ir teisininkais) mes rengiame integruotą finansų, apskaitos, mokesčių ir teisinių dokumentų, kurių reikia norint įgyvendinti numatomą sandorio struktūrą, suvestinę. Projekto metu taip pat padedame:

 • Nustatyti galimas nepalankias sąlygas, dėl kurių žlugtų derybos (kliūtis sandoriui sudaryti);
 • Įvertinti grupės pinigų srautus ir gebėjimą perduoti pinigus vykdant sutartas rinkos prielaidas (pvz., išmokant dividendus arba teikiant paskolas grupės viduje);
 • Parengti pinigų srautų ataskaitas, kurias investuotojas naudos gauti sandoriui reikiamą finansavimą.

Pagalba sudarant sutartis ir atliekant užbaigimo procedūras 

Padėdami sudaryti sutartis teikiame konsultacijas įsigijimo pirkimo-pardavimo sutarties projekto finansų, apskaitos ir mokesčių klausimais. Mes apsvarstome susijusią riziką ir anksčiau atliktų patikrinimo analizių metu nustatytas problemas. 

Teikdami pagalbos sudarant sutartį paslaugas, mes paprastai susitelkiame ties šiais pirkimo-pardavimo sutarties projekto aspektais:

 • Kainos koregavimo mechanizmo struktūra;
 • Garantinės ir žalos atlyginimo pretenzijos – apskaitos ir mokesčių aspektai;
 • Ateities planai, susiję su įsigijimais ar verslo perleidimais;
 • Sąskaitų uždarymo apskaitos principai;
 • Sąskaitų uždarymo proceso mechanika;
 • Konsultacijos dėl tinkamo apyvartinio kapitalo lygmens;
 • Pirminių finansinių aspektų apibrėžimas (įskaitant, be kitų dalykų, grynąją skolą, apyvartinį kapitalą, EBITDA);
 • Konsultacijos, susijusios su galimomis išdirbio mechanizmo problemomis. 

Mūsų paslaugos investuotojams atliekant sandorio užbaigimo procedūras, be kitų dalykų, apima:

 • Konsultacijas dėl apskaitos procedūrų uždarant sandorį;
 • Pagalba rengiant užbaigimo sąskaitas;
 • Užbaigimo sąskaitų (kurias rengia įsigyjama bendrovė, tiekėjas arba pirkėjas) patikrinimas siekiant padėti nustatyti tinkamus kainos koregavimus remiantis sandorio pirkimo-pardavimo sutartimis