Έσοδα - Είστε προετοιμασμένοι για το ΔΠΧΑ 15;

Έσοδα - Είστε προετοιμασμένοι για το ΔΠΧΑ 15;

Η λεπτομερής καθοδήγηση, άποψη και ανάλυσή μας θα βοηθήσουν τη μετάβαση σας με επιτυχία στο νέο πρότυπο.

1000

Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 μπορεί να είναι μακρά και σύνθετη, οπότε τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσετε τη μετάβαση στο νέο πρότυπο.

«Για πολλές οντότητες, το ΔΠΧΑ 15 θα έχει έναν ευρύ αντίκτυπο - όχι μόνο αλλάζει τα ποσά και το χρονοδιάγραμμα των εσόδων, αλλά απαιτεί και αναδιάρθρωση των βασικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των αριθμών».

Prabhakar Kalavacherla,
Επικεφαλής της KPMG παγκοσμίως για τα ΔΠΧΑ αναγνώρισης εσόδων 

Είστε έτοιμοι για το ΔΠΧΑ 15;

Χρειάζομαι... Η άποψη της KPMG
Μια σύνοψη του ΔΠΧΑ 15 και των πιθανών επιπτώσεών του για τη δραστηριότητά μου Ξεκινήστε με το «Η Λογιστική Εσόδων αλλάζει» PDF 235 KB (Accounting for revenue is changing) για μια σύνοψη και διαβάστε το «Πρώτες Εντυπώσεις» PDF 700 KB (First Impressions), το οποίο προσφέρει μια εύληπτη εισαγωγή στο νέο πρότυπο.
Μια λεπτομερή ανάλυση του ΔΠΧΑ 15 με συγκεκριμένα κλαδικά παραδείγματα και σύγκριση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις των ΔΠΧΑ (IFRS) και των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP) των ΗΠΑ Η έκδοση «Θέματα σε Εμβάθυνση» PDF 2.54 MB (Issues In-Depth) παρέχει λεπτομερή ανάλυση του νέου προτύπου χρησιμοποιώντας επεξηγηματικά παραδείγματα. Επίσης, συγκρίνει το ΔΠΧΑ  15 με τα εν ισχύ ΔΠΧΑ και τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των ΗΠΑ.
Να αξιολογήσω την καλύτερη επιλογή μετάβασης για τις δραστηριότητες μου - αναδρομική ή σωρευτική
Το «Έσοδα – Διαθέσιμες Επιλογές Μετάβασης» PDF 408 KB (Revenue – Transition options) προσδιορίζει βασικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη μετάβαση και κάποιες απλές κινήσεις που μπορείτε να κάνετε τώρα για να πάρετε την κατάλληλη απόφαση.
Να κατανοήσω τα ζητήματα που αφορούν διαφορετικούς κλάδους 

Οι κλαδικές εκδόσεις μας σχετικά με το ΔΠΧΑ 15 αναλύουν συγκεκριμένα ζητήματα εφαρμογής για τους κλάδους:

Το «Θέματα σε Εμβάθυνση – Έσοδα για Τηλεπικοινωνίες» PDF 2.54 MB (Issues In-Depth – Revenue for Telecoms) προσφέρει μια εμπεριστατωμένη και επεξηγηματική ανάλυση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15 σε συνήθεις συναλλαγές.

Ένα σύνολο επεξηγηματικών γνωστοποιήσεων που θα απαιτηθούν βάσει του ΔΠΧΑ 15 
Το «Επεξηγηματικό Παράρτημα Γνωστοποιήσεων» PDF 1.45 MB (illustrative disclosures supplement) θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις νέες απαιτήσεις,
Να εντοπίσω τις πιο πρόσφατες αναλύσεις και σχολιασμό σχετικά με προκύπτοντα ζητήματα αναφορικά με το ΔΠΧΑ 15.
Επισκεφθείτε τη σελίδα μας «ΔΠΧΑ – Έσοδα σημαντικά / επίκαιρα θέματα» (IFRS – Revenue hot topics).© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας