GRI 2-24

Klademe mimořádný důraz na kvalitu a spolehlivost služeb, které poskytujeme našim klientům. Stejná kritéria přenášíme i na naše dodavatele. Nakupujeme odpovědně a prvky odpovědnosti a udržitelnosti promítáme do každodenního fungování. Od dodavatelů vyžadujeme odpovědný přístup a do našeho dodavatelského řetězce zapojujeme neziskové organizace a sociální podniky. Pracujeme s principy cirkulární ekonomiky a zaměstnancům ukazujeme, jak oni sami mohou přispět k udržitelnosti i ve svých domácnostech.

Jsme náročným a společensky odpovědným odběratelem

GRI 308-1 | 414-1

Pro naše významné a strategické dodavatele máme jasně dané výběrové řízení. Mezi hlavní kritéria patří kromě kvality, spolehlivosti, stability, cen a dodacích podmínek také reputace dodavatele a jeho společenská odpovědnost. Významným kritériem při výběru dodavatele je i otázka nezávislosti.

Zavedli jsme tzv. etický kodex dodavatele KPMG v České republice, který začleňujeme do dodavatelských smluv. V tomto etickém kodexu zavazujeme naše dodavatele k dodržování zákonů, lidských práv, etiky a ochraně životního prostředí.

KPMG se snaží v maximální míře nakupovat od tuzemských společností a podnikatelů. Pravidelně pořizuje zboží i služby od sociálních podniků. 

Snižujeme uhlíkovou stopu

GRI 3-3 | 302-1 | 302-2 |302-4

Vnímáme klimatické změny, jejich důsledky i rizika. Uvědomujeme si dopad své činnosti na životní prostředí, a proto v pravidelných intervalech monitorujeme uhlíkovou stopu a průběžně se snažíme ji snižovat. Od roku 2010 jsme členem globální iniciativy KPMG, která sleduje dopad a aktivity ke snížení uhlíkové stopy. Mezi lety 2016 a 2020 se nám podařilo snížit celkové emise o více než 40 %. V roce 2021 došlo k dalšímu významnému poklesu našich celkových emisí. Vedle našeho úsilí se na něm podílela i opatření spojená s epidemií covidu-19. Rok 2022 nicméně ukázal, že se nám daří emise snižovat i ve srovnání s předcovidovými lety.

Přihlásili jsme se ke globálním závazkům KPMG:

  • Do roku 2030 chceme dosáhnout uhlíkové neutrality.
  • Snížíme naše emise CO2 o 50 % v porovnání s fiskálním rokem 2019.

Epidemie covid-19 nám ukázala, že se dá pracovat i jiným způsobem, než jsme byli zvyklí a že v mnoha ohledech to může být i efektivnější. Nově nabyté zkušenosti a zvyky (například videohovory nebo omezení služebních cest) se snažíme zachovat v maximální možné míře, jakou nám dovolí řízení kvality našich služeb.

Uhlíkovou stopu jsme dříve měřili za kalendářní rok, během roku 2021 ale došlo ke změně reportovacího období na fiskální rok, tedy období od října do září. Abychom měli srovnatelná výchozí data, došlo k přepočítání emisí i zpětně za roky 2019 a 2020 a liší se oproti údajům uvedeným v minulých zprávách o udržitelnosti. Při výpočtu uhlíkové stopy využíváme metodiku vyvinutou KPMG International, která vychází z Greenhouse Gas Protocol a Defra Reporting

Vybrané indikátory Scope 3 (do budoucna bychom chtěli sledovat detailněji).

Mezi oblasti, které s ohledem na povahu našeho podnikání sledujeme, patří především služební cesty a spotřeba energie. 

Cirkulární kancelář

V průběhu celého roku zaměstnancům ukazujeme možnosti cirkulární ekonomiky v kanceláři, ale i v domácnostech. Snažíme se je tak motivovat ke snížení množství vyprodukovaného odpadu.

  • Sdílené krabičky umožňují kolegům donést si oběd s sebou do kanceláře bez nutnosti využití jednorázového obalu. 
  • SWAPujeme! Na pražské centrále mají kolegové možnost zanechat pro ostatní oblečení, které už nevyužijí, na swapovacím stojanu a vybrat si tam na oplátku něco pro sebe.
  • Místo jednorázových kelímků používáme hrnečky a skleničky.

Zelená firma

Dlouhodobě jsme zapojeni do projektu Zelená firma společnosti REMA systém, který sbírá vysloužilá firemní elektrozařízení a baterie.  Zapojují se i sami zaměstnanci, jimž jsme díky projektu ekologicky zlikvidovali 43 kg drobného elektroodpadu.

Pro ochranu životního prostředí, kontrolu a minimalizaci možných rizik jsme zavedli integrovaný systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001. Každý rok procházíme kontrolním interním i externím auditem.