Právní prohlášení

Právní prohlášení

KPMG je globální síť nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Limited („KPMG International“), soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Společnost KPMG International Limited a osoby s ní spojené neposkytují žádné služby klientům. Služby klientům poskytují výhradně členské společnosti v příslušných zeměpisných oblastech, kde působí.

Poskytovatelem informací, které jsou obsaženy na této stránce (dále jen „Stránka“), je ta členská společnost celosvětové sítě KPMG, která je na domovské stránce uvedena jako vlastník Stránky (dále jen „KPMG“). Tyto informace jsou určeny pro obecné účely a jejich záměrem je poskytnout uživatelům Stránky obecné informace o činnosti KPMG, které pro ně mohou být zajímavé. Účelem poskytnutých informací není nahradit auditní, daňové či jiné odborné poradenství, konzultace nebo služby. Pokud máte zájem o takovéto služby, obraťte se na odborníky KPMG, kteří se zaměřují na příslušnou oblast auditu, poradenství, daňového poradenství či jiné odborné služby.

Uplatňování zákonů a dalších právních předpisů může být odlišné v závislosti na konkrétních skutečnostech či okolnostech případu. Kvůli charakteru elektronické komunikace neručí KPMG za nepřerušované fungování Stránky a dále za to, že její fungování bude bez zpoždění, chyb, vynechání částí stránek či vět nebo odstavců či virů. Informace na Stránce jsou proto poskytovány „tak, jak jsou“ bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných či mlčky předpokládaných, a to včetně jejich správnosti, včasnosti a úplnosti. Společnost KPMG International Limited, osoby s ní spojené, jakákoli členská společnost KPMG nebo kterýkoli z jejích partnerů, představitelů společnosti, zástupců či zaměstnanců v žádném případě neručí za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, výstražné, kárné, následné či jiné škody (včetně, ale ne výlučně, odpovědnosti za ztrátu užitnosti, údajů či zisku), bez ohledu na formu veškerých činů, včetně, ale ne výlučně, smluvního vztahu, nedbalosti či jiných skutečností, a to v celém rozsahu platného práva, které vznikly v důsledku Stránky nebo v souvislosti se Stránkou, jakýmkoli obsahem Stránky nebo obsahem, k němuž byl přístup získán využitím Stránky, či s jakýmkoliv kopírováním, zobrazováním či jiným podobným využitím Stránky.

Vzhledem k tomu, že obsah této Stránky (včetně všech konceptů, nápadů, metod, postupů, procesů, know-how, technik, programů, publikací, modelů, vzorů produktů, technologií, softwaru, návrhů, výtvarných děl, grafiky a informací obsažených nebo popsaných na Stránce) může být chráněn autorskými či vlastnickými právy a být předmětem duševního vlastnictví nebo jiných práv (jež jsou vlastněna společností KPMG International Limited a osobami s ní spojenými, členskou společností globální sítě KPMG nebo jinými třetími stranami), jakékoli neoprávněné využití jakýchkoli materiálů uvedených na této Stránce může představovat porušení autorského práva, práva k ochranné známce a dalších právních předpisů nebo souvisejících práv k duševnímu vlastnictví či jiných práv. Uživatelé mohou tisknout či šířit obsah této Stránky (např. prostřednictvím odkazu na sociální síti), pouze pokud:

  •  je obsah využíván pro osobní a nekomerční účely,
  •  jsou v materiálech ponechána veškerá upozornění o autorském právu, ochranné známce či jiná obdobná upozornění,
  •  obsah není použit způsobem a ani nenaznačuje, že KPMG International, osoby s ní spojené nebo některá z jejích členských společností jakkoli doporučuje či jinak propaguje jakoukoli organizaci, její produkty či služby.

Materiály obsažené na této Stránce nesmí být pozměněny, reprodukovány, veřejně vystaveny, předváděny, distribuovány či využívány pro jakékoliv veřejné nebo obchodní účely bez výslovného písemného svolení příslušného poskytovatele obsahu či materiálu (včetně odkazů na stránky třetích stran). KPMG nenese žádné riziko či odpovědnost v případě, že uživatel neobdrží výslovné písemné svolení doporučené KPMG.

Název a logo KPMG jsou registrovanými ochrannými známkami či známkami společnosti KPMG International a/nebo osob s ní spojených a další názvy produktů a služeb zmíněné na Stránce mohou být registrovanými ochrannými známkami či známkami KPMG International, osob s ní spojených nebo některé z členských společností globální sítě KPMG nebo jejich přidružených společností. Užití těchto známek vyžaduje získání licence a výslovného předchozího povolení od společnosti KPMG International, osob s ní spojených nebo členské společnosti sítě KPMG. Neoprávněné užití těchto ochranných známek či jakýchkoli jiných ochranných známek z portfolia KPMG je zakázáno v maximální možné míře stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud budete chtít požádat o tento písemný souhlas, kontaktujte správce Stránky e-mailem nebo použijte Kontaktní formulář.

Odkazy na stránky třetích stran se poskytují jako výhoda pro uživatele Stránky. KPMG* žádnou z těchto stránek ani jejich obsah nekontroluje a nijak za ně ani za jejich obsah neodpovídá. KPMG důsledně chrání svoji pověst a své ochranné známky a vyhrazuje si právo vyžadovat odstranění jakéhokoliv odkazu na svoji webovou Stránku.

KPMG výslovně zakazuje níže uvedené aktivity týkající se internetových odkazů. Tyto aktivity mohou představovat porušení autorských práv a práv k ochranné známce:

  • odkazy, které neoprávněně používají naše logo,
  • druh odkazu, který skrývá URL nebo obchází domovskou stránku či stránky obsahující prohlášení o autorských právech příslušné společnosti, její právní prohlášení a prohlášení o ochraně soukromí.

* „KPMG“, „my“,  „nás“ a „naše“ odkazují na globální síť nebo na jednu či více členských společností společnosti KPMG International Limited (“KPMG International”), přičemž každá z nich je samostatnou právnickou osobou.

KPMG International Limited je soukromá anglická společnost s ručením omezeným, jež neposkytuje služby klientům. Žádná členská společnost není oprávněna zavazovat KPMG International nebo jinou členskou společnost vůči třetím stranám, stejně tak KPMG International není oprávněna zavazovat jakoukoli členskou firmu.

 

 

Spojte se s námi