Prohlášení o ochraně soukromí – informační memorandum

Prohlášení o ochraně soukromí – informační memorandum

Poslední aktualizace 16. května 2024

V tomto informačním memorandu naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou Vaše osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.

My, společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha, IČ: 00553115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326, KPMG Česká republika Audit, s.r.o, se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha, IČ: 49619187, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185 a KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha, IČ: 24733598, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169791 (dále jen „KPMG“ nebo „my“), zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí našich dodavatelů a smluvních partnerů. Při zpracování osobních údajů proto postupujeme vždy tak, abychom:

·   Zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování, 

·   zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování,

·   maximálně zabezpečili Vaše osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných opatření, která Vaše osobní údaje ochrání před jakýmkoli neoprávněným přístupem,

·   v co největší míře zachovali Vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné, a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod.

Více informací o naší činnosti naleznete na našich webových stránkách kpmg.cz Pokud zde nenaleznete odpovědi na Vaše dotazy, které se týkají osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, můžete nás kontaktovat: 

E-mailem: kpmg@kpmg.cz

Telefonicky: +420 222 123 111 - a to vždy od pondělí do pátku, od 9 do 17 hodin

Poštou: KPMG Česká republika s.r.o., Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8 Karlín 

 

Pro KPMG  je mlčenlivost a ochrana důvěrných informací, které jí byly svěřeny, prioritou. Jednou z jejích základních povinností je odpovídajícím způsobem chránit a používat osobní údaje (na něž se někdy odkazuje jako na „osobní data“, „osobní identifikační údaje), které shromažďuje online.

Obecně platí, že naším cílem je shromažďovat jen ty osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně online návštěvníky, abychom těmto osobám mohli nabídnout informace a/nebo služby a informace o pracovních příležitostech. Prosím projděte si toto prohlášení o ochraně soukromí - Informační memorandum s informacemi o tom, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme osobní údaje, které jsme získali.

 

        1. Shromažďování a používání osobních údajů

                       1.1   Jaké informace shromažďujeme         

                       1.2   Právní důvody k použití vašich osobních údajů

                       1.3   Automatický sběr osobních údajů

                               1.3.1 IP adresy

                               1.3.2 Cookies

                               1.3.3 Analytické nástroje

                               1.3.4 Web beacons

                               1.3.5 Geografická lokace

                  1.4 Widgety sociálních sítí a aplikace

                  1.5 Děti

         2. Sdílení a převod osobních údajů

         3. Vaše volba

         4. Vaše práva

         5. Bezpečnost a integrita dat

         6. Odkazy na ostatní webové stránky

         7. Změny v tomto Informačním memorandu

         8. Otázky ohledně interní politiky a vymáhání

 

1         Shromažďování a používání osobních údajů

1.1         Jaké informace shromažďujeme

Osobní údaje o vás získáme, pokud se je rozhodnete poskytnout, např. abyste kontaktovali jisté emailové schránky či se registrovali k nějakým službám. V některých případech jste poskytli vaše osobní údaje KPMG již dříve (třeba jako bývalý zaměstnanec). Pokud se rozhodnete registrovat či přihlásit na stránky KPMG pomocí služby třetích stran, která provádí ověření vaší identity a spojuje vaše přihlašovací údaje ze sociální sítě (např. LinkedIn, Google nebo Twitter), shromažďovány budou pouze informace potřebné pro registraci nebo přihlášení, které jste u poskytovatele sociální sítě povolili s námi sdílet, jako vaše jméno a emailovou adresu. Jaké ostatní informace shromáždíme, bude záviset na tom, jaká nastavení ochrany soukromí jste si dohodli s poskytovatelem sociální sítě. Prosím prověřte toto Informační memorandum - prohlášení o ochraně soukromí i relevantní politiky dané služby.

Pokud provedete registraci či poskytnete osobní údaje společnosti KPMG, použijeme tyto údaje způsobem specifikovaným v tomto Informačním memorandu. Vaše osobní údaje se nepoužijí k jiným účelům, než k jakým nám poskytnete váš souhlas nebo jak vyžaduje či povoluje zákon či profesními standardy. Např. pokud se zaregistrujete na stránky KPMG a poskytnete informace o vašich preferencích, použijeme tyto informace k personalizaci vaší uživatelské zkušenosti. Pokud se zaregistrujete či přihlásíte pomocí služby třetích stran, můžeme vás jako uživatele rozpoznat na všech různých zařízeních, které používáte, a můžeme personalizovat vaši uživatelskou zkušenost na všech ostatních stránkách KPMG, které navštěvujete. Pokud nám pošlete svůj životopis s cílem ucházet se o pracovní pozici v KPMG, použijeme údaje, které jste poskytli, k nalezení vhodných a volných pracovních příležitostí v KPMG.

V některých případech, kdy jste se zaregistrovali k určitým službám, uchováme informace o vaší emailové adrese, a to dočasně, než obdržíme mailem potvrzení informací, které nám byly poskytnuty (tj. v případech, kdy v rámci vaší registrace posíláme zprávu na emailovou adresu, abychom získali potvrzení vašeho požadavku/objednávky).
 

1.2        Právní důvody k použití vašich osobních údajů

KPMG obecně shromažďuje pouze osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění vašeho požadavku. Pokud jsou zapotřebí další, nepovinné údaje, budete o této skutečnosti informováni v okamžiku, kdy takové informace budou požadovány.

Právní předpisy v Evropě umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud k tomu existují právní důvody stanovené zákonem. Tyto právní důvody vám také musí být dle těchto předpisů sděleny. Při zpracování vašich osobních údajů budeme vycházet z jedné z následujících podmínek zpracování: 

·         Plnění smlouvy: zpracování osobní údajů je nezbytné k plnění závazků ze smlouvy;

·         Zákonná povinnost: osobní údaje musí být zpracovány, aby byla splněna zákonná povinnost, jakou je např. vedení daňové evidence či poskytování informací veřejným orgánům či úřadům pro vymáhání práva;

·         Oprávněný zájem: osobní údaje budou zpracovány, pokud je takové zpracování v našem oprávněném zájmu v rámci naší podnikatelské činnosti a jejího dalšího rozvoje, a to po takovou dobu, dokud naše zájmy nepřeváží vaše zájmy; nebo

·         Váš souhlas: v některých případech budeme žádat o specifický souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a takové údaje budeme zpracovávat jen v případě, že k tomu dáte svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoli zpět kontaktováním KPMG na adrese: unsubscribe@kpmg.cz nebo na webu moje.kpmg.cz.

Jako příklady ‘oprávněného zájmu‘ výše lze uvést následující:

·         Nabízet informace a/nebo služby osobám, které navštěvují naše stránky, nebo nabízet informace o pracovních příležitostech.

·         Zamezit podvodům či trestné činnosti a zabezpečit naše IT systémy.

·         Přizpůsobit online prostředí dle zákaznické zkušenosti a zlepšit výkonnost, použitelnost a efektivitu online prostředí KPMG.

·         Provádět a analyzovat naši marketingovou činnost.

·         Plnit naše závazky v oblasti společenské odpovědnosti firem.

·         Uplatňovat naše základní práva v EU v souladu s články 16 a 17 Listiny základních práv včetně práva na svobodu podnikání a práva na majetek.

V některých případech, a to jen vždy v souladu se zákonem, budou mít shromažďované údaje povahu speciálních údajů, jako např. informace související s diverzitou (včetně dat ohledně rasy, etnického původu, politických názorů, náboženských přesvědčení a ostatních podobných přesvědčení, členství v odborech nebo informace o sexuálním životě a sexuální orientaci), data o zdravotním stavu či data o údajných či prokázaných trestních činech.

 

1.3         Automatický sběr osobních údajů

V některých případech sbírá KPMG informace od návštěvníků svých webových stránek a prostřednictvím e-mailové komunikace automaticky. Automatizované technologie mohou zahrnovat využití logů webových serverů pro sběr IP adres, cookies a web beacons. Sběr těchto informací nám umožní lépe porozumět a zkvalitnit výkonnost, upotřebitelnost a efektivitu webových stránek KPMG a změřit efektivitu našich marketingových aktivit.

KPMG neprovádí žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

 

1.3.1       IP adresy

IP adresa je číslo přidělené vašemu počítači kdykoli, když se připojíte k internetu. Počítačům a serverům umožňuje vzájemné rozpoznávání a komunikaci. IP adresy, z nichž se návštěvníci webových stránek připojují, budou zaznamenávány pro účely IT bezpečnosti a diagnostiky systému. Tyto údaje budou také souhrnně využity k provedení analýzy trendů webových stránek a jejich výkonnosti.

 

1.3.2       Cookies

Cookie je krátký text, který webová stránka umístí do cookie souboru vašeho webového prohlížeče na vašem počítači či jiném zařízení a který jí umožní si zapamatovat informace o vás a vašich preferencích.

Na všech našich webových stránkách se zobrazí oznamovací banner, který vám umožní vybrat mezi souhlasem se shromažďováním cookies, zamítnutím volitelných cookies anebo vlastním výběrem cookies. Bez vašeho souhlasu nebudou cookies, kromě cookies nezbytně nutných pro provoz webových stránek, shromažďovány. V okně vlastního výběru cookies naleznete také bližší informace o jednotlivých cookies souborech právě užívaných na navštíveném webu. Kdykoli během prohlížení máte možnost toto nastavení změnit kliknutím na cookies odkaz v patičce webu. Níže jsou shrnuty informace o kategoriích cookies, které se na našich stránkách shromažďují, a také o vlivu, který bude váš souhlas mít na vaši zkušenost při návštěvě těchto stránek:

·         Nezbytně nutná (technická) cookies: Jsou nepostradatelná k tomu, aby se uživatelé mohli pohybovat na stránkách a využívat jejich funkce, jako je přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Tato cookies musí být vždy aktivována pro zajištění základní funkčnosti stránek. Sběr těchto cookies nelze zablokovat. Vždy vás informujeme o jejich shromažďování.

·         Výkonnostní cookies: Používají se ke shromažďování dat s cílem zvýšit výkonnost stránek. Bez udělení vašeho souhlasu nebudou tyto cookies shromažďovány. Váš (ne)souhlas s výkonnostními cookies lze vyjádřit na oznamovacím banneru nebo aktualizací nastavení vašeho prohlížeče (obvykle v Nástrojích či Preferencích v menu vašeho prohlížeče).

·         Funkční cookies: Používají se k zapamatování si informací o uživateli a jeho výběru a preferencích, na jejichž základě se pak mění to, jak stránky vypadají a fungují. Bez udělení vašeho souhlasu nebudou tyto cookies shromažďovány. Vyjádření nesouhlasu s používáním těchto cookies však bude mít vliv na vaši zkušenost na stránkách a určité výběry budete muset opakovat pokaždé, když stránky navštívíte. Váš (ne)souhlas s funkčními cookies lze vyjádřit na oznamovacím banneru nebo aktualizací nastavení vašeho prohlížeče (obvykle v Nástrojích či Preferencích v menu vašeho prohlížeče).

·         Cílená cookies či reklamní cookies: Cílená cookies se používají k poskytnutí obsahu dle vašeho zájmu a také k omezení toho, jak často se zobrazí jisté marketingové materiály. Také se používají k měření efektivity těchto materiálů. Pokud nevyjádříte svůj souhlas s cílenými cookies, váš počítač ani jiné zařízení s webovým prohlížečem nebude sledováno pro účely těchto reklamních aktivit. Váš (ne)souhlas s cílenými cookies lze vyjádřit na oznamovacím banneru nebo aktualizací nastavení vašeho prohlížeče (obvykle v Nástrojích či Preferencích v menu vašeho prohlížeče). Můžete se rozhodnout, zda cookies přijmete či odmítnete, a to prostřednictvím oznamovacího banneru o (ne)souhlasu s cookies či v nastavení vašeho prohlížeče (obvykle v Nástrojích či Preferencích v menu vašeho prohlížeče). Pokud chcete změnit svou volbu, můžete již uložená cookies z vašeho prohlížeče vymazat či můžete aktualizovat vaše preference na oznamovacím banneru.

Další informace o správě souborů cookie lze nalézt v nápovědě prohlížeče nebo prostřednictvím webů, jako je allaboutcookies.org.

Níže je uveden seznam typů cookies používaných na těchto webových stránkách:

 

Účel

Popis

Typ / Platnost

Kvalita zobrazení

Naše webové stránky jsou vytvořeny s použitím běžných internetových postupů. Ty zahrnují soubory cookies, které pomáhají s problémy s kompatibilitou (např. identifikace typu prohlížeče) a zlepšit výkon (např. rychlejší načítání stránek).

Relace

Mažou se při zavření prohlížeče nebo zůstávají uloženy v prohlížeči delší dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookies) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Bezpečnost

Pokud se registrujete na webových stránkách, cookies zajistí, že vaše zařízení bude přihlášeno po dobu vaší návštěvy, k registraci je obvykle vyžadováno uživatelské jméno a heslo.

Relace

Mažou se při zavření prohlížeče nebo zůstávají uloženy v prohlížeči delší dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookies) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Nastavení stránek

Cookies si také mohou pamatovat vaše preference (např. jazyk), nebo navštívené stránky a snažit se tak poskytnout vám obsah, který je pro vás relevantní. Toto se týká pouze přihlášených uživatelů.

Relace

Mažou se při zavření prohlížeče nebo zůstávají uloženy v prohlížeči delší dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookies) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Analytické

Používáme analytické nástroje třetích stran, což nám pomáhá pochopit, jak návštěvníci používají náš web. To nám umožňuje zlepšit kvalitu a obsah pro naše návštěvníky. Souhrnné statistické údaje zahrnují položky, jako jsou počet návštěv nebo zobrazení stránek, aj. Další podrobnosti o používání Google Analytics a Adobe Analytics naleznete níže.

Trvalé

Automaticky mazány po dvou letech od poslední návštěvy webu kpmg.cz nebo jiných našich stránek.

Sdílení na sociálních sítích

Používáme sociální widgety třetí strany a tlačítka, která vám poskytnou další funkce pro sdílení obsahu z našich webových stránek na sociálních sítích. Použití těchto widgetů nebo tlačítek vyžaduje využití cookies.

Doporučujeme vám přečíst informace o ochraně osobních údajů každého poskytovatele těchto služeb před jejich použitím. Další podrobnosti o našem využívání sociálních widgetů a aplikací naleznete níže.

Trvalé

Automaticky mazány po dvou letech od poslední návštěvy webu kpmg.cz nebo jiných našich stránek.

Ostatní nástroje a widgety třetích stran budou občas použity na jednotlivých webových stránkách, které poskytují další funkce. V závislosti na vašich preferencích stanovených ve vašem prohlížeči a/nebo banneru o (ne)souhlasu s cookies použití těchto nástrojů nebo widgetů může vyžadovat využití souborů cookies ve vašem zařízení, aby se jejich služba snadněji používala a zajistila, že vaše interakce s webovou stránkou bude probíhat správně.

Cookies jako takové nám nesdělí vaši e-mailovou adresu ani nám neposkytnou žádné další informace, jež by vás mohly identifikovat. Navštívíte-li některou z webových stránek KPMG, využijeme cookies ke sběru souhrnných statistických informací, které nám pomáhají stanovit, které části našich stránek návštěvníci preferují.

 

1.3.3       Analytické nástroje

KPMG využívá Google Analytics a Adobe Analytics. Více informací o použití nástrojů Google Analytics naleznete na adrese: Data privacy and security a o použití nástrojů Adobe Analytics naleznete na adrese: Adobe Privacy Overview.

Aby návštěvníci měli možnost kontrolovat, jakým způsobem Google Analytics shromažďuje jejich data, vyvinul Google nástroj Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Tento add-on komunikuje prostřednictvím javascriptového kódu Google Analytics JavaScript (ga.js) a umožňuje tak nastavit data, která nechcete do Google Analytics odesílat. Google Analytics Opt-out Browser Add-on nezabrání odeslání informací samotné webové stránce, nebo jiným analytickým nástrojům.

 

1.3.4       Web beacons

Web beacon je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je možné využít pro sběr určitých informací z vašeho počítače, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem. KPMG používá web beacons výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy. KPMG či její poskytovatelé webových služeb budou využívat web beacons ke sledování efektivity webových stránek třetích osob, které jí poskytují marketingové služby či služby spojené s náborem nových zaměstnanců, nebo ke sběru souhrnných statistických informací o návštěvnosti stránek a ke správě cookies. Některé web beacons můžete vyřadit z provozu tím, že odmítnete nastavení s nimi spojených cookies. Web beacon může i přesto zaznamenat anonymní návštěvu z vaší IP adresy, ale informace nebude zaznamenána do cookie souboru. V některých našich newsletterech či dalších formách komunikace potvrdíme e-mailovou adresu příjemce prostřednictvím odkazů vložených do e-mailu. Sběr těchto informací provádíme proto, abychom posoudili zájem uživatelů či jej podnítili.

 

1.3.5       Geografická lokace

Webové stránky KPMG budou sbírat a používat informace o geografické lokaci vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tyto data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě vaší geografické lokace.

 

1.4         Widgety sociálních sítí a aplikace

Webové stránky KPMG můžou zahrnovat funkcionalitu sdílení na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například Facebook Like button a Twitter widget. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o vašem využití stránek KPMG (viz výše uvedené informace o cookies pro sdílení na sociálních sítích). Jakékoli osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto sociálních widgetů a aplikací, mohou být využity členy společností poskytujících tyto aplikace. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami těchto společností. KPMG nemá kontrolu ani nenese zodpovědnost za chování těchto společností ani za způsob jakým tyto informace využívají.

Webové stránky KPMG mohou také poskytnout prostor blogům, fórům, crowd-sourcingu a ostatním aplikacím a službám (kolektivně „funkcionality sociálních sítí“), jejichž účelem je usnadnit sdílení znalostí a obsahu. Jakékoli osobní údaje, které poskytnete těmto funkcionalitám na stránkách KPMG, budou obvykle sdíleny s ostatními uživateli této funkcionality (pokud není stanoveno jinak v okamžiku sběru dat). Nad těmito funkcionalitami máme obvykle jen omezenou či žádnou kontrolu.

 

1.5         Děti

KPMG chápe důležitost ochrany soukromí dětí, a to zejména v online prostředí. Naše stránky nejsou záměrně navrhovány či určeny dětem mladším třinácti let. Dle naší interní politiky nikdy neshromažďujeme či uchováváme údaje o osobách mladších třinácti let kromě případů, kdy je to součástí zakázky na poskytnutí profesionálních služeb.

 

2             Sdílení a převod osobních údajů

2.1         Převod v rámci globální sítě členských společností KPMG

Sdílíme informace o vás s ostatními členskými společnostmi globální sítě KPMG v rámci mezinárodních zakázek a také se společností KPMG International Limited, osobami s ní spojenými a ostatními společnostmi KPMG v nutných případech, kdy to v ostatních částech světa vyžadují právní či regulatorní předpisy. Ostatní členové sítě KPMG také poskytují služby nám i vám, jako např. poskytování prostoru či podpory IT aplikací, poskytování určité formy pojištění členským společnostem KPMG a jejím klientům, provádění kontrol konfliktů zájmů klientů a kontroly dodržování předpisů proti praní špinavých peněz, asistence při poskytování služeb klientem a ostatní činnosti dle potřeb podnikatelské činnosti KPMG.

 

2.2         Převod třetím stranám

Osobní údaje s třetími stranami nesdílíme kromě případů, kdy je to nezbytné z hlediska našich oprávněných profesních a obchodních potřeb, když vyřizujeme vaše požadavky a/nebo když to vyžaduje či povoluje zákon či profesní standardy. Více informací o takových třetích stranách lze nalézt na tomto odkazu. KPMG také převádí jisté osobní údaje do společností mimo území EHP, které s námi pracují či pracují naším jménem za účelem specifikovaným v tomto Informačním memorandu. KPMG také uchovává osobní údaje mimo území EHP. Obvykle zasíláme osobní údaje do těchto zemí. Pokud k tomuto dojde, budou vaše osobní údaje i nadále chráněny prostřednictvím smluv s těmito organizacemi mimo EHP, které obsahují standardní klauzule o ochraně dat ve formě schválené Evropskou komisí.

KPMG nepřevede osobní údaje, které vy poskytnete, žádným třetím stranám pro jejich vlastní přímé marketingové použití.

 

3             Vaše volba

Obecně platí, že nemusíte KPMG poskytnout žádné osobní údaje, avšak budeme od vás požadovat nějaké osobní údaje k tomu, abychom vám mohli zasílat dodatečné informace o našich službách či událostech. KPMG vás také požádá o svolení použít vaše osobní údaje a vy vyjádříte svůj souhlas či nesouhlas. Pokud vyjádříte souhlas ohledně specifických služeb či komunikace, jako např. e-newsletter, budete moci kdykoli svou objednávku zrušit, a to způsobem uvedeným v instrukcích, které jsou součástí každé komunikace. Pokud se rozhodnete odhlásit se od odběru určité služby či komunikace, uděláme vše proto, aby vaše údaje byly odstraněny co nejdříve. Před vyřízením vašeho požadavku však možná bude nutné získat od vás ještě nějaké dodatečné informace.

Jak je uvedeno v kapitole „Cookies“ výše, pokud nechcete, aby vás na webových stránkách sledovaly cookie soubory, můžete přenastavit svůj prohlížeč tak, aby veškerá cookies byla odmítnuta nebo jste byli informováni o tom, kdy je cookie posláno. Je třeba však připomenout, že bez cookies některé části našich stránek nebudou fungovat optimálně.

 

4             Vaše práva

Pokud vaše osobní údaje KPMG zpracovává, vaše práva zahrnují:

·         Přístup a oprava: Máte právo na přístup k těmto datům, což se také občas nazývá „Požadavek na přístup subjektu údajů“. Pokud se shodneme, že máme povinnost vám poskytnout osobní údaje, údaje vám poskytneme bezplatně. Před poskytnutím těchto osobních údajů budete možná vyzváni k prokázání totožnosti a poskytnutí dostatečných informací o vzájemné interakci, abychom byli schopni vaše osobní údaje lokalizovat. Pokud jsou údaje, které o vás uchováváme, nesprávné, máte právo nás požádat o opravu jakýchkoli nepřesností v těchto údajích.

·         Právo podat stížnost: Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržování povinností stanovených GDPR.

·         Námitka ke zpracování: Máte právo vznést námitku proti našemu zpracovávání vašich osobních údajů, pokud již právo zpracovávat tyto údaje nemáme. V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

·         Ostatní práva: Dále máte také právo na výmaz vašich údajů, pokud tyto údaje uchováváme příliš dlouho, právo omezit zpracovávání údajů za určitých okolností a/nebo získat kopie údajů, které o vás vedeme v elektronické podobě.

Můžete vznést požadavek či uplatnit vaše práva kontaktováním společnosti KPMG na adrese kpmg@kpmg.cz. Vyvineme veškeré přiměřené úsilí k tomu, abychom vašemu požadavku vyhověli, pokud je to v souladu s relevantními zákony a profesními standardy.

 

5             Bezpečnost a integrita dat

KPMG má zavedeny přiměřené bezpečnostní politiky a postupy k ochraně osobních údajů před neoprávněnou ztrátou, zneužitím, změnou či zničením. Navzdory veškerému úsilí KPMG však bezpečnost vůči všem hrozbám nelze garantovat. Přístup k vašim osobním údajům je, jak nejlépe dovedeme, umožněn jen těm, kteří takové údaje potřebují znát. Osoby, jež mají k datům přístup, jsou povinny zachovávat důvěrnost takových informací.

Také vyvíjíme přiměřené úsilí k tomu, abychom osobní údaje uchovávali jen po tu dobu, i) kdy jsou takové údaje nutné k vyřízení daného požadavku, ii) kdy jsou takové údaje nutné k plnění právních a regulatorních požadavků a požadavků vyplývajících z interních politik a podnikatelské činnosti a iii) dokud daná osoba nepožádá o výmaz těchto údajů. Doba, po kterou se data uchovávají, závisí na specifické povaze a okolnostech, za jakých byly údaje shromážděny. Nicméně, s ohledem na body i) – iii) výše, osobní údaje se neuchovávají více jak dva roky.

 

6             Odkazy na ostatní webové stránky

Prosím vezměte na vědomí, že webové stránky KPMG obsahují odkazy na ostatní stránky včetně stránek spravovaných ostatními členskými společnostmi KPMG, přičemž tyto stránky se neřídí tímto Informačním memorandem, ale jinými prohlášeními o ochraně soukromí, které se mohou od tohoto Informačního memoranda lišit. Před sdělením svých osobních údajů proto doporučujeme uživatelům prověřit politiky ochrany soukromí každé webové stránky, kterou navštíví.

Registrací na jakýchkoli stránkách KPMG a přesunem na další webové stránky KPMG s tím, že zůstáváte přihlášeni, souhlasíte s používáním vašich osobních údajů v souladu s Informačním memorandem - prohlášením o ochraně soukromí stránek KPMG, které právě navštěvujete.

 

7             Změny v tomto Informačním memorandu

KPMG může čas od času modifikovat toto Informační memorandum - prohlášení o ochraně soukromí s cílem promítnout nejaktuálnější postupy v oblasti ochrany soukromí. Pokud změníme toto Informační memorandum, zaktualizujeme datum nahoře na této stránce. Jakékoli změny ve zpracování osobních údajů, jak je popsáno v tomto Prohlášení, které se vás týkají, vám budou komunikovány prostřednictvím kanálu, který ke komunikaci s vámi běžně používáme.

 

8             Otázky ohledně interní politiky a vymáhání

KPMG má povinnost chránit online soukromí a důvěrnost vašich osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů a komentářů ke správě vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na adrese cz-fmdataprivacy@kpmg.cz. Této adresy můžete taky využít k vyjádření jakýchkoli obav týkajících se tohoto Informačního memoranda.

Pokud nejste spokojeni s odpovědí, kterou jste od nás obdrželi, můžete svůj dotaz postoupit globálnímu specialistovi na ochranu soukromí (Global Privacy Officer) zasláním emailu na adresu globalprivacyofficer@kpmg.com. Potvrdíme obdržení vašeho emailu do 14 dní od odeslání a váš dotaz či komentář vyřešíme do jednoho měsíce. Pokud se jedná o složitý problém či pokud bylo vzneseno větší množství dotazů, budeme vás informovat o tom, že řešení dotazu či problému bude trvat déle než jeden měsíc s tím, že se pokusíme vše vyřešit do tří měsíců od data, kdy dotaz byl poprvé vznesen. Vaši námitku můžeme akceptovat (a postupovat, jak je uvedeno v části „Vaše práva“ výše) či ji můžeme z oprávněných důvodů odmítnout.

 

Spojte se s námi