Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначає Облікову політику як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності.  Затвердження облікової політики є обов’язковим для кожного підприємства в Україні.

Практика податкових перевірок ДПС та судових справ з податкових питань демонструє, що облікова політика широко використовується податковими органами для обґрунтування донарахувань податків та штрафів, а платниками – для підтвердження правильності своїх облікових підходів, оскільки, відповідно до статей 20.1.6, 20.1.44 та 44.1 Податкового кодексу України (ПКУ):

 • Контролюючі органи мають право перевіряти правильність та повноту визначення фінансового результату до оподаткування у відповідності з бухгалтерським обліком згідно НП(С)БО або МСФЗ; вивчати первинні документи, які використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансову та іншу звітність.
 • Платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, податкової звітності на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, інших документів. Формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, що не підтверджених документами – заборонене.

Якщо облікова політика не належної якості, або складена формально, це може спричинити податкові ризики для платників, пов’язані з фіскальною інтерпретацією НП(С)БО або МСФЗ з боку податкових органів. В той же час, якісна облікова політика, зазвичай, є дієвим засобом аргументації правомірності облікових підходів, застосованих платниками.

Команда KPMG в Україні з податкового консультування має необхідний досвід для якісного та своєчасного надання послуг з підготовки (оновлення) облікових політик та об’єднує фахівців, які мають знання бухгалтерського обліку та оподаткування підприємств різних галузей.

Коли вам необхідна допомога фахівців у підготовці (вдосконаленні існуючої) облікової політики?

 • При перевірці податкових органів (зазвичай облікова політика запитується ДПС у платника при перевірці в числі перших документів).
 • Коли ваша компанія є великим платником та зобов’язана готувати та подавати на запит ДПС інформацію в форматі SAF-T UA, включно з обліковою політикою за МСФЗ або НП(С)БО (відповідно до ст. 85.2 ПКУ, великий платник зобов’язаний надати таку інформацію в форматі SAF-T UA при перевірці не пізніше 2 робочих днів наступних за днем отримання запиту).
 • При переході з НП(С)БО на МСФЗ (добровільному або згідно законодавчих вимог).
 • Якщо облікова політика не оновлювалася значний час у зв’язку зі змінами в ПКУ, МСФЗ або НП(С)БО, внаслідок змін в діяльності компанії або в економічному середовищі (зокрема внаслідок воєнного стану в Україні).
 • При здійсненні специфічних або нестандартних бізнес-процесів, які однозначно не регламентовані в НП(С)БО або МСБО/МСФЗ.
 • За наявності програмного забезпечення Компанії (SAP/ERP тощо), яке не адаптоване під вимоги українського законодавства (щодо документування операцій, при застосуванні «стандартних цін» в обліку запасів, нарахуванні, резервів або accruals та їх сторнуванні тощо).

З якими ризиками зіштовхуються компанії?

У разі відсутності або «формального» складання облікової політики, податкові органи можуть нарахувати додаткові податки та штрафи, пов’язані із визнанням неправомірними обраних платником методів бухгалтерського обліку щодо:

 • списання  сумнівної  та  безнадійної  дебіторської  заборгованості (включаючи створення та використання резерву сумнівних боргів), а також визнання доходів, перш за все, від надання послуг (повнота визнання, відповідність звітним податковим періодам)
 • формування, використання або коригувань резервів та забезпечень (зокрема правильність податкових коригувань при декларуванні податку на прибуток підприємств)
 • неналежного документального оформлення господарських операцій (зокрема внаслідок використання бухгалтерських довідок та «довільних» форм первинних документів, якщо така можливість не формалізована в обліковій політиці
 • дисконтування або оцінки фінансових інвестицій, інструментів / зобов’язань, інвестиційної нерухомості (за справедливою або дисконтованою вартістю, із застосуванням методу участі в капіталі тощо)
 • списання на витрати періоду вартості запасів, малоцінних предметів, тощо – без їх оприбуткування або належного документального підтвердження використання таких активів
 • реалізації товарів, використання виробничих та інших запасів із застосуванням  «стандартних  цін»,  а  також  відображення  відхилень (між фактичними та «стандартними» цінами) – у Звіті про Фінансові Результати або як складова вартості залишків запасів на звітні дати
 • собівартості реалізованої продукції, робіт та послуг (у разі відхилень від затверджених державними органами відповідних методичних рекомендацій, що регламентують калькулювання собівартості, групування витрат тощо).

Наші Послуги

За підсумками аналізу: (і) існуючих процедур бухгалтерського обліку та документального оформлення основних бізнес-процесів та суттєвих господарських операцій (перш за все, щодо яких МСФЗ або НП(С)БО встановлюють варіативність бухгалтерського обліку); та (іі) законодавчих вимог щодо бухгалтерського обліку, податкового декларування і документування, команда KPMG в Україні підготує та надасть вам:

 • Рекомендації щодо належної формалізації облікових підходів в обліковій політиці (якщо компанія вирішить оновити облікову політику власними силами);
 • Або (якщо компанія замовить підготовку / оновлення облікової політики спеціалістами KPMG) – проєкт облікової політики (за МСФЗ або НП(С)БО).

Такі рекомендації або проєкт облікової політики:

 • Належним чином формалізуватимуть процедури ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, з  урахуванням важливих податкових та управлінських аспектів компаній.
 • Будуть відображати підходи компанії в бухгалтерському обліку господарських  операцій, за якими відповідно до МСФЗ або НП(С)БО є варіативність вибору, а також враховувати особливості роботи облікової програми.
 • Допоможуть мінімізувати (в межах законодавства) податкові ризики, які можуть виникати у зв’язку з характерними для компанії господарськими  операціями та їх документальним оформленням.

Чому KPMG в Україні?

Команда фахівців

Фахівці KPMG мають глибокі знання бухгалтерського обліку та оподаткування і розуміють специфіку бізнесу підприємств різних галузей в Україні. 

Необхідний досвід

За останні 5 років командою KPMG в Україні було підготовлено або оновлено більш ніж 150 облікових політик для підприємств різних галузей – як за НП(С)БО, так і за МСФЗ.

Також, фахівці KPMG в Україні мають значний досвід податкового супроводження підприємств при переході на МСФЗ. 

«Погляд очима податкових органів та аудиторів»

При підготовці облікової політики ми аналізуємо кожну ситуацію з позиції як податкових органів, так і аудиторів, і формалізуємо в ній облікові підходи, які посилюють податкову позицію компанії та спрощують подальше проходження аудиту фінансової звітності.

Швидке надання результату послуг

Рекомендації щодо облікової політики або проєкт такої політики буде підготовлено та надано замовнику в стислі строки.

Гарантії та подальше співробітництво

За окремим погодженням ми супроводжуємо Компанію під час перевірки ДПС та подальших аудитів фінансової звітності – щодо питань, формалізованих в обліковій політиці.