Обов’язок подання SAF-T UA

З 27 серпня 2021 великі платники податків на запит податкового органу при перевірці не пізніше 2 робочих днів, наступних за днем отримання запиту (пп 85.2 ПКУ).*
З 1 січня 2025 великі платники податків – обов’язкове подання файлу (Законопроєкт №6255 від 2 листопада 2021)
З 1 січня 2027 всі платники ПДВ - обов’язкове подання файлу (Законопроєкт №6255 від 2 листопада 2021)

*Наразі ДПС здійснює оновлення електронного кабінету платників податків для SAF-T UA. Ймовірне отримання великими платниками запитів на SAF-T UA після відновлення перевірок ДПС з 1 серпня 2023.

Основна інформація, яка наводиться у SAF-T UA


1 Облікова політика та опис облікових підходів

2Детальний опис господарських операцій, із наведенням кодування операцій та їх характеристик

3 Бухгалтерська та податкова інформація, в тому числі про операції в розрізі дат, номерів, назв первинних документів та сум

4 Первинні документи, бухгалтерські довідки тощо


Структура SAF-T UA

І. Заголовок

ІІІ. Журнал бухгалтерських записів

1.1 Загальна інформація ВПП (дата створення, програмне забезпечення, уповноважені особи, інформація про власників. контакти, тощо)

3.1 Бухгалтерські операції (з датами, № та назвами первинних документів, бухгалтерських проведень, суми операції без ПДВ, ПДВ)

ІІ. Довідники

IV. Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку

2.1 Облікова політика

2.2 Довідники операцій (опис типів господарських операцій, із наведенням кодування операцій та їх характеристик)

2.3 Власники (засновники) (інформація про власників та їх внески до капіталу)

2.4 Сальдові / оборотні відомості (по рахунках / субрахунках та аналітика)

2.5 Контрагенти

2.6 Продукція (товари/ роботи, послуги)

2.7 Запаси

2.8 Необоротні активи

4.1 Відомості про продаж (деталізовано)

4.2 Відомості про придбання / закупівлю (деталізовано)

4.3 Відомості про платежі, не пов'язані з продажем / придбанням товарів, робіт та послуг

4.4 Операції із запасами

4.5 Операції з необоротними активами

4.6 Інформація про бухгалтерські довідки та інші первинні документи

V. Податкові різниці

5.1 Податкові різниці, що виникли у суб'єкта господарювання

SAF-T UA: Основні проблемні питання

 • Готовність програмного забезпечення сформувати SAF-T UA
 • Значний деталізований перелік інформації, яку слід надавати в складі та разом з SAF-T UA (додаток до Наказу №561: 5 розділів та 17 підрозділів)
 • Вимога підтвердження даних бухгалтерського обліку первинними документами (в електронній формі, або, за відсутності обов'язку складати електронні документи, в pdf)
 • Вимога надання копій розпорядчих документів про затвердження облікової політики та іншої детальної інформації разом з SAF-T UA
 • Стислі строки надання інформації (пп. 85.2 ПКУ: для ВПП при перевірці ДПС - не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту)

Основні підготовчі заходи


Програмне забезпечення для подання SAF-T UAСтворення архівів SAF-T UA за період перевірки ДПСПеревірка сформованих файлів SAF-T UA


Імплементація SAF-T UA в Україні

Чим може допомогти KPMG?

1. Методологічне бухгалтерське та податкове супроводження і надання рекомендацій / консультацій щодо складання SAF-T UA

Надамо рекомендації в процесі складання SAF-T UA Компанії щодо вибору обов'язкових та інших даних для SAF-T UA. Надамо консультації під час імпорту даних з облікових реєстрів Компанії в табличний (Excel) формат та xml файл. Проконсультуємо за податковими та бухгалтерськими запитами Компанії в процесі формування SAF-T UA.

2. Перевірка правильності обов’язкових даних, які Компанія має підготувати для файлу SAF-T UA (у разі самостійного формування файлу SAF-T UA Компанією) 

Перевіримо дані, які Компанія підготує для конвертації в xml тим вимогам, які висуваються чинним законодавством та останніми роз’ясненнями податкових органів (якщо погоджено, що складання SAF-T UA будуть здійснені Компанією та/або IT-провайдером Компанії).

3. Підготовка технічного завдання для співпраці бухгалтерської служби та IT-провайдера Компанії

Допоможемо Компанії підготувати технічне завдання для IT-провайдера Компанії у відповідності до вимог законодавства та останніх роз'яснень податкових органів. Допоможемо у налагодженні комунікації бухгалтерської служби та IT-провайдера Компанії.

4. Адаптація програмного забезпечення SAP для подання SAF-T UA

Допоможемо з адаптацією програмного забезпечення SAP для зручного подання SAF-T UA.

5. Аналіз вашої Облікової політики та надання рекомендацій щодо її вдосконалення

Проаналізуємо існуючу облікову політику Компанії та основні облікові процеси. Надамо рекомендації щодо вдосконалення облікової політики та/або оновимо облікову політику для належної формалізації процедур бухгалтерського обліку з урахуванням важливих податкових та документальних аспектів і особливостей бізнесу Компанії.

6. Податкова діагностика для виявлення можливих податкових ризиків у діяльності Компанії та планування заходів щодо зменшення таких ризиків

Допоможемо ідентифікувати можливі податкові ризики та оцінити їх суму. Надамо рекомендації щодо заходів, направлених на зменшення таких ризиків.

Технічна реалізація

SAF-T в SAP DRC

Загальна аналітична система, від електронних документів до звітності

 • Інтеграція дієвої інформації в режимі реального часу у вашу ERP-систему для запобігання збоїв та безперебійного виконання операцій
 • Управління коригуваннями та подальшими діями з доступом до єдиної централізованої точки входу
 • Уніфікація користувацького досвіду для різних сценаріїв і країн, а також гнучкість для задоволення конкретних потреб

Оцифрована звітність, від підготовки до подання

 • Своєчасне виконання та моніторинг зобов'язань по всьому світу за допомогою календарного плану комплаєнсу
 • Оцифровка та автоматизація діяльності, від коригувань до погоджень, у вашій системі обліку за допомогою спеціального перевірочного списку
 • Автоматизація подання звітності та отримання інформації про транзакції на основі даних для підтримки повного аудиторського сліду

Модульна платформа для розширення та створення сценаріїв

 • Доступ до бібліотеки заздалегідь визначених процесів і сценаріїв у режимі реального часу, готових до повторного використання
 • Можливість визначати звіти про комплаєнс, щоб швидко додавати або копіювати існуючі звіти та реагувати на потреби бізнесу
 • Перепрофілювання бізнес-функцій для забезпечення уніфікованого досвіду користувачів у всіх стандартних, користувацьких або визначених партнерами сценаріях

Чим ми можемо допомогти?