Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

KPMG küresel ağının bir parçası olan sürdürülebilirlik ekibimiz ile hızla değişen günümüz koşullarında uzun vadeli değer yaratmanıza yardımcı oluyoruz

Sürdürülebilirlik ekibimizle uzun vadeli değer yaratmanıza yardımcı oluyoruz.

Çevre, sosyal ve yönetişim alanlarında zorluların ve önceliklerin doğru tanımlanması, raporlanması ve etkin yönetilmesi amacıyla uzman ekibimiz ile sunduğumuz hizmetlerimizle, müşterilerimiz için değer yaratma misyonuyla çalışıyoruz.

 

Hizmetlerimiz:

 • Entegre Raporlama ve Denetim
 • Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Denetimi
 • Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
 • Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Risklerinin Analizi ve TCFD
 • Sürdürülebilirlik Stratejisi
 • KPMG True Value
 • ESG Durum Tespiti
 • Sürdürülebilirlik Finansmanı & Sorumlu Yatırım
 • İnsan Hakları ve Sosyal Etki

 

Entegre Raporlama ve Denetim

Sunduğu sermaye öğeleri yaklaşımı ile hem dış paydaşların raporlama beklentilerini daha kapsamlı karşılayan hem de kurum içi karar verme sürecini daha efektif hale getiren entegre raporlama çerçevesi, doğru uygulandığında şirketler için birçok fırsat barındırıyor. 

KPMG Sürdürülebilirlik ekibi, mevcut ana akım raporlama yaklaşımı ile yatırımcı beklentileri arasındaki boşluğu doldurmak amacıyla geliştirilen entegre raporlama çerçeve yaklaşımını doğru uygulamanıza yardımcı olur.

Örnek hizmetler:

 • Entegre faaliyet raporlaması olgunluk değerlendirmesi
 • Entegre faaliyet raporlama stratejisi geliştirilmesi ve uygulanması
 • Entegre faaliyet raporu içeriğinin geliştirilmesi
 • Entegre rapor denetimi

 

Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Denetimi

Günümüzde finansal olmayan verilerin raporlanması tüm paydaşlar nezdinde gittikçe artan oranda önem arz ediyor.

KPMG Sürdürülebilirlik ekibi, öncelikleriniz doğrultusunda en uygun raporlama standardının belirlenmesi, çevresel, sosyal ve yönetişim performansınızı ve yarattığınız etkiyi en doğru kapsamda raporlamanız aşamasında sunduğu danışmanlık ve denetim hizmetleri ile sizlere yardımcı olur.

Örnek hizmetler:

 • GRI, SASB, CDP raporlaması
 • Sürdürülebilirlik endekslerine raporlama
 • Sera gazı emisyon envanteri hazırlanması
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) raporlaması
 • Yeşil tahvil raporlaması
 • İklim değişikliği risklerinin raporlanması
 • İnsan hakları raporlaması
 • Sorumlu Yatırım Prensipleri’ne (PRI) göre yapılan raporlamaların kritik incelemesi

 

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Artan enerji ve hammadde fiyatları, sınırlı kaynaklar ve müşteri beklentilerindeki değişim başta olmak üzere son dönemde yaşananlar, devamlılığı sağlamak için üretim ve tüketim modellerinde dönüşümün kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, şirketlerin yarattığı etkinin temel bileşenlerinden olan tedarik zincirinin etkin yönetimi, hem yaratılan değeri artırmak için hem de döngüsel ekonomi prensiplerinin uygulanması için kilit önem taşıyor.

KPMG Sürdürülebilirlik ekibi, tedarik zincirinizde sürdürülebilirlik uygulamalarının en üst seviyeye taşınması gibi zorlu bir görevi başarıyla yerine getirmeniz ve süreçlerinizde döngüsel tasarım yaklaşımını en kapsamlı şekilde uygulanabilmeniz için sizlere destek oluyor.

Örnek hizmetler:

 • Tedarik zincirinin çevresel ve sosyal değerlendirmesi ve denetimi
 • Tedarik zinciri risklerinin belirlenmesi ve yönetimi
 • Tedarik zinciri kapasite geliştirme eğitimleri
 • Döngüsel ekonomi trendlerinin araştırılması ve analizi
 • Döngüsel ekonomi stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Döngüsel etkinin değerlendirilmesi, raporlanması ve denetimi

 

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Risklerinin Analizi ve TCFD

En önemli küresel riskler arasında yer alan iklim değişikliği riskleri başta olmak üzere tüm sürdürülebilirlik riskleri, karlılık oranı yüksek olan şirketler dahil her kurumu büyük ölçüde etkiliyor. Bu risklerin etkin yönetimi ise hızla değişen iş dünyasında ESG performansını olumlu yönde etkiliyor.

KPMG Sürdürülebilirlik ekibi, ESG risklerinizin çok yönlü ve doğru bir analiz ile belirlenmesinin ve raporlanmasının yanı sıra, risklerin etkin yönetimi ve fırsata dönüştürülmesi aşamasında sizlere rehberlik sağlıyor.

Örnek hizmetler:

 • ESG risklerinin analizi (KPMG Dinamik Risk Analiz (DRA) metodolojisi)
 • İklim değişikliği ile ilgili risklerin analizi
 • TCFD danışmanlığı ve raporlaması

 

Sürdürülebilirlik Stratejisi

Ancak sürdürülebilirliği kurumsal stratejilerine entegre edebilen kurumlar, ESG risk ve fırsatlarını etkin yönetebilir, performansını iyileştirebilir ve uzun vadede yaratacağı değeri en üst seviyeye çıkartabilir.

KPMG Sürdürülebilirlik ekibi, kurumsal stratejinizin sürdürülebilirlik öncelikleriniz ile uyumlu bir şekilde oluşturulması ve uygulanması için sizlere yardımcı oluyor.

Örnek hizmetler:

 • Sürdürülebilirlik stratejisi geliştirilmesi ve uygulanması
 • Çevresel ve sosyal performansın iyileştirilmesi
 • Çevresel ve sosyal risklerin etkin yönetimi
 • Yenilenebilir enerji stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Düşük karbon stratejisi geliştirilmesi ve uygulanması
 • Sıfık atık stratejisi geliştirilmesi ve uygulanması

 

KPMG True Value

Günümüz iş dünyasında, sadece finansal etkiye odaklanmak, bir şirketin hissedarları dahil olmak üzere tüm paydaşlarının beklentilerini karşılamak açısından artık fazlasıyla yetersiz kalıyor. Faaliyetlerinin çevre ve toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ölçümleyen ve yöneten şirketler ise çok büyük bir rekabet avantajı sağlıyor.

Bir kurumun yarattığı değeri sosyal, çevresel ve ekonomik boyutları ile ortak bir finansal parametreye göre ölçen metodolojiler gün geçtikçe daha sofistike hale geliyor. KPMG, 2014 yılında geliştirdiği KPMG True Value (Gerçek Değer) Metodolojisi ise bu sürecin öncüleri arasında yer alıyor.

KPMG Sürdürülebilirlik ekibi, ölçeklenebilir bir şekilde şirketinizin, ürünlerinizin, yatırımlarınızın veya hizmetlerinizin önemli çevresel ve sosyal etkilerini ölçerek, iş stratejinizi ve aksiyon planınızı bu doğrultuda yönetmenize yardımcı olur.

Örnek hizmetler:

 • Ekonomik, sosyal ve çevresel etkinin ölçümlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi (KPMG True Value metodolojisi)

 

ESG Durum Tespiti

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularını nasıl yönettiği, bir şirketin uzun vadede yaratacağı değeri büyük ölçüde etkiliyor.

KPMG Sürdürülebilirlik ekibi, en az finansal durum tespiti kadar önem taşıyan ESG durum tespitinin en doğru şekilde yapılması için sizlere yardımcı oluyor.

Örnek hizmetler:

 • Alıcı taraf - çevresel, sosyal ve yönetişim durum tespiti
 • Satıcı taraf - çevresel, sosyal ve yönetişim durum tespiti

 

Sürdürülebilirlik Finansmanı & Sorumlu Yatırım

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularını nasıl yönettiği, bir şirketin uzun vadede yaratacağı değeri büyük ölçüde etkiliyor. Bu sürecin bir sonucu olarak, bankacılık sektöründe izlenen gönüllü kılavuzlar (TCFD vb.) gün geçtikçe artarken, sürdürülebilirlik odaklı faaliyet sürdüren şirketler için de finansmana erişim şansı yükseliyor.

KPMG Sürdürülebilirlik ekibi, sunduğu geniş kapsamlı sürdürülebilirlik finansmanı hizmetleri ile hem bankalara hem de şirketlere rehberlik sağlıyor.

Örnek hizmetler:

 • Yeşil/sürdürülebilir/sosyal tahvil çerçevesinin geliştirilmesi ve denetimi
 • Sorumlu bankacılık danışmanlığı
 • Sorumlu yatırım kriterleri danışmanlığı ve denetimi

 

İnsan Hakları ve Sosyal Etki

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın kapsadığı toplam 169 amacın %92’si eşit insan haklarının sağlanmasına hizmet ediyor. Bu gerçekten yola çıkarak, iş dünyasında insan haklarının korunması ve ihlallerin önlenmesi, bir yandan şirketlerin ilgili yasal riskleri minimize etmesi, finansal ve itibar kayıplarının önlenmesine imkan sağlarken, diğer yandan da sürdürülebilirliğin küresel olarak sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.

KPMG Sürdürülebilirlik ekibi, faaliyetleriniz kapsamında insan haklarının sağlanması amacıyla sunduğu özelleşmiş hizmetler ile sizlere rehberlik sağlıyor.

Örnek hizmetler:

 • İnsan hakları politikası & stratejisinin geliştirilmesi, uygulanması ve analizi
 • Paydaş etkileşimi ve analizi
 • Kapasite geliştirme eğitimleri
 • İnsan hakları risk değerlendirmesi
 • Sosyal etki değerlendirmesi

 

Sürdürülebilirlik konusundaki yayınlarımızı ve yenilikleri takip etmek için KPMG Global Sürdürülebilirlik Enstitütüsü ’ne üye olabilirsiniz.

KPMG global sürdürülebilirlik hizmetleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bize ulaşın