Değerleme

Değerleme

KPMG Türkiye, şirket değerinizin belirlenmesi konusunda size yardımcı olur.

KPMG Türkiye, şirket değerinizin belirlenmesi konusunda size yardımcı olur.

KPMG, şirketlerin mevcut ve gelecek stratejileri doğrultusunda yeni yatırım planlaması yaparken, stratejik veya finansal ortaklık aşamasında, yeniden yapılandırma sürecinde veya muhasebe odaklı sebeplerle şirket değerinin belirlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Müşterilerimiz için güvenilir ve gerçekçi yaklaşımlara dayanan değerleme analizlerimiz, tespitlerimiz ve olası durumları içinde barındıran raporlarla desteklenerek sunulmaktadır.

 

Stratejik Şirket Değerleme Analizi

KPMG, stratejik ve finansal alternatiflerinizi gözden geçirmek, şirket ve hisse değerlerinizi belirlemek ve iş yaşam döngüsü boyunca alınacak kararları yönlendiren temel konuları ve değer yaratan etkenleri ortaya çıkarmak için hizmet vermektedir.

 

Potansiyel Kazanımlar:

 • Potansiyel yerli/yabancı yatırımcılar için hedef şirket değerinin belirlenmesi
 • Şirketin değerini belirleyen temel unsurların ve önemli varsayımların tespit edilmesi
 • Satıcı taraf için şirketin değerini artıracak unsurların belirlenip stratejik kararlar alınmasına yardımcı olunması
 • Alıcı taraf için piyasa koşulları dikkate alınarak doğru şirket değerinin belirlenmesi
 • Şirketin mevcut sermaye yapısının değere etkisinin görülmesi
 • Gelecek yatırımların karlılığının ölçülebilmesi
 • Olası satın alma ve birleşme işlemlerinin şirketin gelecekteki performansına etkisinin analiz edilebilmesi
 • Şirket değerinin çeşitli anahtar performans göstergeleri dikkate alınarak oluşturulan senaryolar bazında değer aralıklarının belirlenmesi
 • Şirket değerinin çeşitli parametrelere duyarlılığının ölçülmesi

 

Bağımsız Uzman Görüşü

Halka açık konumdaki şirketlerde, çoklu ortaklık yapılarında ve regülasyona tabi şirketlerde, ortaklık sözleşmesi koşullarına göre oluşan durumlarda şirket değerleme analizlerinin bağımsız bir uzman kuruluş tarafından yapılması gerekmektedir. KPMG, söz konusu şirket ve hisselerin piyasa değeri konusunda görüş vermektedir.

 

Potansiyel Kazanımlar:

 • Değerlemede kullanılan projeksiyon varsayımlarının bağımsız şekilde sorgulanması ve halka açık veriler doğrultusunda gerçekçi projeksiyonlara ulaşılması
 • Senaryo ve duyarlılık analizleri sonucunda oluşabilecek risklerin boyut, kapsam ve niteliğinin özümsenmesi
 • Hızlı ve bilgi destekli kararlar alınması
 • Sözleşme uygunluğunun gözden geçirilmesi

 

Değer Düşüklüğü Testi

UFRS 36 ve UFRS 38 kapsamında sınırsız ömrü olan şerefiye ve diğer maddi ve maddi olmayan duran varlıklar her yıl yeniden değerlenmelidir.  KPMG, bu kapsamda genel kabul görmüş finansal raporlama kuralları ve mevzuata ilişkin tüm gelişmeleri takip ederek, müşterilerimizin ihtiyacına yönelik bir danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Potansiyel Kazanımlar:

 • Piyasa değerinin analiz edilmesi
 • Bağımsız denetim uzmanlarına tarafsız değerleme görüşü sunulması
 • UFRS doğrultusunda kayıtlı değer ile piyasa değerinin karşılaştırılması
 • Senaryo ve duyarlılık analizlerinin doğruluğunun test edilmesi

 

Hisse Değişim Oranının Belirlenmesi

KPMG, SPK‘nın (Sermaye Piyasaları Kurulu) Birleşme ve Bölünme Tebliği’ne uygun, devre konu varlıkların ve operasyonların değerlerini belirlemek sureti ile devrolan veya bölünen şirket paydaşlarının haklarını göz önüne alarak ve mevzuata uygun metodoloji ile bir değişim oranının tespit edilmesi için hizmet vermektedir.

 

Potansiyel Kazanımlar:

 • Hissedarlık yapıları göz önüne alınarak adil ve makul değer tespiti için gerekli uzman kuruluş raporu
 • Şirket birleşmeleri ve bölünmelerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi

 

Maddi Olmayan Duran Varlık Değerlemesi

KPMG, maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi kapsamında marka değerlemesi, patent değerlemesi, lisans değerlemesi, müşteri ilişkileri değerlemesi, sözleşme, vb. fikri mülkiyet hakları gibi maddi olmayan ancak şirketlerin değeri için büyük önem arz eden varlıkları değerlemektedir.

Alım satım sürecinde veya vergi, muhasebe ve regülasyon amaçları ile maddi olmayan duran varlık değerleme hizmeti sunmaktadır.

 

Potansiyel Kazanımlar:

 • Ayrıştırılabilir maddi olmayan duran varlıkların değerinin analizi
 • Maddi olmayan duran varlığın el değiştirmesi işlemi için referans değer belirlenmesi
 • Maddi olmayan duran varlığın toplam şirket değerine etkisinin analizi

 

Satın Alma Fiyatının Dağıtılması

Satın alma fiyatının dağıtılması (“Purchase Price Allocation” veya “PPA”) satın alınma sonrasında, ilgili muhasebe standartları (“UFRS 3” ve “UMS 38”) uyarınca, satın alım fiyatının satın alınan tüm maddi ve maddi olmayan varlıklara dağıtılması ve dolayısıyla şerefiye rakamının belirlenmesidir. KPMG, PPA sürecini ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Potansiyel Kazanımlar:

 • Satın alma kararının öncesinde yatırımcının şerefiye taslak analizleriyle bilanço etkilerinin belirlenmesi
 • Değerlenen maddi olmayan duran varlıkların ve ortaya çıkan şerefiye tutarının şirketin gelecek vergi yükümlülüğüne etkisinin analizi
 • UFRS’ye uyumlu finansal tabloların denetlenmesinde bağımsız denetçiler ile uzman görüş paylaşılması

Bize ulaşın