KPMG oddelenie pre Interný audit, riadenie rizík a compliance (IARCS) sa skladá z multidisciplinárneho tímu odborníkov, ktorý sa zaoberá zlepšovaním procesov správy a riadenia organizácie (Governance), riadenia rizík, interného auditu a compliance.

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.


Corporate Governance

Hodnotíme správu a riadenie organizácie (governance) voči popredným štandardom a poskytujeme praktické poradenstvo

Riadenie rizík (Enterprise Risk Management)

Pripravujeme komplexnú metodiku pre riadenie rizík, hodnotíme fungovanie a efektívnosť riadenia rizík prostredníctvom hodnotenia rizík, procesov a interných kontrolných mechanizmov (vrátane napr. COSO)

Compliance

Hodnotíme dopad legislatívy, vykonávame analýzu rozdielov oproti regulatórnym požiadavkám a legislative a pomáhame implementovať systémy riadenia compliance (napr. OCEG, SOX, IDW PS 980, OECD pravidlá, FATCA)

Interný audit

Poskytujeme komplexné služby interného auditu (IA) vrátane zriadenia funkcie IA, hodnotenia kvality existujúceho IA, poskytnutia špecialistov a odborníkov, outsourcingu a školenií. Naše služby v oblasti IA zahrňajú tiež nezávislé uistenie podľa ISAE a služby preverenia súladu so zmluvami u tretích strán.

Spoločenská zodpovednosť (Sustainability/ CSR)

Náš tím pre spoločenskú zodpovednosť/udržateľnosť sa venuje najmä auditu správ o spoločenskej zodpovednosti, hodnoteniu udržateľnosti alebo zlepšovaniu CSR procesov.