Popri prebiehajúcej transformácii na nízkouhlíkové hospodárstvo a ekonomickej neistote, čelí energetický sektor ďalším výzvam. Napriek očakávanej recesii sú riaditelia najväčších energetických spoločností optimistickí, čo sa týka dlhodobého rastu. Na spomalenie môžu mať vplyv geopolitické, regulačné či technologické výzvy. Naproti tomu, environmentálne riziká zaznamenali pokles na 9 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom (35 % v 2021). Tieto zistenia vyplynuli z nedávneho prieskumu KPMG CEO Energy Outlook 2022. 

Takmer 90 % vedúcich predstaviteľov v sektore energetiky očakáva recesiu v najbližších 12 mesiacoch. Aj keď väčšina riaditeľov (75 %) priznáva, že v nasledujúcich 3 rokoch do istej miery naruší ich rast, až 59 % z nich predpokladá, že bude mierna a krátka. V súčasnosti zavádzajú stratégie na zmiernenie dopadov recesie, aby mohli pokračovať v transformačných plánoch. Viac ako 40 % už napríklad podniklo kroky na diverzifikáciu dodávateľských reťazcov a vyše tretina respondentov tak plánuje urobiť v najbližších mesiacoch. Opatrenia plánujú aj v oblasti ľudských zdrojov, kde nevylučujú znižovanie stavov (49 %). Príležitosti však vidia aj v akvizičnej aktivite (M&A), ktorá môže mať významný dopad na ich biznis. 

Výzvy spojené s infláciou a dodávateľskými reťazcami

Inflácia a zvýšenie úrokových sadzieb sa premietli najmä do výrazného navýšenia podnikových výdavkov a opvlyvnili aj náklady na materiály a dodávateľský reťazec. Vrcholoví manažéri spoločností z energetického sektora sa zameriavajú na zabezpečenie podnikov proti inflácii. Už v začiatkoch pandémie prijali stratégie na diverzifikáciu a reštrukturalizáciu dodávateľských reťazcov. S očakávanou recesiou táto aktivita opäť zosilnie. 

M&A aktivita ako jedna zo stratégií na dosiahnutie rastu

Apetít energetických lídrov v oblasti fúzií a akvizícií narástol v porovnaní s rokom 2020. Takmer polovica (47 %) riaditeľov uviedla, že ich spoločnosti plánujú uskutočniť akvizície, ktoré by mohli významne ovplyvniť ich podnikanie a rast. S rovnakým nadšením sa vrcholoví manažéri vo svojich rastových stratégiach pozerajú aj na aliancie s tretími stranami (26 %). 

Ktoré z nasledujúcich stratégií budú najdôležitejšie pre dosiahnutie rastu organizácie v nasledujúcich 3 rokoch?

ceo energy outlook 2022 strategie

Technologické riziká vyvolávajú obavy

Prieskum medzi riaditeľmi energetických spoločností ukázal, že z pohľadu rizík vyvolávajú isté obavy práve riziká spojené so zavedením nových technológií. Uviedlo to až 16 % respondentov, čo predstavuje dvojnásobný nárast v porovnaní s rokom 2021.

Napriek týmto výzvam, pokrok v oblasti digitalizácie ostáva naďalej jednou z priorít. Pre štvrtinu vedúcich predstaviteľov v oblasti energetiky to predstavuje spôsob, ako môžu najlepšie dosiahnuť svoje rastové ciele. Väčšina (55 %) plánuje vložiť viac kapitálu práve do nákupu nových technológií a ďalších 45 % chce investovať do zlepšenia zručností a schopností svojich ľudí.

Optimistické vyhliadky v dlhodobom horizonte

Hoci sa riaditelia energetických spoločností pripravujú na recesiu, mnohí vidia optimistickejšie z pohľadu rastu a odolnosti odvetvia vyhliadky na najbližšie 3 roky. Až 71 % riaditeľov uviedlo, že majú pozitívne očakávania, čo sa týka potenciálu rastu globálnej ekonomiky. V konkrétnej spojitosti s energetickým priemyslom a ich organizáciou, sa až 85 % pozerá optimisticky na vývoj v 3-ročnom horizonte.

Z krátkodobého hľadiska je pre nich dôležité pripraviť si plány reakcií na potenciálne ekonomické scenáre súvisiace s transformáciou energetiky, ale aj regulačnými a ďalšími rizikami – či už ide o kybernetické riziká, digitalizáciu alebo ľudský kapitál. Pre udržanie organizácie na správnej ceste, bude podľa nich dôležité zamerať sa na prevádzkovú efektívnosť, udržanie zamestnancov a oslovenie talentov, možnosti fúzií a akvizícií, ale aj investícií do technológií a implementácie ESG stratégií.

O prieskume

Prieskum KPMG CEO Outlook 2022 bol realizovaný od 12. júla do 24. augusta 2022 na vzorke 1 325 generálnych riaditeľov z Austrálie, Kanady, Číny, Francúzska, Nemecka, Indie, Talianska, Španielska, Japonska, Veľkej Británie a USA. Vrcholoví manažéri v prieskume poskytujú svoj pohľad na ekonomický vývoj a firemné stratégie v najbližších 3 rokoch v kontexte súčasných geopolitických a ekonomických udalostí.