Zapracovanie princípov spoločenského, environmentálneho a sociálneho riadenia spoločností – ESG do firemnej stratégie považuje za dôležité až 9 z 10 riaditeľov firiem vo svete. Udržateľné a zelené riešenia, ktoré zaviedli počas pandémie, si chcú udržať aj naďalej. Najvyššiu prioritu celkovo má sociálna zložka ESG. Vyjadrilo sa tak 96 % top manažérov. V maloobchode však dominuje udržateľnosť. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumov, ktoré realizovala spoločnosť KPMG.

Firmy, ktoré môžu dôveryhodne preukázať, že plnia svoje etické, sociálne a environmentálne (ESG) sľuby, získavajú značnú konkurenčnú výhodu. Až 80 % spotrebiteľov chce nakupovať od značiek, ktoré vyznávajú ich hodnoty. Tento fenomén zostáva rovnaký naprieč krajinami, generáciami aj príjmovými skupinami.

Deväť z desiatich spotrebiteľov sa vyjadrilo, že je ochotných zaplatiť viac za nákup od etickej značky, ktorá dáva spoločnosti niečo späť. Každý štvrtý spotrebiteľ v prieskume odpovedal, že zodpovedné správanie sa firiem zmenilo jeho nákupné rozhodnutia. Aj v generácii Baby boomers (54 – 74) by až 83 % opýtaných radšej nakúpilo od firmy, ktorá má také isté hodnoty ako oni a až 84 % je ochotných zaplatiť u etického predajcu viac.

Univerzálny prístup spoločností k stratégii ESG neexistuje. Vytvára preto priestor pre firmy, aby si mohli prispôsobiť aktivity, ktoré budú realizovať. 

"Pre mnohé firmy je dnes znižovanie uhlíkovej stopy jednou z ESG priorít. Okrem toho, že je to jednoducho správne, tento typ aktivity prináša mnoho výhod. Patrí medzi ne vyššia konkurencieschopnosť angažovanej firmy, lojalita jej zákazníkov a aj zvýšený záujem zo strany talentovaných uchádzačov," vysvetľuje Quentin Crossley, partner, KPMG na Slovensku.

Lídrom v ESG sú firmy zo sektoru finančných služieb

Pre bankový sektor je v súčasnosti samozrejmosťou byť v súlade s udržateľnosťou a faktormi ESG. Viacero týchto inštitúcií zahŕňa ESG aktivity aj do svojich výročných správ. Vzhľadom na nové požiadavky investorov, zamestnancov, zákazníkov a rýchlo sa rozširujúcu pozornosť regulačných orgánov je aktuálnou prioritou implementácia udržateľných financií a investícií.

Očakáva sa, že trend, ktorý nastolili najmä banky, preberú aj ostatné odvetvia. Zverejňovanie informácií nemusí nutne znamenať pokrok smerom k udržateľnejšiemu riadeniu spoločností. Dostane však do popredia tie firmy, ktoré sa v tejto oblasti výrazne posunú dopredu. Práve tento typ informácií si totiž všímajú investori.

Maloobchod sa sústreďuje na udržateľnosť

Riaditelia spoločností v maloobchode si uvedomujú svoju zraniteľnosť najmä dnes, keď prekonali ťažké obdobie krízy. Využívajú faktory ESG a digitálnu transformáciu na podnietenie ich konkurencieschopnosti. Až 92 % spotrebiteľov a riaditeľov v maloobchode zdôraznilo, že plánuje vo firme implementovať princípy ESG a udržateľnosti. Za posledný rok je primárnym cieľom sociálna zložka ESG.

Energetický priemysel sa obáva klimatických zmien

Šesť z desiatich energetických svetových firiem kladie aktuálne dôraz na zavedenie ESG do firemnej stratégie. Podľa prieskumu z jari 2021 až 43 % energetických spoločností označilo za najväčšie riziko pre svoje podnikanie práve environmentálne a klimatické hrozby. Pritom v minulom roku túto obavu priznalo iba 14 % firiem. Najväčšou výzvou roku 2020 v energetike bol nedostatok kvalifikovaného personálu.

Konkrétne kroky, ktoré môžu v rámci ESG stratégie spoločnosti uskutočniť:

  1. Definovať svoj postoj a zodpovednosť ku klimatickej kríze, znečisťovaniu životného prostredia a zaťažovaniu prírody. Treba myslieť na vzťahy so zákazníkmi i tretími stranami, naprieč celým podnikateľským plánom - od použitia ekologických materiálov až po komunikáciu.
  2. Vypracovať stratégiu hodnotenia a merania vplyvov na prostredie v kľúčových oblastiach.
  3. Preskúmať oblasti svojej firmy, ktoré by mohli mať negatívny dopad na pôsobenie v oblasti ESG a naplánovať si riadenie rizík.
  4. Identifikovať a začleniť do analýz ekonomické modelovanie a záťažové testovanie.
  5. Vytvoriť pravidlá a kontrolu v podnikaní i procesoch riadenia rizík tak, aby bolo možné včas identifikovať a zmierniť dopady na reputáciu firmy v súvislosti s ESG.
  6. Transparentne komunikovať o svojich plánoch a rozhodnutiach, ktoré sú v súlade s faktormi ESG.

O reportoch