Čerpanie štátnej pomoci má svoje podmienky. Jednou z nich je aj povinnosť fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo verejných zdrojov, zapísať sa v registri partnerov verejného sektora. Zverejnenie svojich konečných užívateľov výhod v registri zabezpečuje transparentnosť v obchodných vzťahoch so štátom.

Register partnerov verejného sektora („RPVS“) je verejným registrom, ktorý obsahuje identifikačné údaje o konečných užívateľoch výhod, t.j. skutočných vlastníkoch osôb, ktoré obchodujú alebo prijímajú finančné prostriedky od štátu a verejného sektora. 

Zákon o registri partnerov verejného sektora upravuje možnosť prostredníctvom kvalifikovaného podnetu napadnúť identifikáciu konečného užívateľa výhod. V tomto článku si priblížime, kedy možno kvalifikovaný podnet podať, čo musí obsahovať a aké následky plynú z nesprávneho overenia konečného užívateľa výhod (ďalej ako „KÚV“). 

Kedy možno napadnúť overenie KÚV

Overenie KÚV možno napadnúť vtedy, ak existuje dôvodná pochybnosť o jeho správnosti alebo úplnosti. 

Ako napadnúť overenie KÚV

V prípade existencie dôvodných pochybností ohľadne osoby KÚV možno podať tzv. kvalifikovaný podnet. Právo podať kvalifikovaný podnet má každý.

Kvalifikovaný podnet musí obsahovať najmä:

 • Všeobecné náležitosti podania, a to určenie súdu, ktorému je podnet určený, označenie oznamovateľa, uvedenie predmetu čoho sa podnet týka a čo ním oznamovateľ sleduje. Kvalifikovaný podnet musí byť oznamovateľom podpísaný.
 • Opis skutočností, na základe ktorých má oznamovateľ dôvodné pochybnosti o správnosti overenia. Je potrebné uviesť objektívne skutočnosti, na základe ktorých má oznamovateľ pochybnosti. Nepostačuje iba jeho subjektívny názor. Je napríklad potrebné uviesť skutočnosti preukazujúce, že skutočným užívateľom výhod je subjekt iný od toho, kto je zapísaný v RPVS .

Následky nesprávneho overenia/identifikácie KÚV

Dôkazné bremeno v rámci konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri má partner verejného sektora (ďalej ako „PVS“). Je na ňom, aby preukázal, že údaje zapísané o KÚV v RPVS sú pravdivé a úplné.

Ak PVS hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné, registrujúci orgán mu udelí nasledovné sankcie:

 1. Udelenie pokuty
  Partnerovi verejného sektora registrový súd (Okresný súd Žilina) uloží pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý PVS získal. Ak hospodársky prospech nemožno zistiť, súd mu uloží pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur.

  Pri rozhodovaní o výške pokuty registrový súd prihliada na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti.

 2. Výmaz z registra
  V prípade, ak PVS v konaní nepreukáže, že údaje o KÚV sú zapísané v registri správne, registrový súd rozhodne o jeho výmaze. Následne začne voči PVS konanie o udelení pokuty.

 3. Diskvalifikácia
  PVS po výmaze z registra nesmie byť opätovne zapísaný do registra po dobu dvoch rokov od výmazu.

Výmaz z RPVS a následná diskvalifikácia môže mať veľmi negatívny dopad na podnikanie PVS. Dôsledkom nesprávnej identifikácie alebo nesplnenie povinnosti zápisu do RPVS nie sú len sankcie podľa zákona o registri partnerov verejného zákona, ale i sankcie v zmysle jednotlivých zmluvných vzťahov upravujúcich samotné obchodovanie alebo čerpanie financií z verejných zdrojov.


Plánujete obchodovať so štátom alebo verejným sektorom alebo prijímať finančné prostriedky z verejných zdrojov? Nie ste si istý správnosťou identifikácie KÚV v RPVS? V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás