• 1000

Dzisiejsze globalne łańcuchy dostaw są złożone, rozproszone, nieprzejrzyste i nieelastyczne. Obejmując mniej dojrzałe i nieuregulowane rynki, są narażone na niewolnictwo i niebezpieczne warunki pracy, skażenie środowiska i wiele innych zagrożeń.

Pandemia COVID-19 ujawniła słabe strony tradycyjnych modeli. Coraz częściej klienci i inni interesariusze domagają się bardziej odpowiedzialnych pod względem środowiskowym i społecznym łańcuchów dostaw.

Świadome firmy już wprowadzają zasady środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) w celu osiągnięcia odpornego etycznie i środowiskowo łańcucha dostaw. Zwiększa to wydajność operacyjną, promuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi i ma pozytywny wpływ na naszą planetę i ludzi.

Nasze usługi

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie ułatwiające identyfikację kluczowych zagrożeń etycznych i ESG. Pomagamy zwiększyć odporność i zrównoważony rozwój w całym łańcuchu dostaw oraz wdrażamy ramy zarządzania w celu naprawienia naruszeń ESG.

Nasze usługi - infografika

Jak pomagamy klientom budować etyczny łańcuch dostaw?

Zrozumienie łańcucha dostaw

Korzystamy z naszej wiedzy z zakresu ESG i rozwiązań cyfrowych, aby zapewnić widoczność w całym łańcuchu dostaw. Umożliwia to identyfikację i ograniczenie kluczowych zagrożeń i obszarów podatnych na zagrożenia. Nasze rozwiązania obejmują:

  • Oceny ryzyka: Przeprowadzenie oceny ryzyka łańcucha dostaw w celu zidentyfikowania kluczowych słabych punktów na podstawie śladu dostawcy.
  • Śledzenie w czasie rzeczywistym: śledzenie w czasie rzeczywistym oraz identyfikowalność dostawców i ruchów towarów.
  • Przegląd, risk-ranking i monitorowanie: Przeprowadzenie profesjonalnego, kompleksowego badania dostawców (ESG due diligence) w celu oceny oraz uszeregowania na podstawie profilu ESG, a także monitorowania pod kątem naruszeń ESG.
  • Compliance: Wdrożenie ram zarządzania wspierających etyczne praktyki w całym łańcuchu dostaw i przestrzeganie określonych przepisów ESG, takich jak np. dyrektywa UE z 2021 r. w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami.

Transformacja łańcucha dostaw

Wspieramy firmy w przeprowadzeniu znaczącej zmiany w tworzeniu etycznego i zrównoważonego łańcucha dostaw poprzez:

  • Optymalizację łańcucha dostaw w celu stworzenia sprawnej, multimodalnej i cyfrowo obsługiwanej sieci wartości, która wzmacnia ślad etyczny i środowiskowy firmy.
  • Aktywne zarządzanie w celu uniknięcia zakłóceń w łańcuchu dostaw poprzez wpływanie na interesariuszy, takich jak dostawcy i klienci i poprawę ich etycznego i zrównoważonego śladu.

Naprawy i zarządzanie incydentami

Pomagamy zareagować i wprowadzić do firmy procedury, które są w stanie reagować na naruszenia kwestii ESG poprzez:

  • Przeprowadzenie dochodzenia – zbadanie incydentów ESG, które miały miejsce w łańcuchu dostaw, przygotowanie planu naprawczego oraz zarządzanie szkodami finansowymi i wizerunkowymi.
  • Zarządzanie reagowaniem na incydenty – stworzenie solidnych wewnętrznych ramy zarządzania, w celu sprawnego reagowania na problemy ESG łańcuchu dostaw.

Zobacz także

Skontaktuj się z nami

Nasze zaangażowanie

Publikacje i webinaria