• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

18 kwietnia 2024 r. odbyła się konferencja prasowa Najwyższej Izby Kontroli (NIK) prezentująca wyniki kontroli „Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu oraz tarcz antyinflacyjnych”. Zdaniem NIK największa od 30 lat zmiana systemu podatkowego została wprowadzona w pośpiechu i wywołała chaos w systemie podatkowym. Zaprojektowane, a następnie uchwalone przepisy nie zostały poprzedzone adekwatnymi analizami. Zmiany podatkowe w ramach tarcz antyinflacyjnych zdaniem NIK wprowadzano natomiast rzetelnie oraz skutecznie.

16 kwietnia 2024 r. opublikowana została informacja o wydaniu przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej z dnia 27 lutego 2024 r. (sygn. DKP2.8082.8.2023) w zakresie obniżenia stawek amortyzacyjnych poszczególnych środków trwałych.

Wnioskodawca postanowił, począwszy od maja 2023 r., obniżyć wysokość stawek amortyzacyjnych dla nowo nabywanych środków trwałych, które już zostały lub będą wprowadzane po tej dacie przez Spółkę do Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych po raz pierwszy.

Głównym celem wnioskodawcy było przesunięcie w czasie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z odpisów amortyzacyjnych, aby umożliwić ich pełne rozliczenie.

Szef KAS uznał, że choć w analizowanym stanie faktycznym możliwe jest zidentyfikowanie korzyści podatkowych, a osiągnięcie korzyści podatkowej jest jednym z głównych celów dokonania czynności, to nie sposób uznać, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami nie zastosowałby takiego sposobu działania, a wskazane we wniosku korzyści podatkowe nie są sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu. Tym samym Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą.

16 kwietnia 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w ustawie o rachunkowości implementują dyrektywę 2021/2101, skutkiem czego duże przedsiębiorstwa wielonarodowe, oprócz nałożonego na nie wcześniej obowiązku przedstawiania organom podatkowym informacji na temat zapłaconego podatku dochodowego oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na kraje, będą zobowiązane także do publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, a nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania o podatku dochodowym za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 r.

4 kwietnia 2024 r. opublikowana została informacja o wydaniu przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej z dnia 9 lutego 2024 r. (sygn. DKP2.8082.3.2024) w zakresie założenia spółki akcyjnej, która ma pełnić funkcję spółki holdingowej, gdzie na moment założenia spółki jedynym akcjonariuszem będzie wnioskodawca, a następnie wniesienia tytułem wkładu niepieniężnego do spółki holdingowej posiadanych przez wnioskodawcę udziałów w spółkach operacyjnych w zamian za akcje spółki holdingowej.

Szef KAS uznał, że choć w analizowanym stanie faktycznym możliwe jest zidentyfikowanie korzyści podatkowych, to jednak ich osiągnięcie nie było głównym lub jednym z głównych celów planowanych czynności, sposób działania nie był sztuczny, a wskazane we wniosku korzyści podatkowe nie są sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu.

11 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie i dyrektywę, które zakładają reformę unijnego rynku energii elektrycznej. W założeniu rynek ma stać się bardziej przystępny cenowo i przyjaźniejszy dla konsumentów. Pakiet nowych regulacji obejmuje wprowadzenie tzw. kontraktów różnicowych (CfD), które powinny zachęcać do inwestycji energetycznych, oraz prawa do ogłaszania regionalnego lub ogólnounijnego kryzysu cen prądu.

W ramach pakietu konsumenci mają m.in. uzyskać prawo dostępu do umów ze stałą lub dynamiczną ceną, zakazane będą również jednostronne zmiany warunków umowy przez dostawców.

Po zatwierdzeniu przez Parlament, Rada musi również formalnie przyjąć przepisy, aby stały się obowiązującym prawem.

16 kwietnia 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt. II FSK 881/21), mocą którego oddalił  skargę kasacyjną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 18 marca 2021 roku (sygn. akt I SA/Op 22/21). Sąd pierwszej instancji uchylił niekorzystną dla podatnika interpretację indywidualną z 20 listopada 2020 roku (znak: 0111-KDIB1-3.4010.239.2020.2.JKU)  dotyczącą zwolnienia z podatku dochodowego, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT. Zdaniem NSA nabycie prawa do zwolnienia nie jest związane z momentem uzyskania przez podatnika dochodu z realizowanej inwestycji, lecz następuje już w miesiącu, w którym podatnik poniesie koszty na realizację inwestycji. 

18 kwietnia 2024 r. (sygn. akt III FSK 51/22) Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, zgodnie z którym zawarcie umowy darowizny wedle której pieniądze nie zostały przekazane nie na rachunek bankowy obdarowanego lecz osoby trzeciej, od której obdarowany kupuje mieszkanie nie pozostaje w sprzeczności ani poza zakresem przesłanki zwolnienia podatkowego z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a co za tym idzie podatnik ma prawo do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Wyrok ten zapadł mimo podjętej przez NSA w dniu 20 marca 2023 r. uchwały w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt 3/22), zgodnie z którą warunkiem zwolnienia z podatku od spadków i darowizn jest spełnienie darowizny pieniężnej przez darczyńcę na konto obdarowanego, a nie osoby trzeciej. 

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 16 kwietnia 2024 r. (sygn. II FSK 855/21) oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 215/21) oddalającego skargę na interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Zdaniem NSA dochód korzysta ze zwolnienia, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, jeżeli  źródłem przychodu jest działalność gospodarcza, czyli ta aktywność gospodarcza, która była wymieniona w zezwoleniu, o którym stanowi w art. 16 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1604). W zezwoleniu tym wskazano określoną aktywność gospodarczą, a zatem zwolnieniu podlega wygenerowanie odpowiednich dochodów z tej bezpośrednio rozumianej działalności. Natomiast w przypadku odszkodowania mamy substytut tego dochodu, o charakterze pośrednim dla przychodu z działalności gospodarczej. Ten substytut w gruncie rzeczy nie realizuje charakteru bezpośredniego. Innymi słowy można powiedzieć, że odszkodowanie jest zapłatą za szkodę majątkową, czy też utracone korzyści. Natomiast zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT odnosi się wyłącznie tylko do aktywności gospodarczej. Źródłem musi być ta aktywność gospodarcza, a nie to, co jest jej substytutem, np. szkoda. W przeciwnym razie doszłoby do objęcia zwolnieniem zdarzenia sprawczego w postaci szkody, pożaru albo innego, a nie aktywności gospodarczej, a nie o to chodzi w tym zwolnieniu podatkowym.

Skontaktuj się z nami