• 1000

Termin złożenia informacji za 2023 r. dla spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu, upływa 2 kwietnia 2024 r.

Definicja spółki nieruchomościowej

Spółki nieruchomościowe, o których mowa w art. 4a pkt. 35 ustawy o CIT to podmioty inne niż osoby fizyczne, obowiązane do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, których na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy:

  • co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości;
  • wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł;
  • w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody podatkowe z tytułu najmu (lub podobnych czynności) lub z przeniesienia własności nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów.

W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność, należy sprawdzić czy na pierwszy dzień roku podatkowego wartość rynkowa nieruchomości przekroczyła 50% wartości rynkowej aktywów oraz czy wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł.

Kogo dotyczy obowiązek raportowania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 27 ust. 1e ustawy o CIT oraz art. 45 ust. 3f ustawy o PIT, do raportowania zobowiązani są:

  • spółka nieruchomościowa – ma obowiązek przekazania informacji o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce udziały (akcje, ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze) wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw,
  • podatnicy będący wspólnikami spółki nieruchomościowej, posiadający co najmniej 5% udziałów w tej spółce – mają obowiązek przekazania informacji o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce udziałów (akcji, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze).

Informacje należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego na formularzach CIT-N1/PIT-N1 dla spółek nieruchomościowych oraz CIT-N2/PIT-N2 dla wspólników.

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Treść przepisów budzi od samego początku wiele wątpliwości co do kręgu podmiotów zobowiązanych do składania informacji. W obliczu tych wątpliwości Minister Finansów wydał w lutym 2023 r. interpretację ogólną, mająca na celu określenie kręgu podmiotów obowiązanych do składania informacji do Szefa KAS na podstawie ww. przepisów. Minister Finansów wyjaśnił, że obowiązkiem raportowania objęci są co do zasady:

  1. bezpośredni wspólnicy spółki nieruchomościowej posiadający co najmniej 5% udziałów;
  2. pośredni wspólnicy spółki nieruchomościowej posiadający co najmniej 5% udziałów, w przypadku gdy posiadają udział poprzez podmiot transparentny podatkowo.

W kontekście minimalnego progu posiadanych praw (udziałów, akcji, tytułów uczestnictwa lub innych praw) w wysokości 5% Minister Finansów wyjaśnił, że w celu jego obliczenia należy zsumować prawa posiadane w spółce nieruchomościowej w sposób pośredni z prawami posiadanymi bezpośrednio.

Co istotne, Minister wprost potwierdził również, że do uznania, że udziałowiec jest podatnikiem, wystarczy sam fakt posiadania udziałów w spółce nieruchomościowej. Obowiązek informacyjny powstaje, więc bez względu na to, czy w roku podatkowym, na koniec którego składana jest  informacja, uzyskany został przychód (dochód) z tego udziału z jakiegokolwiek tytułu.

Co więcej, Minister stwierdził także, że obowiązek informacyjny w tym zakresie dotyczy zarówno podmiotów będących polskimi rezydentami podatkowymi, jak i podmiotów niebędących polskimi rezydentami podatkowymi. W konsekwencji, w przypadku gdy podmioty zagraniczne zobowiązane do raportowania nie posiadają polskiego numeru identyfikacji podatkowej (NIP), muszą wystąpić o jego nadanie (brak posiadania polskiego NIP uniemożliwia bowiem złożenie informacji podatkowej).

Wsparcie KPMG

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie związanym z analizą czy i w jakim zakresie powstał obowiązek raportowania. Możemy również pomóc z samym przygotowaniem i złożeniem niezbędnych informacji do właściwego organu, w tym w skompletowaniu niezbędnych danych czy pozyskaniu NIP dla wspólników. W przypadku niedopełnienia obowiązku w terminie, oferujemy wsparcie w przygotowaniu zaległych informacji i złożeniu ich wraz z czynnym żalem w celu uniknięcia sankcji za niedopełnienie obowiązku w terminie. 

Wyślij zapytanie ofertowe

Jak możemy pomoć?

Zobacz także