• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

29 grudnia 2023 r. opublikowano najnowszą wersję informatora MF o cenach transferowych. Pytania i odpowiedzi dotyczą kwestii takich jak: obowiązek składania informacji TPR, miejsce i cel składania deklaracji, a także dane identyfikacyjne oraz dodatkowe dane podmiotu, którego dotyczy informacja. Dużą część dokumentu poświęcono tematom, takim jak dane transakcji, a dokładniej wartość transakcji, korekta cen transferowych, analiza porównawcza oraz omówieniu poszczególnych grup kategorii transakcji. 

19 grudnia 2023 roku NSA wydał trzy orzeczenia w sprawach odmowy wydania opinii o stosowaniu preferencji w podatku u źródła (sygn. II FSK 27/23, II FSK 28/23 oraz II FSK 29/23).

Z ustnego uzasadnienia wyroków wynika, że podatnicy nie wykazali dostatecznie spełnienia warunków uprawniających do skorzystania z preferencji, takich jak niekorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania. Ponadto, w ocenie NSA, istniały uzasadnione wątpliwości, czy podatnicy na rzecz których wypłacane były należności, byli ich rzeczywistymi właścicielami, a jednym z głównych celów dokonania transakcji nie było uniknięcie opodatkowania.

29 grudnia 2023 r. w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Określa ono rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży, które są potrzebne do wyznaczenia oprocentowania transakcji pożyczki, kredytu lub emisji obligacji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, uprawniającego do skorzystania z uproszczenia typu safe harbour dla potrzeb cen transferowych.  Zgodnie z obwieszczeniem, dla umów w dolarach amerykańskich albo funtach brytyjskich zawartych przed dniem 1 stycznia 2022 r. dopuszczono kontynuację stosowania bazowej stopy procentowej opartej o wskaźniki LIBOR USD 3M i LIBOR GBP 3M.

Należy jednak mieć na uwadze, że zaprzestanie opracowywania LIBOR USD 3M planowane jest na koniec września 2024 r., natomiast wskaźnika LIBOR GBP 3M już z końcem marca 2024 r. Obwieszczenie obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.

W wyroku z 14 grudnia 2023 r. (sygn. akt II FSK 689/22), NSA wypowiedział się sprawie podatnika mającego wątpliwości, czy prowadzone przez niego prace stanowią działalność B+R.

Zdaniem NSA nie można zaakceptować poglądu organu, że działalność podatnika z uwagi na pracę w ramach zespołu programistów pracujących dla jego kontrahenta nie spełnia przesłanki bezpośredniego prowadzenia przez podatnika działalności B+R. Bezpośredniość wykonywania prac B+R przez podatnika oznacza tyle, że nie ma dodatkowego innego podmiotu (pośrednika), za pośrednictwem którego podatnik wykonywałby swoją działalność. Często sam charakter prac B+R wymaga współdziałania zespołowego, w ramach którego uczestniczy kilka lub nawet więcej podmiotów, w tym przede wszystkim osób fizycznych. Świadczą o tym chociażby definicje zakresu działalności naukowej przyjęte w art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT, które najczęściej dotyczą działalności wykonywanej w powołanych do tego celu zespołach.

4 stycznia 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia do projektu zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z nimi, przedsiębiorca prowadzący  jednoosobową działalność gospodarczą będzie miał możliwość poinformować ZUS o zamiarze niepodlegania pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, a także o nieopłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wymiarze do trzech miesięcy kalendarzowych w ciągu roku kalendarzowego (tzw. wakacje składkowe). 

Korzystanie z rozwiązania nie będzie miało wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego – o ile składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe były opłacane przez minimalny, wskazany w przepisach okres 90 dni.

Przewidziane w projekcie rozwiązanie będzie dobrowolne i skierowane do wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego.

1 stycznia 2024 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych. Wprowadzona została minimalna stawka w wysokości 15 proc. efektywnego opodatkowania przedsiębiorstw wielonarodowych prowadzących działalność w krajach należących do Unii Europejskiej. Polska nie dostosowała jeszcze regulacji krajowych do nowych przepisów ws. globalnego podatku minimalnego.

Od 1 stycznia 2024 r. wzrosły kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Maksymalna grzywna, jaką sąd będzie mógł wymierzyć za przestępstwo skarbowe, wyniesie 40 723 200 zł w pierwszej połowie 2024 r. oraz 41 279 040 zł w drugim półroczu. W szczególnych przypadkach będzie to nawet ponad 60 mln zł. Z kolei urzędy skarbowe i celno-skarbowe mogą wystawiać mandaty za wykroczenia skarbowe do wysokości 21 210 zł (od 1 lipca br. - do 21 500 zł).

Od 1 stycznia 2024 r. podatnicy muszą wpłacać podatek od gier (POG), dopłaty do gier (GHD) oraz podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14) na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy, a nie tak jak dotychczas na rachunki Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Ministerstwo Finansów planuje, aby coraz więcej należności (np. cło i akcyza) trafiało na mikrorachunki.

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie