• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

19 stycznia 2024 r. podczas konferencji prasowej, Minister Finansów poinformował, że przepisy o obowiązkowym KSeF nie wejdą w życie do końca 2024 r. Zmiana jest spowodowana wykrytymi problemami z systemem. Oznacza to, że do końca roku firmy nie będą miały obowiązku stosowania KSeF, będą jednak mogły z niego korzystać na zasadzie dobrowolności.

Nowy termin wejścia w życie tego obowiązku ma zostać podany po przeprowadzeniu zewnętrznego audytu systemu.

31 stycznia 2024 r. mija termin przekazania urzędom skarbowym informacji PIT-11, PIT-R, PIT-4R oraz PIT-8AR za 2023 rok. Informacje należy złożyć organowi podatkowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

W wyroku z dnia 16 stycznia 2024 r., sygn. II FSK 452/21, NSA uchylił interpretację indywidualną, według której pracownik otrzymujący akcje spółki matki polskiego przedsiębiorcy w ramach programu motywacyjnego miał trzykrotnie zapłacić podatek: w momencie otrzymania praw do akcji, otrzymania akcji oraz ich zbycia. Zdaniem sądu, otrzymanie pochodnych instrumentów finansowych, a następnie na ich podstawie akcji nie generuje przychodu, który powstaje dopiero z chwilą sprzedania akcji, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT.

W wyroku z 17 stycznia 2024 r. (sygn. II FSK 484/21) NSA wypowiedział się w sprawie spółki, która miała wątpliwości, czy w kosztach uzyskania przychodów podatnik może uwzględnić, oprócz kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem sprzedawanych udziałów, koszty wynikające z wysokości kapitału zapasowego. Zdaniem NSA do wydatków na nabycie bądź objęcie udziałów zaliczyć należy wydatki bezpośrednio związane z takim objęciem, a więc wydatki bez których nie byłoby możliwe nabycie lub objęcie udziałów. Są nimi w szczególności cena za udział oraz wpłaty na kapitał zakładowy. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z kapitału zapasowego, również dochodzi pośrednio do przesunięcia zysku osiągniętego przez spółkę na własność podatnika. Jednak w przypadku spółki, powyższa okoliczność nie zachodzi. Podatnik przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów spółki z o.o. może uwzględnić więc koszty związane bezpośrednio z nabyciem/objęciem sprzedawanych udziałów, nie zaś koszty wynikające z wysokości wspomnianego wyżej kapitału zapasowego.

W wyroku z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie C-433/22 TSUE orzekł, że punkt 2 załącznika IV do dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on przepisom krajowym przewidującym stosowanie obniżonej stawki podatku od wartości dodanej do usług naprawy i remontu prywatnych budynków mieszkalnych pod warunkiem, że dane budynki będą faktycznie wykorzystywane jako mieszkanie w dniu, w którym czynności te miały miejsce.

12 stycznia 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych opublikowano założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Zmiany w ustawie o rachunkowości mają być uzupełnieniem dla wprowadzonych wcześniej obowiązków w ramach przepisów o wymianie informacji podatkowych. Nowością będzie wprowadzenie obowiązku publicznego ujawniania przez duże przedsiębiorstwa wielonarodowe sprawozdań o podatku dochodowym w podziale na kraje.

Dane będą musiały być ujawniane odrębnie dla wszystkich państw EOG, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla tzw. „rajów podatkowych”. W odniesieniu do pozostałych jurysdykcji podatkowych informacje będą przedstawiane w formie zagregowanej.

Rada Ministrów planuje przyjąć projekt w I kwartale 2024 r.

18 stycznia 2024 r. opublikowany został komunikat prasowy, w którym poinformowano, że Rada i Parlament  wstępnie porozumiały się w sprawie unijnego pakietu regulacji, którego celem jest ochrona obywateli UE i unijnego systemu finansowego przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Wstępne porozumienie co do rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu po raz pierwszy w sposób wyczerpujący zharmonizują przepisy w całej UE, eliminując ewentualne luki prawne wykorzystywane przez przestępców do prania nielegalnych zysków lub finansowania działalności terrorystycznej za pośrednictwem systemów finansowych państw członkowskich.

18 stycznia 2024 r. Sejm przyjął ustawę budżetową na 2024 r. Za jej przyjęciem głosowało 240 posłów, przeciw było 191 posłów, 3 posłów wstrzymało się od głosu. Ustawa zakłada, że dochody państwa na ten rok wyniosą niemal 682,4 mld zł. W projekcie założono, że z podatków zostanie zebrane prawie 603,9 mld zł. Z kolei ustalony limit wydatków na rok 2024 wynosi blisko 866,4 mld zł. Deficyt budżetu państwa ma wynieść nie więcej niż 184 mld zł, a deficyt budżetu środków europejskich 32,5 mld zł. Projekt budżetu był tworzony przy założeniu 3-procentowego wzrostu PKB oraz inflacji na poziomie 6,6 proc. Po uchwaleniu budżetu przez Sejm trafi on pod obrady Senatu, który ma kontynuować posiedzenie 24 i 25 stycznia. Jeśli Senat zaproponuje poprawki, ustawa budżetowa wróci do Sejmu i – zgodnie z harmonogramem prac przyjętym przez sejmową komisję finansów – zostaną one rozpatrzone podczas posiedzenia plenarnego 26 stycznia 2024 r.

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie