• 1000

31 stycznia 2024 roku mija termin przekazania urzędom skarbowym informacji PIT-11 za 2023 rok o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Informację PIT-11 należy składać organowi podatkowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pracodawca ma również obowiązek sporządzić i przesłać informację PIT-11 swoim pracownikom najpóźniej do końca lutego. W 2024 roku termin ten upływa w czwartek 29 lutego.

W przypadku niezłożenia informacji PIT-11 lub złożenia jej z naruszeniem ustawowych terminów płatnik musi liczyć się z odpowiedzialnością wynikającą z ustawy z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy.

Sporządzenie informacji PIT-11 dla pracowników oddelegowanych

Prawidłowe sporządzenie informacji PIT-11 dla pracowników, którzy w ciągu roku pracowali za granicą, albo dla cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce stwarza pracodawcom wiele problemów.

Wynika to m.in. z tego, iż w ciągu roku dochody takich pracowników mogą podlegać opodatkowaniu w więcej niż jednym kraju. Problemy może rodzić m.in. kwestia ubruttowienia świadczeń o należny podatek i składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika w przypadku, gdy dane świadczenie jest gwarantowane pracownikowi w wysokości netto czy też prawidłowa alokacja przychodów w informacji PIT -11 w sytuacji, gdy część przychodu podlega opodatkowaniu za granicą a zastosowanie do tego przychodu ma tzw. metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania podwójnego opodatkowania.

Dodatkowo, przygotowując informację PIT-11 płatnik będzie zobowiązany ustalić rezydencję podatkową podatnika, a w przypadku osób posiadających ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, np. uzyskać informację o zagranicznym adresie pracownika.

Praca zdalna z zagranicy a informacja PIT-11

W odpowiedzi na zmiany w modelu świadczenia pracy spowodowane pandemią oraz potrzeby komunikowane przez pracowników, firmy na całym świecie umożliwiły wykonywanie pracy zdalnie. Rozwiązanie to, początkowo doraźne, na stałe zagościło na rynku pracy i obecnie jest częścią modelu operacyjnego wielu organizacji. Praca wykonywana z dowolnego miejsca (w tym z zagranicy) to element nowej rzeczywistości, która poza wieloma korzyściami niesie ze sobą wiele wyzwań, szczególnie dla pracodawców. 

Podstawowym zadaniem, przed którym stają pracodawcy jest identyfikacja ryzyka związanego z pracą świadczoną z dowolnego miejsca oraz ustalenie związanych z tym obowiązków po ich stronie. Pracodawca (płatnik) powinien zwrócić szczególną uwagę na miejsce zamieszkania (rezydencję) pracownika oraz miejsce świadczenia pracy, co może mieć wpływ na sposób przygotowania informacji PIT-11.

Przykładowe kwestie problematyczne

Poniżej przedstawiamy przykładowe pytania i problemy, które mogą towarzyszyć płatnikom przy sporządzaniu informacji PIT-11:

  • Jaka część kwoty przychodu wykazanego w informacji PIT-11 dotyczy przychodów uzyskanych na terenie Polski, a jaka na terenie kraju, w umowie z którym obowiązuje metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania podwójnego opodatkowania?
  • Czy przychód uzyskany za granicą, wykazany w informacji PIT-11, pomniejszony został o odliczenie w wysokości 30 proc. diety z tytułu podróży służbowej i czy pracownik ma prawo do tego odliczenia? Analogicznie, czy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne została pomniejszona o równowartość diety przysługującej z tytułu podróży służbowej i czy pracownik ma prawo do tego odliczenia? 
  • Czy w informacji PIT-11 została również uwzględniona wartość dodatkowych świadczeń i benefitów przyznanych pracownikowi w związku z oddelegowaniem? Czy, jeżeli te świadczenia i benefity zostały przyznane w wysokości netto, to zostały one odpowiednio ubruttowione?

Mając powyższe na względzie, chętnie wesprzemy Państwa w zakresie przygotowania informacji PIT-11, w szczególności:

  • Dokonamy analizy i weryfikacji Państwa bieżącej sytuacji, w związku z przygotowaniem informacji PIT-11;
  • Zrealizujemy przegląd dokumentacji kadrowo-płacowej w celu poprawnego przygotowania rocznych informacji o dochodach;
  • Przygotujemy i skoordynujemy proces sporządzania informacji PIT-11 dla Państwa pracowników.
Wyślij zapytanie ofertowe

Zobacz także