• Wojciech Majkowski, autor |
 • Kinga Masilunas, autor |
 • Maciej Sawczuk, autor |
5 min

Odmieniana przez wszystkie przypadki ochrona sygnalistów stanowi motyw przewodni sporej części debaty publicznej. Prace nad implementacją dyrektywy 2019/1937 trwają właściwie od października 2021 r., kiedy na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się pierwszy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa . W trzecim roku po tym wydarzeniu, nadzieje na uchwalenie polskiej ustawy nie gasną, co więcej – stają się co raz bardziej realne.

W tym wpisie opisujemy aktualny postęp prac nad projektem ustawy, a także najważniejsze zmiany zawarte w projekcie w stosunku do wersji z lipca 2023 r.

Celem dyrektywy 2019/1937 jest poprawa egzekwowania prawa i polityk UE w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających odpowiedni poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. W dyrektywie 2019/1937 ustanawia się zasady i procedury dotyczące ochrony „sygnalistów”, czyli osób, które zgłaszają informacje uzyskane w kontekście związanym z pracą na temat naruszeń prawa UE.

Początkowe wersje projektu zakładały, że wymogi w zakresie wdrożenia przez podmioty zatrudniające procedur zgłoszeń wewnętrznych będą wchodzić w życie stopniowo w zależności od liczby zatrudnienia (50-250 oraz 250 i więcej zatrudnionych). Opóźnienie we wdrożeniu ustawy sprawiło jednak, że terminy wejścia w życie przepisów o ustanowieniu procedur zgłoszeń wewnętrznych będą stosowane jednolicie.

Nowe stare otwarcie w sprawie projektu ustawy

11 stycznia 2024 r. nastąpiło swoiste nowe otwarcie w tym temacie, ponieważ Pani Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przekazała projekt ustawy do Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Minitrów projekt ustawy z prośbą o jego pilne rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów (SKRM) z zastosowaniem trybu odrębnego polegającego na pominięciu etapu uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych oraz rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich. 

Skąd ten pośpiech?

Poza istotnym celem, jaki przyświeca wdrożeniu ustawy czyli ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, jak najszybsze przyjęcie ustawy leży też w interesie Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Pilny charakter projektu jest związany z upływem terminów wdrożenia dyrektywy 2019/1937 oraz toczącym się w związku z tym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej postępowaniem przeciwko Polsce.

W skardze Komisja Europejska wnosi bowiem o nakazanie Rzeczypospolitej Polskiej zapłaty na rzecz Komisji kwoty ryczałtu odpowiadającej wyższej z dwóch następujących kwot:

 • kwoty dziennej wynoszącej 13 700 EUR pomnożonej poprzez liczbę dni, które upłynęły od dnia przypadającego po dniu upływu terminu na dokonanie transpozycji wyznaczonego przedmiotowej dyrektywie do dnia wyeliminowania uchybienia, lub - w razie braku wyeliminowania uchybienia - do dnia wydania wyroku w niniejszej sprawie,
 • minimalnej kwoty ryczałtowej w wysokości 3 836 000 EUR.

Jakie zmiany zawiera najnowsza wersja projektu ustawy?

Projekt ustawy kierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów w stosunku do  poprzednika (projektu skierowanego w poprzedniej kadencji Rządu na ostatni etap prac nad projektem) zawiera zmiany w zakresie:

 1. zastąpienia Państwowej Inspekcji Pracy, mającej pełnić rolę organu przyjmującego zgłoszenia zewnętrzne oraz udzielającego zgłaszającym wsparcia – Rzecznikiem Praw Obywatelskich;
 2. usunięcia w projektowanym art. 6 zastrzeżenia, że zgłaszający podlega ochronie określonej w ustawie pod warunkiem, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja dotyczy interesu publicznego;
 3. wprowadzenia możliwości (w miejsce obowiązku) wydawania zgłaszającemu, przez organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych, zaświadczenia o podleganiu ochronie przewidzianej w ustawie;
 4. usunięcia proponowanych w poprzedniej wersji projektu przepisów obligujących ww. organ publiczny do odebrania od zgłaszającego oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, że informacja o naruszeniu prawa była prawdziwa w momencie dokonania zgłoszenia;
 5. modyfikacji terminu wejścia w życie projektowanej ustawy - proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia, natomiast realizacja obowiązku utworzenia wewnętrznych i zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń ma nastąpić w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

Do projektu ustawy wprowadzono także zmiany o charakterze redakcyjnym, związane z ww. zmianami merytorycznymi.

Przypomnijmy jeszcze, że najistotniejsze obowiązki związane z wdrożeniem ochrony sygnalistów wyniające z projektu ustawy są następujące:

 • obowiązek ustalenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (najcześciej obowiązek ten obejmie spółki, które zatrudniają co najmniej 50 osób, ale także np. instytucje obowiązane z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu bez względu na liczbę zatrudnionych),
 • sporządzenie i udzielenie pismenych upoważnień do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych,
 • określenie sposobów czyli kanałów przekazywania zgłoszeń przez sygnalistów,
 • utworzenie i prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
 • zakaz podejmowania działań odwetowych, a także obowiązek przestrzegania środków ochrony sygnalisty.

Termin wydłużony, ale nadal krótki

Nowy projekt ustawy przewiduje, że sama ustawa ma wejść w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia, natomiast realizacja obowiązku ustalenia:

 1. procedury zgłoszeń wewnętrznych przez podmioty prawne,
 2. procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych albo procedury zgłoszeń zewnętrznych przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny

– następuje w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

Mimo, że termin do wdrożenia ww. procedur został nieco wydłużony w stosunku do poprzedniej wersji projektu, to jest nadal krótki, wobec licznych wyzwań związanych z wdrożeniem ochrony sygnalistów w organizacji, którymi są:

 • przygotowanie dokumentów, przemyślenie kanałów przekazywania zgłoszeń przez sygnalistów i ich konsultacja z przedstawicielami pracowników/związkami zawodowymi,
 • odpowiednie zaznajomienie zatrudnionych z nowymi regulacjami,
 • praca nad kulturą organizacji.

Jak możemy pomóc

W związku z faktem, że w terminie kilku miesięcy zostanie przyjęta ustawa, jak najbardziej zasadne jest podjęcie prac już teraz by wymagane procedury były przemyślane i skorelowane zarówno na gruncie wymogów ustawowych (m.in. ujęcie w procedurze wymaganych ustawowo aspektów), technicznych (odpowiednie kanały zgłoszeń) jak i konsultacyjnych (przeprowadzenie wymaganych konsultacji z pracownikami).

Przemyślane wdrożenie procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych zachęci pracowników do korzystania z nich w miejsce kanałów zewnętrznych (do Rzecznika Praw Obywatelskich), czy w miejsce dokonywania ujawnień publicznych.

W ramach naszych usług już towarzyszymy Państwu w całym procesie wdrożenia ochrony sygnalistów w organizacji, dokonując wstępnych analiz, przygotowując procedurę, dokumenty wdrożeniowe i prowadząc szkolenia.

Jeśli chcą Państwo z odpowiednim wyprzedzeniem wdrożyć ochronę sygnalistów w organizacji, zachęcamy do kontaktu. 


 • Wojciech Majkowski

  Wojciech Majkowski

  autor, Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Blog articles
 • Kinga Masilunas

  Kinga Masilunas

  autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Blog articles
 • Maciej Sawczuk

  Maciej Sawczuk

  autor, Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Blog articles