• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. W projektowanej ustawie zostanie określony w szczególności:

 1. Zakres i definicja naruszeń prawa podlegających zgłoszeniu
 2. Status prawny osoby zgłaszającej naruszenie prawa, tzw. sygnalisty
 3. Warunki objęcia ochroną osób dokonujących zgłoszenia
 4. zgłaszanie naruszeń za pośrednictwem wewnętrznych kanałów
 5. Zgłaszanie naruszeń za pośrednictwem zewnętrznych kanałów
 6. Ujawnienie publiczne
 7. Środki ochrony zgłaszających.

 

W porównaniu z obecną wersją projektu ustawy wprowadzono m.in. następujące zmiany: 

 • zastąpienie Państwowej Inspekcji Pracy, mającej pełnić rolę organu wsparcia sygnalistów, Rzecznikiem Praw Obywatelskich
 • możliwość wydawania zgłaszającemu zaświadczeń o podleganiu ochronie przewidzianej w projektowanej ustawie.

Proponuje się również, by ustawa weszła w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

9 stycznia 2024 r. NSA wydał wyrok (sygn. II FSK 434/21), w którym orzekł, iż świadczenia na rzecz pracowników delegowanych do pracy w innym państwie członkowskim UE w świetle przepisów Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług nie mogą zostać uznane za jakikolwiek element wynagrodzenia, tak w rozumieniu przepisów prawa pracy, jak i w konsekwencji zapisu wynikającego z art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 2-2b ustawy o PIT. Nie stanowią one bowiem nieodpłatnych świadczeń, skoro obciążają w całości pracodawców. 

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia programowe projektu ustawy o kryptoaktywach. Najważniejsze rozwiązania przewidziane w proponowanych przepisach to:

 • określenie obowiązków emitentów tokenów powiązanych z kryptoaktywami i tokenów powiązanych z e-pieniądzem oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, w tym zobowiązanie emitentów do przekazywania KNF informacji dotyczących ich działalności, które podlegają ocenie nadzorcy
 • przyznanie KNF środków nadzorczych służących przeciwdziałaniu naruszeniom, których mogą dopuścić się podmioty nadzorowane
 • wprowadzenie możliwości nakładania sankcji przez KNF na oferujących, emitentów lub osoby ubiegające się o dopuszczenie kryptoaktywów
 • wprowadzenie odpowiedzialności karnej podmiotów nadzorowanych
 • ustalenie zakresu i zasad zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej informacje uzyskane w związku ze świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów.

 

Rada Ministrów planuje przyjąć projekt ustawy w II kwartale 2024 r.

9 stycznia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających tzw. urlop dla przedsiębiorców (wakacje składkowe), przedłożoną przez Ministra Rozwoju i Technologii. Zwracamy uwagę, że w założeniach przyjętych przez Rząd czas możliwy do wykorzystania przez przedsiębiorcę uległ skróceniu z 3 do 1 miesiąca. Ponadto Rada Ministrów przyjęła informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających opłacanie przez ZUS zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia nieobecności, przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

W dniach 8 -9 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

 • stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej
 • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej
 • stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej
 • stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej
 • stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Zmiana stopy referencyjnej wpływa m.in. na wysokość odsetek od zaległości podatkowych. W związku z utrzymaniem wysokości stóp, stawka odsetek od zaległości podatkowych w dalszym ciągu wynosić będzie 14,5% w skali roku.

Ministerstwo Finansów przedstawiło zapowiedzi działań na 2024 r. Resort zamierza przeprowadzić analizy systemu podatków w kierunku uczynienia go bardziej przyjaznym dla podatników i wspierającym inwestycje. Innym z priorytetów jest wdrożenie i rozwój KSeF oraz podjęcie działań w celu dalszego stosowania go po 2026 r. Inne planowane działania to m.in.:

 • wydłużenie vacatio legis dotyczącego zmian podatkowych
 • podejmowanie działań i prac analitycznych w celu głębszego zbadania zjawiska szarej strefy w gospodarce i wypracowania narzędzi mających na celu jego redukcję
 • uproszczenie procedur podatkowych, zwiększenie efektywności działania organów, poprawa relacji między podatnikami i organami oraz doprecyzowanie przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości
 • udział w kształtowaniu polityki fiskalnej opartej na wiedzy, poprzez prowadzenie analiz komparatystycznych obejmujących interpretację i ocenę rozwiązań legislacyjnych państw UE, OECD lub innych
 • ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie podatku akcyzowego oraz opłaty od środków spożywczych;
 • nowelizacja ustawy Kodeks karny skarbowy.

10 stycznia 2024 r. NSA wydał wyrok (sygn. II FSK 449/21) dotyczący sposobu ustalenia maksymalnej wysokości nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, jaką spółka ma prawo rozpoznać w danym roku podatkowym jako koszty uzyskania przychodów w CIT.

Zdaniem WSA zgodnie z ustawą o CIT, gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekracza wartość „bezpiecznej przystani”, wtedy właśnie – i dopiero wtedy – należy odnieść wartość nadwyżki ponad 3 000 000 zł do 30% nadwyżki sumy przychodów nad sumą kosztów, przy czym te sumy podlegają stosownym modyfikacjom, zgodnie z art. 15c ust. 1 ustawy o CIT. Tak długo, jak wartość nadwyżki ponad 3 000 000 zł nie przekracza wspomnianych 30% nadwyżki sumy przychodów nad sumą kosztów, tak długo podatnik może zaliczać koszty finansowania dłużnego do kosztów podatkowych. Uprawnienie to ustaje z chwilą, gdy granica 30% zostaje przekroczona.

NSA przychylił się do tego stanowiska i oddalił skargę kasacyjną organu. Powołał się na utrwaloną linię orzeczniczą, w tym wyroki z dnia 20 października 2021 r. (sygn. II FSK 949/20) oraz z dnia 26 października 2021 r. (sygn. II FSK 979/21).

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie