W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym przedsiębiorstwa stają w obliczu coraz większych wyzwań związanych z trójwymiarową odpowiedzialnością społeczną, środowiskową i w obszarze zarządzania (ESG). W kontekście tego nieustannie ewoluującego krajobrazu, audyt wewnętrzny nabiera strategicznego znaczenia jako kluczowe narzędzie wspierające organizacje w skutecznym zarządzaniu kwestiami zrównoważonego rozwoju.

Czynniki środowiskowe, społeczne i te związane z ładem korporacyjnym odgrywają coraz większą rolę w przyciąganiu talentów, kształtowaniu relacji z klientami oraz pozyskiwaniu kapitału i stanowią obowiązkowy element długotrwałego sukcesu finansowego. Zachodząca ewolucja wymaga większej przejrzystości na wszystkich poziomach działalności organizacji, a to z kolei niesie ze sobą nowy rodzaj ryzyka. Rola audytu wewnętrznego i doradztwa w zakresie sprawozdawczości ESG oraz kwestii zrównoważonego rozwoju staje się niezbędna, aby sprostać pojawiającym się wyzwaniom.

Imperatyw ESG

W kontekście współczesnej gospodarki globalnej, kompleksowa strategia ESG jest niezbędna do spełnienia wymagań stawianych przez interesariuszy, dostosowania się do nowopowstających regulacji prawnych, budowania przewagi konkurencyjnej oraz zwiększania wartości firmy. Imperatyw ESG wyłania się jako kluczowy punkt odniesienia dla organizacji dążących do zrównoważonego rozwoju. Wymogi związane z ESG stają się nieodłącznym elementem strategii przedsiębiorstw, generując równocześnie presję na przystosowanie się do nowych standardów zarządzania, które skupiają się na aspektach środowiskowych, społecznych i zgodności z zasadami dobrej korporacyjnej praktyki. To podejście, wynikające zarówno z rosnącej świadomości społeczeństwa, jak i zmieniających się regulacji, kształtuje nowy paradygmat, w którym efektywna implementacja strategii ESG staje się nie tylko wyznacznikiem etycznego podejścia, ale i kluczowym czynnikiem determinującym sukces i trwałość organizacji w XXI wieku. Przedsiębiorstwa, zmieniając swoje struktury zarządzania oraz podejmując decyzje dotyczące zobowiązań i ujawnień w zakresie zrównoważonego rozwoju, narażone są na ryzyko niespełnienia stawianych przez otoczenie wymogów. Audyt wewnętrzny pomaga określić poziom aktualnego wdrożenia inicjatyw ESG oraz zaprojektować dalsze działania prowadzące do osiągnięcia określanych przez interesariuszy i regulatorów celów. Staje się cennym narzędziem zarówno dla zespołów doradzających w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju, jak i dla firm, które z tego rodzaju audytu chciałyby skorzystać.

audyt wewnętrzyny - wykres

Polscy CEO i CFO o ESG

Jak wynika z badania „KPMG 2023 CEO Outlook”, trzy czwarte respondentów z Polski deklaruje pełne wdrożenie praktyk ESG w swoich organizacjach. Niemniej jednak większość z nich zdaje sobie sprawę, że na zwrot z tej inwestycji będzie musiała poczekać kilka lat. Tylko połowa dyrektorów generalnych potwierdziła gotowość do atestacji raportów niefinansowych, co w świetle nowych wymogów regulacyjnych nie budzi optymizmu. Wachlarz potencjalnych konsekwencji związanych zarówno z niedopełnieniem wymogów regulacyjnych, jak i niezaspokojeniem oczekiwań interesariuszy jest obszerny. Obejmuje on aspekty od wzrostu kosztów i trudności w uzyskaniu finansowania ze względu na konkurencyjną przewagę, aż po ryzyko utraty klientów. Z drugiej strony, pozytywne aspekty obejmują przyciąganie nowego pokolenia talentów, zwiększanie propozycji wartości dla pracowników (EVP) oraz budowanie reputacji marki.

Najnowsza edycja badania KPMG w Polsce przygotowanego we współpracy z Klubem CFO pt. „Nowoczesny CFO w transformującej się firmie” również poświadcza brak gotowości polskich przedsiębiorstw na raportowanie niefinansowe. Jedynie co piąta firma biorąca udział w ankiecie potwierdza wdrożenie w swojej organizacji praktyk sprawozdawczości ESG. Dodatkowo, 39% badanych polskich CFO przyznało, że temat zrównoważonego rozwoju ma znaczenie w procesie podejmowania decyzji tylko wtedy, gdy jest to wymóg regulacyjny.

Asekuracyjne podejście

Audyt wewnętrzny w obszarze ESG powinien wykraczać poza standardową identyfikację ryzyka i kontroli, mając na celu głębsze zrozumienie oraz harmonizację strategii, struktury firmy i zarządzania ryzykiem. W rezultacie prowadzi to do efektywnego wspierania różnorodnych programów i inicjatyw na każdym poziomie organizacji. Rola audytu wewnętrznego skupia się na dwóch kluczowych funkcjach:

  • Zapewnianie gwarancji, co przekłada się na zagwarantowanie wiarygodności i zgodności działań z normami.
  • Udzielanie usług doradczych, stanowiących integralną część długoterminowego planu rozwoju organizacji.

Tak rozumiana strategiczna perspektywa audytu wewnętrznego umożliwia nie tylko reaktywne działanie, ale także proaktywne wspieranie organizacji w kształtowaniu trwałego sukcesu. Ewolucja otoczenia regulacyjnego i rosnące zainteresowanie wymogami dotyczącymi raportowania niefinansowego ze strony różnych grup interesariuszy, w tym inwestorów, przedsiębiorców, pracowników i konsumentów, rysuje obraz obecnej sytuacji. W obliczu tych wyzwań KPMG odpowiada na zmieniające się potrzeby rynkowe, podkreślając konieczność interdyscyplinarnego podejścia do obszaru ESG. Eksperci KPMG, wyposażeni w szeroki zakres kompetencji, zasobów i rozwiązań współpracują w celu skutecznego poświadczania praktyk związanych z ESG.

Zakres audytu wewnętrznego w kluczowych kategoriach ESG

audyt wewnętrzyny - wykres - 2

Audyt wewnętrzny w ESG

Nowe wyzwanie dla firm
Pobierz raport ⤓

Bądź z nami w kontakcie

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesowej. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wpierając organizacje w kształtowaniu ich zrównoważonej przyszłości.

Jak możemy pomóc?