Zrównoważony rozwój w zasięgu ręki

Obszary E, S i G łączą się nierozerwalnie – zarządzanie i nierówności społeczne nie mogą być adresowane bez uwzględnienia kryzysu klimatycznego i zrównoważonego rozwoju. Współczesne firmy przywiązują wagę do każdego elementu ESG. Po pierwsze ze względu na nowe regulacje na globalnym poziomie. Po drugie ze względu na to, że politycy, opinia publiczna i inwestorzy coraz częściej przyglądają się zarówno pozytywnemu, jak i negatywnemu wpływowi, jaki organizacje mogą wywierać na świat i oczekują od nich przejrzystości i prawdziwego zaangażowania w generowanie zmian. 76% respondentów z Polski (69% z Core Countries*) w pełni wdrożyło praktyki ESG, skupiając się na tworzeniu wartości. Większość z nich jednak, co pokazuje poniższy wykres, uważa, że na zwrot z inwestycji muszą poczekać jeszcze kilka lat.

Ponad trzy czwarte dyrektorów generalnych z Polski i 69% z Core Countries zgłosiło, że wdrożyło ESG jako sposób tworzenia wartości w swoich organizacjach.

Według ponad połowy polskich liderów największą przeszkodą w osiągnięciu zeroemisyjności lub podobnych celów klimatycznych jest brak odpowiednich rozwiązań technologicznych.

72%

osób zarządzających największymi firmami w Polsce zadeklarowało, że w celu wykazania osobistej uczciwości ich przedsiębiorstwa, byłyby w stanie publicznie zająć stanowisko w kontrowersyjnej politycznie lub społecznie kwestii, nawet jeśli zarząd organizacji obawiałby się ryzyka z tym związanego.

Generative AI

Przewidywany czas oczekiwania na uzyskanie znaczącej stopy zwrotu z inwestycji w ESG

Generative AI

Ważne jest, aby firmy kontynuowały swoje wysiłki w dziedzinie ESG, nie tylko z powodu wymagań rynku, ale przede wszystkim ze względu na długoterminowy wpływ, jaki ma to na ich stabilność i reputację. Odpowiedzialność społeczna i troska o środowisko naturalne są nie tylko etycznymi wyborami, ale także kluczowymi elementami sukcesu biznesowego w Polsce i na arenie międzynarodowej.


Iwona Galbierz-Sztrauch
Partner, Szef Działu Usług Finansowych
KPMG w Polsce


Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+ESG

Trzy czwarte dyrektorów generalnych z Core Countries, według tegorocznej edycji badania, przyznaje, że ich obecne postępy w zakresie ESG nie są wystarczające, aby być w pełni przygotowanym na potencjalną kontrolę ze strony interesariuszy lub udziałowców (68% wskazań). Ta statystyka prezentuje się niepokojąco, zwłaszcza w kontekście nadchodzących regulacji dotyczących atestacji raportów niefinansowych. W Polsce jedynie połowa respondentów wyraziła gotowość w dostosowaniu się do nowych wymogów. Rozważanie potencjalnych konsekwencji dla spółek objętych badaniem skłania do refleksji nad koniecznością bardziej proaktywnego podejścia do przyszłych regulacji.


Przyszłość wymaga od firm zaangażowania się w cele ESG na głębokim, autentycznym poziomie. To nie tylko wymaganie ze strony społeczeństwa i regulacji, ale przede wszystkim szansa na tworzenie rzeczywistej, trwałej wartości dla firm i ich interesariuszy. Kluczowym jest teraz przekształcenie obecnego status quo w działania i wykorzystanie ich jako bodźca do budowy zrównoważonych strategii biznesowych.


Justyna Wysocka-Golec
Partner Associate, Consulting, Liderka Zespołu ESG, Climate & Nature
KPMG w Polsce


*Core Countries stanowi grupa 11 krajów: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.

Strona główna

Prezesi polskich firm wykazują pewność co do rozwoju swoich organizacji w trzyletniej perspektywie czasowej. Wyniki badania uwydatniają interesujące paradoksy i wyzwania stojące przed liderami biznesu.

Ludzie

W wyniku silnej presji, aby zapewnić wzrost w tym trudnym środowisku operacyjnym, liderzy w sposób bardziej świadomy przyjmują styl przywództwa, którego podstawą jest współpraca.

Technologia

Wprowadzenie technologii do współczesnego biznesu jest nie tylko koniecznością, lecz także wyznacznikiem sukcesu. Rozdział ten rzuca światło na dynamiczny świat technologiczny, który kształtuje dzisiejsze przedsiębiorstwa.

Download PDF

KPMG 2023 CEO Outlook

Wyznaczenie jasnego kierunku w złożonym świeciePobierz PDF ⤓Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesowej. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wspierając organizacje w kształtowaniu ich przyszłości.

Jak możemy pomóc?