• 1000

W dzisiejszym świecie wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem mają bezprecedensowy charakter. Zagrożenia zakłócające działalność biznesową rosną i ewoluują. KPMG pomaga firmom wykorzystać technologię tak, aby przekształcić funkcje biznesowe pod kątem cyberbezpieczeństwa, unowocześniając modele operacyjne, wyprzedzając zagrożenia, odpowiednio reagując na cyber incydenty i strategicznie zarządzając ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Wiodące organizacje w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę ze znaczenia nowoczesnych strategii cyfrowych. W dzisiejszej rzeczywistości kluczowym jest, aby organizacje były zdolne przewidywać cyberzagrożenia, proaktywnie zarządzać lukami w bezpieczeństwie i skuteczne łączyć podstawowe możliwości, takie jak Security Operations (SecOps), zarządzanie tożsamością i dostępem dzięki systemom IAM (Identity Access Management) oraz PAM (Privileged Access Management), a także odpowiednio chronić przetwarzane dane osobowe (Data Privacy). 

Powered Cyber wnosi ogromną zmianę do obszaru cyberbezpieczeństwa, wykorzystując wstępnie skonfigurowane technologie chmurowe. Dają one szybką odpowiedź na kluczowe pytania:

1 Czy rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania dostępem spełniają potrzeby mojej firmy?

2Czy moja organizacja śledzi i nadaje priorytety odpowiednim wskaźnikom bezpieczeństwa i ryzyka?

3Jak zmniejszyć liczbę zidentyfikowanych luk w zabezpieczeniach i ogólne ryzyko ich występowania dla organizacji?

4Jak zobrazować zarządowi firmy ryzyko podatności na zagrożenia?

5Jak nadać priorytet usuwaniu luk w zabezpieczeniach, zidentyfikowanych w zasobach o krytycznym znaczeniu dla firmy?

6Jak dostosować strategię bezpieczeństwa aplikacji i operacje bezpieczeństwa do standardów branżowych?

7Jak najlepiej zarządzać ryzykiem regulacyjnym związanym z prywatnością danych osobowych w organizacji?

Ochrona i transformacja biznesu

Specjaliści KPMG rozumieją wyzwania związane z zarządzaniem złożonymi danymi, brakiem standaryzacji procesów i nieefektywnym wdrożeniem oprogramowania. Oferta KPMG Powered Cyber pomoże organizacjom spełnić wymagania dotyczące redukcji ryzyka i sprostać wymogom regulacyjnym. Połączenie efektywnego modelu operacyjnego z podstawowymi możliwościami w zakresie SecOps, IAM, PAM i Data Privacy to fundamenty nowoczesnej strategii cyberbezpieczeństwa.

Powered Cyber łączy doświadczenie KPMG w przekształcaniu tych kluczowych obszarów z metodologią Powered Enterprise. Ma to na celu przyspieszenie i utrzymanie zmian poprzez aktywne łączenie cyberbezpieczeństwa z szerszymi obszarami ryzyka i odporności, takimi jak bezpieczeństwo stron trzecich i odporność operacyjna. Transformacja funkcji cyber koncentruje się na osiąganiu wyników biznesowych, które łączą się w sześć warstw docelowego modelu operacyjnego KPMG Target Operating Model: systematyki procesów, ludzi, modelu świadczenia usług, technologii, analizy wydajności i danych oraz zarządzania. KPMG Target Operating Model pomaga firmom wprowadzać zmiany, wdrażać wiodące praktyki, przyspieszać transformację i utrzymywać ją na właściwym kursie.

Dzięki przyspieszonemu dostarczaniu możliwości SecOps, IAM, PAM i Data Privacy, Powered Cyber ma na celu poprawę wyników biznesowych i szybkie ograniczenie mnożących się zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. Nasze rozwiązanie jest oparte na wiodących na rynku platformach, w tym ServiceNow, SailPoint, CyberArk i OneTrust. Prawdziwie zintegrowane podejście KPMG oferuje:

Szybkie rozpoczęcie cyfrowej transformacji obszarów IAM, SecOps, PAM i Data Privacy oraz natychmiastowy dostęp do wiodących i najlepszych praktyk w tej dziedzinie

Sprawdzone rozwiązania technologiczne o udowodnionej użyteczności w świecie rzeczywistym

Zmniejszone ryzyko wdrożenia i zwiększony zwrot z inwestycji

Zaawansowane zarządzanie zmianami i doświadczeniem pracowników

Solidna platforma do ciągłej ewolucji

Szybsze, wymierne i skalowalne wyniki zapewniające lepsze doświadczenia użytkowników

Wymierne zmniejszenie ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem

Audytowalne wyniki dla organów regulacyjnych

W dzisiejszym cyfrowym świecie, w którym tempo zmian jest coraz szybsze, nowoczesne rozwiązania SecOps, IAM, PAM i Data Privacy mają kluczowe znaczenie dla cyberbezpieczeństwa i ciągłości biznesowej firm oraz reputacji marki wśród klientów i interesariuszy.

KPMG Powered Enterprise Cyber jest obsługiwane przez wiodące na rynku platformy, w tym MicrosoftSailPoint i ServiceNow.

Nowoczesne podejście do SecOps powinno służyć jako podstawa dla dzisiejszych programów cyberbezpieczeństwa i potrzeby pozostania na bieżąco w nowej erze ciągłych zmian i rosnących zagrożeń. Cyberbezpieczeństwo to ochrona codziennych operacji firmy. Poza poprawą podejścia do ryzyka, nowoczesne cyberbezpieczeństwo może zapewnić silną przewagę konkurencyjną.

Rozwiązanie Powered Cyber oferuje następujące korzyści:

 • Kompleksowe spojrzenie na bezpieczeństwo, IT i zarządzanie (Governance), ryzyko (Risk) i zgodność (Compliance). Prowadzenie kompleksowych procesów zarządzania ryzykiem w całej organizacji poprzez zautomatyzowane testowanie kontroli bezpieczeństwa i ulepszone raportowanie stanu ryzyka i zgodności.
 • Szybsze, zintegrowane i ustandaryzowane reakcje. Stała wiedza o tym, kto, co, dlaczego i w jaki sposób robi. Identyfikacja kompetencji, ról i obowiązków potrzebnych do optymalizacji bezpieczeństwa i jego rozwoju.
 • Dokładny obraz aktualnego stanu zabezpieczeń. Wspólne centrum usług, centra doskonałości i outsourcingowe modele operacyjne pomagają zoptymalizować sposób świadczenia usług przez KPMG.

Identity and Access Management jest niezmiennie krytycznym elementem, na który firmy muszą zwracać szczególną uwagę w erze rosnących zagrożeń. Skuteczne zarządzanie dostępem do wielu aplikacji i systemów - zarówno z punktu widzenia przedsiębiorstwa, jak i klientów - stanowi poważne wyzwanie.

Kluczowe znaczenie ma zrozumienie kto i dlaczego uzyskuje dostęp do systemów. Prawidłowo nadane dostępy to pierwsza linia obrony przed cyberatakami. Korzyści płynące z Powered Cyber i nowoczesnemu podejściu do IAM to:

 • Kontrola dostępu użytkowników do aplikacji, systemów i wrażliwych danych. Pomagamy zarządzać dostępem użytkowników w całej firmie, zwiększając wydajność dzięki regułom kontroli dostępu opartym na zasadach, zarówno lokalnie, jak i w chmurze.
 • Znaczne zmniejszenie ryzyka zagrożenia wewnętrznego (insider threat) poprzez zastosowanie zasady „najmniejszych uprawnień”.
 • Poprawa jakości i skuteczności raportowania i analiz, ułatwiające świadome podejmowanie decyzji.
 • Dane o dostępie użytkowników w czasie rzeczywistym do systemów zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem informacji i zdarzeń (Risk and Security Information and Event Management - SIEM), zmniejszając ryzyko systemowej złośliwej aktywności.
 • Automatyzacja procesów w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia zależności od IT - np. żądania dostępu, zarządzanie cyklem życia, kampanie certyfikacyjne, zarządzanie hasłami i inne.

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym (PAM) umożliwia organizacjom wdrażanie mechanizmów kontroli w celu złagodzenia wpływu naruszeń bezpieczeństwa na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Organizacje od dawna zmagają się z identyfikacją, ochroną i kontrolą uprzywilejowanego dostępu w całej infrastrukturze IT. Wraz z nabierającą tempa transformacją cyfrową, przejściem na chmurę i na pracę zdalną oraz rosnącymi cyberzagrożeniami, kluczowe znaczenie dla firm mają silne kontrole zarządzania uprzywilejowanym dostępem do najbardziej krytycznych zasobów i zbiorów danych danej organizacji.

Powered Cyber przynosi następujące korzyści:

 • Wstępnie zaprojektowany Target Operating Model, obejmujący szablony i ramy zarządzania, bezpieczeństwa i komunikacji w celu szybkiej transformacji PAM w obliczu zmian i ewoluującego środowiska regulacyjnego
 • Integracja oparta na standardach, umożliwiająca szybkie wdrożenie usług, szybkie wyniki, zastąpienie procesów taktycznych i diagnostykę w celu zwiększenia przewidywalności zwrotu z inwestycji.
 • Zmniejszone ryzyko utraty danych, kradzieży własności intelektualnej, zagrożeń wewnętrznych i kosztownych zakłóceń działalności firmy
 • Możliwość integracji z aplikacjami i systemami lokalnymi oraz chmurowymi, a także zautomatyzowane procesy zmniejszające zależność od zespołu IT w zakresie wniosków o dostęp uprzywilejowany, kampanii certyfikacyjnych i zarządzania hasłami uprzywilejowanymi

Prywatność danych jest obecnie kluczowym wyzwaniem dla wielu firm, ponieważ organy regulacyjne na całym świecie skupiają swoją uwagę i zaostrzają kontrolę nad odpowiednią ochroną danych osobowych i praktykami ich przetwarzania. Organizacje muszą ustanowić kluczowe procesy, które nie tylko spełnią wymagania prawne, ale także pomogą budować kulturę organizacyjną pod kątem prywatności danych. Operacjonalizacja procesów ochrony prywatności w dzisiejszym złożonym krajobrazie Data Privacy stanowi coraz większe wyzwanie. Kluczowe pytania, na jakie specjaliści ds. prywatności powinni umieć odpowiedzieć, to:

 • Jak najlepiej zarządzać ryzykiem związanym z prywatnością danych?
 • Jak zidentyfikować luki w zakresie zgodności z przepisami prawnymi?
 • Jak identyfikować, organizować i zarządzać danymi osobowymi w całej organizacji?
 • Jak zadbać o odpowiednią ochronę danych w fazie projektowania oraz zapewnić domyślną ochronę danych?
 • Jak realizować żądania osób, których dane dotyczą?
 • Jak przeprowadzać transfery danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
 • Jak reagować na decyzje wydane przez organy regulacyjne?
 • Jak identyfikować i reagować na naruszenia danych osobowych?

Powered Cyber pomaga udzielić odpowiedzi na wskazane pytania, dostarczając zestaw nowoczesnych rozwiązań zaprojektowanych do zarządzania ochroną danych osobowych.

KPMG pomaga przy:

 • Wdrażaniu wiodących praktyk i procesów w zakresie ochrony prywatności danych, sprawdzonych rozwiązań technologicznych oraz ram realizacji nowej generacji
 • Przezwyciężeniu kluczowych wyzwań związanych ze złożoną globalną transformacją programu zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych
 • Osiągnieciu przejrzystości dzięki posiadanemu repozytorium kluczowych decyzji projektowych, wymagań, planowanych rezultatów i wszystkich innych prac projektowych
 • Uzyskaniu lepszych wyników i mniejszego ryzyka projektowego podczas wdrażania procesów ochrony prywatności danych
 • Osiągnięciu predefiniowanych wskaźników KPI i zarządzaniu operacyjnemu zgodnie z wiodącymi praktykami w celu przyspieszenia osiągnięcia dojrzałości projektu
 • Wdrażaniu odpowiednich środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo technologiczne oraz mechanizmów ograniczenia przetwarzania danych
 • Zautomatyzowaniu procesów, aby ograniczyć procesy manualne, takie jak realizowanie żądań osób, których dane dotyczą (Data Subject Request) lub przeprowadzanie oceny wpływu na prywatność na etapie planowania nowych procesów w organizacji  (Privacy Impact Assessment). Umożliwia to śledzenie oraz raportowanie ukończenia procesu w odniesieniu do wewnętrznych wskaźników i stanowi realizację sprawozdawczości zewnętrznej / regulacyjnej.

Co się pod tym kryje?

Powered Enterprise oferuje trzy zintegrowane elementy umożliwiające udaną transformację. Korzystając z naszego wypróbowanego i przetestowanego modelu operacyjnego, pakietu narzędzi wdrożeniowych i ciągłemu rozwojowi usług, klienci KPMG mogą wybrać jakie wyniki chcą osiągnąć, a następnie urzeczywistnić je.

KPMG

Powered Enterprise dla funkcji biznesowych

KPMG Powered Enterprise

Spraw, by Twoja firma stała się dla innych niedoścignioną konkurencją.

Pre-configured for:

Powered Enterprise Supply Chain

Uzyskaj więcej od swoich dostawców i całego łańcucha dostaw.

Pre-configured for:

Powered Sustainability

Transformacja raportowania ESG.

Pre-configured for:

Powered Enterprise Finance

Przygotuj swoje finanse na przyszłość.

Pre-configured for:

Powered Enterprise HR

Gotowy na przyszłe zmiany dział HR umożliwiający nowe sposoby pracy.

Pre-configured for:

Powered Enterprise Procurement

Uwolnij potencjał dzięki Powered Procurement.