• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycje zmian w zakresie wdrożenia obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur.

Pierwszą z nich jest projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji. Uwagi można przesyłać do 14 listopada 2023 r. na adres sekretariat.PT@mf.gov.pl. Nowe przepisy mają co do zasady wejść w życie 1 lipca 2024 r.

Drugą zmianą jest rozpoczęcie konsultacji podatkowych w sprawie nowych struktur logicznych JPK_VAT z deklaracją JPK_V7M oraz JPK_V7K. Konsultacje są otwarte dla wszystkich. Opinię z uzasadnieniem w wersji edytowalnej można przesłać na adres: konsultacje.jpkvat@mf.gov.pl w terminie do 16 listopada 2023 r. 

27 października 2023 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat o trwających pracach nad wydłużeniem terminu do złożenia informacji o cenach transferowych TPR-P i TPR-C o 3 miesiące. W rezultacie nowy termin na raportowanie TPR za 2022 r. będzie przypadał nie na koniec listopada 2023 r., a na koniec lutego 2024 r. Przedłużenie terminu planowane jest w związku ze zgłaszanymi zapytaniami dotyczącymi zbliżającego się terminu do złożenia informacji o cenach transferowych i udostępnieniem formularza elektronicznego (wersji webowej) umożliwiającego złożenie Informacji TPR za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

23 października 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął w składzie 7. sędziów uchwałę dotyczącą wykreślenia podatnika VAT bez zawiadomienia i decyzji (sygn. I FPS 3/23). Zdaniem NSA wykreślenie podatnika z rejestru podatników czynnych podatku od towarów i usług w trybie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT następuje poprzez dokonanie czynności materialno-technicznej. Ponadto wykreślenie z rejestru podatników prowadzonego przez organ nie ma charakteru orzeczenia, a czynności faktycznej, dokonanej przez organ.

24 października 2023 r. opublikowana została informacja o wydaniu przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej w zakresie ustanowienia przez komplementariusza spółki komandytowej nieodpłatnej renty na rzecz jej komandytariuszy występujących ze spółki (sygn. DKP2.8083.2.2023). Analizowana czynność polegała na ustanowieniu przez komplementariusza spółki komandytowej nieodpłatnie dożywotniej renty pieniężnej na rzecz jej komandytariuszy, biorąc pod uwagę ich pierwszy stopień pokrewieństwa w linii prostej. W następnej kolejności planowano wystąpienie przez ww. komandytariuszy ze spółki komandytowej w drodze wypowiedzenia umowy spółki. Zdaniem Szefa KAS analizowana czynność nie ma na celu unikania opodatkowania, zatem organ wydał opinię zabezpieczającą.

24 października 2023 r. opublikowana została informacja o odmowie wydania przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej w zakresie czynności polegającej na przeniesieniu zwrotnym udziałów w spółkach poprzez przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę jawną i późniejszą likwidację (sygn. DKP3.8082.13.2022). Czynnością podlegającą ocenie było dokonanie podziału majątku likwidacyjnego spółki jawnej powstałej z przekształcenia holdingu w sposób, w efekcie którego nie zostanie przywrócona pierwotna struktura udziałowa, gdyż odpadła przyczyna jego powołania uzasadniająca jego istnienie.

W opinii Szefa KAS osiągnięcie korzyści podatkowej było co najmniej jednym z głównych celów dokonania czynności. Szef KAS doszedł także do przekonania, że sposób działania wnioskodawców miał charakter sztuczny. Ponadto, Szef KAS uznał działanie wnioskodawców za sprzeczne z celem Ustawy o PIT oraz przedmiotem i celem art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 3 i art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, oraz celem ustawy o CIT, a w szczególności z art. 14a ust. 1 Ustawy o CIT. W związku z powyższym odmówił wydania opinii zabezpieczającej.

W wyroku z dnia 19 października 2023 r., sygn. III SA/Wa 1500/23, WSA w Warszawie stwierdził, że art. 30da ustawy o PIT jest zgodny z prawem unijnym. TSUE odnosił się do podatku od niezrealizowanych zysków w orzeczeniach: z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie C-371/10 (National Grid), czy z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie C-9/02 (Hughes de Lasteyrie du Saillant). Polskie uregulowanie jest zgodne z zasadą proporcjonalności, poprzez wprowadzenie ograniczeń, takich jak wartość przenoszonego majątku czy możliwość rozłożenia podatku na raty.

Komisja Europejska przedstawiła tzw. Pakiet Redukcji Obciążeń (Burden Reduction Package). Jego celem jest ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25%. W ramach realizacji Pakietu, KE przewiduje m.in. następujące kroki:

  • zawarte w unijnej dyrektywie o rachunkowości progi finansowe, tj. suma aktywów bilansu i przychody netto ze sprzedaży, definiujące mikro, małe, średnie i duże jednostki, zostaną podwyższone o 25%
  • 17 października 2023 r. Komisja Europejska przyjęła dyrektywę delegowaną zmieniającą dyrektywę o rachunkowości
  • w unijnej dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) zobowiązano jednostki objęte jej zakresem do umieszczania w sprawozdaniu z działalności informacji z zakresu ESG
  • 17 października 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt decyzji odraczającej termin wydania sektorowych ESRS oraz ESRS dla jednostek z państw trzecich. Proponowana nowa data to 30 czerwca 2026 r.

W wyroku z 24 października 2023 r., sygn. I FSK 2201/18, NSA wypowiedział się w sprawie spółki pełniącej w procesie realizowania inwestycji funkcję zastępcy inwestycyjnego. Głównym przedmiotem działań spółki jest zarządzanie procesem inwestycyjnym. Spółka w trakcie nie wykonuje samodzielnie żadnej z czynności opisanych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Chciała wiedzieć, czy świadczona przez nią kompleksowa usługa zarządzania procesem inwestycyjnym polegająca na realizacji lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu VAT według stawki 23%.

Zdaniem NSA nie ma wątpliwości, że spółka świadczy usługi kompleksowe, które z istoty procesów inwestycyjno-budowlanych składają się z różnych etapów prac, faz, czynności tworzących łącznie całość. Poszczególne elementy składowe są nie tylko komplementarne względem siebie lecz także niezbędne i umożliwiają realizację celu jakim jest stworzenie produktu finalnego. Ponadto z punktu widzenia podatkowego i tak odnośnie do całego świadczenia ma zastosowanie stawka najwyższa, więc negatywnych konsekwencji takiej kwalifikacji – co do zasady – trudno się doszukać.

Poprzednie alerty podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie