• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1 sierpnia 2023 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

W obwieszczeniu ustalono maksymalne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, a także opłat lokalnych (m.in. targowa, uzdrowiskowa i od posiadania psów). O ostatecznej wysokości podatku od nieruchomości za 2024 rok zadecyduje rada gminy, na terytorium której znajduje się przedmiot opodatkowania (grunt, budynek lub budowla) lub opłaty.

Stawka podatku / opłaty nie może być wyższa od maksymalnej – wynikającej z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, którą wskazuje obwieszczenie Ministra Finansów.

Zgodnie z obwieszczeniem od 1 stycznia 2024 roku m.in.:

1.       stawki maksymalne podatku od nieruchomości nie będą mogły przekroczyć rocznie od 1 m2 powierzchni:

a)       od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł.

b)      od budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej:

  • mieszkalnych – 1,15 zł
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł.

2.       stawka podatku od środków transportowych nie może przekroczyć od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a)       powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1173,19 zł

b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1957,12 zł

c)       powyżej 9 ton – 2348,52 zł.

3.       stawka opłaty:

a)       targowej nie będzie mogła przekroczyć 1096,39 zł  dziennie

b)      reklamowej nie może przekroczyć 3,62 zł dziennie.

W wyroku z dnia 28 lipca 2023 r., sygn. II FSK 174/21, NSA wypowiedział się w sprawie podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług reklamowych świadczonych przez Internet. Podatnik miał wątpliwości, czy przychód od nagród wygranych w konkursach w ramach których organizator od wszystkich wygranych pobiera 10% zryczałtowany podatek od nagród podatnik zobowiązany jest uwzględnić w przychodach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mimo że podatek został już pobrany.

Zdaniem NSA skoro w analizowanej sprawie świadczenie odbywa się wyraźnie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, należy te przychody tak też klasyfikować. Innymi słowy, tylko nagrody otrzymane przez uczestników konkursów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi pozarolniczej działalności gospodarczej stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, a w konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursów, tj. przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

1 sierpnia 2023 r. NSA wydał wyrok o sygn. II FSK 270/21, w sprawie dotyczącej spółki delegującej pracowników do państw UE w oparciu o porozumienia (aneksy) do umów o pracę, czasowo zmieniające miejsce wykonywania pracy. Zdaniem NSA do pracowników oddelegowanych przez polskiego pracodawcę na krótki czas do pracy za granicę zastosowanie mają regulacje Dyrektywy 96/71/WE, a także Dyrektywy 2014/67/WE, które wskazują, w jaki sposób należy rozpatrywać świadczenia, które są wypłacane pracownikom delegowanym. Wskazuje się w nich, że elementem wynagrodzenia dla pracownika nie mogą być koszty transportu, jak i koszty zakwaterowania. Szczegółowo wynika to z przepisów rangi rozporządzeń unijnych, które w hierarchii źródeł prawa mają pierwszeństwo przed przepisami krajowymi. Skoro regulacje unijne wskazują na to, że nie można wliczać do wynagrodzenia tych kosztów transportu, jak również kosztów zakwaterowania, to nie można również na gruncie prawa podatkowego przyjmować, że te obowiązki będą obciążały pracownika i pośrednio spółkę jako płatnika. 

31 lipca 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.

Nowe przepisy są zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. ustanawiającą przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywą 2014/67/UE dotyczącą delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającą dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Zgodnie z ustawą podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium Polski będzie, poza zapewnieniem kierowcy odpowiednich warunków zatrudnienia, zgłoszenie delegowania najpóźniej w momencie rozpoczęcia tego delegowania oraz zapewnienie, że kierowca w trakcie delegowania dysponuje określonymi dokumentami w formie papierowej albo elektronicznej. Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

3 sierpnia br. do Sejmu trafił projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Rozwiązania zawarte w projekcie mają usprawnić działanie rejestru, a także skrócić czas uzyskiwania informacji. To z kolei ma prowadzić do szybszej realizacji procedur, gdzie konieczna jest weryfikacja informacji z rejestru. System ma zostać przystosowany do wymogów unijnych, które dotyczą ustalania państw Unii Europejskiej mających informacje nt. wyroków skazujących, wydanych wobec obywateli krajów trzecich i tzw. bezpaństwowców. Jedną z nowości ma być automatyzacja procesu wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej. Według projektu przepisy mają wejść w życie po 9 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W wyroku z dnia 1 sierpnia 2023 r., sygn. II FSK 2836/19, NSA stwierdził, że obowiązek zapłaty podatku u źródła powstaje, gdy podmiot zagraniczny uzyska dochód od spółki będącej polskim rezydentem podatkowym, czyli źródło dochodów będzie położone na terytorium Polski. Zgodnie z tym stanowiskiem, miejsce świadczenia usług, wykonywania czynności lub miejsce dokonania wypłaty nie ma dla omawianej kwestii znaczenia.

W wyroku z dnia 1 sierpnia 2023 r., sygn. I SA/Gl 423/23, WSA w Gliwicach orzekł, że podwyższona stawka podatku od nieruchomości obowiązuje zarówno nieruchomości, które przedsiębiorca używa w prowadzonej działalności gospodarczej, jak i te, które w przyszłości potencjalnie może wykorzystać. W momencie określania nieruchomość nie musi stanowić składnika przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) k.c. W ocenie Sądu wyłączenie z zakresu prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej może być brane pod uwagę, jeżeli przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być w przyszłości nawet potencjalnie wykorzystany w prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazany zaś w KRS bardzo szeroki przedmiot działalności podatnika nie pozwalał przyjąć, że wykazano okoliczności, które wykluczałyby prowadzenie działalności gospodarczej przy pomocy spornych rzeczy.

W odpowiedzi z 27 lipca 2023 r. na interpelację poselską nr 42274 Minister Finansów odniósł się w ten sposób do  wątpliwości, które rozbieżnie rozstrzygane są w orzecznictwie sądów administracyjnych, a dotyczą możliwości uwzględnienia w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej strat z lat ubiegłych. Niekorzystna dla podatników wykładnia kwestionująca możliwość odliczenia straty przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej opierana jest na argumentacji, że strata z lat ubiegłych nie została wymieniona w art. 30h ust. 2 ustawy PIT, a ponadto przepisy nie zawierają odesłania do art. 9 tej ustawy. Odpowiadając na interpelację Minister Finansów przychylił się do korzystnej dla podatników wykładni interpretowanych przepisów i potwierdził możliwość uwzględniania strat z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczania daniny solidarnościowej. Jednocześnie Minister Finansów zapowiedział doprecyzowanie tych kwestii w objaśnieniach podatkowych.

Poprzednie alerty podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie