Na koniec 2022 roku na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych znajdowało się zaledwie 415 półek, a ich kapitalizacja wyniosła 1114 mld złotych. W ubiegłym roku na warszawskiej giełdzie przeprowadzono tylko jedną ofertę publiczną akcji. W okresie 2021-2022 41 spółek opuściło GPW. Wśród czynników, które negatywnie wpływają na polską gospodarkę można wymienić przede wszystkim wojnę w Ukrainie oraz wzrost inflacji, wynikający z kombinacji czynników popytowych oraz podażowych, który przyczynił się nie tylko do spowolnienia, a nawet zatrzymania hossy z 2021 roku.

Najważniejsze informacje z raportu


1 415 spółek na GPW na koniec 2022 roku

2 Ok. 20 spółek znika z parkietu warszawskiej giełdy każdego roku

3 1 114 mld złotych wynosiła kapitalizacja spółek na GPW na koniec 2022 roku

4 Średnia premia arytmetyczna płacona ponad cenę minimalną przy udanych wezwaniach do sprzedaży akcji wyniosła 14,7% w okresie 2010-2022


W 2021 roku WIG wzrósł o ponad 21%, podczas gdy w 2022 roku odnotował spadek o 17%. Ożywienie w 2021 roku na warszawskiej giełdzie przełożyło się na liczbę debiutów, natomiast rok 2022 wpisał się w negatywny trend rozpoczęty w 2017 roku. W efekcie, liczba spółek notowanych na głównym parkiecie GPW na koniec 2022 roku obejmowała już zaledwie 415 podmiotów, a ich kapitalizacja wyniosła 1 114 mld złotych. Przez cały 2022 rok na warszawskiej giełdzie została przeprowadzona wyłącznie jedna nowa oferta publiczna akcji (IPO), przy czym dotyczyła ona spółki przenoszącej swoje akcje z rynku New Connect – był to pierwszy taki rok w historii. 

Stabilizuje się poziom premii ponad cenę minimalną przy wezwaniach na sprzedaż akcji spółek na GPW

Od kilku lat można zaobserwować proces stabilizowania się poziomu premii ponad cenę minimalną przy wezwaniach na sprzedaż akcji spółek notowanych na głównym rynku GPW. Roczna średnia (arytmetyczna) premia ponad cenę minimalną utrzymywała się w latach 2015-2022 w przedziale 10%-20%. Wyjątek stanowił rok 2020, kiedy premia osiągnęła poziom 9%. Podobną stabilizację można zaobserwować również w liczbie udanych wezwań. Począwszy od 2016 roku, ich liczba oscyluje bliżej 30 względem średniej zbliżonej do 20 – w latach 2010-2015. Cena minimalna to w większości wypadków wciąż za mało by akcjonariusz zgodził się na sprzedaż swoich akcji, szczególnie gdy mamy do czynienia z dużymi wezwaniami pod względem wartości oferty. W takich sytuacjach brak premii jest często tożsamy z brakiem sukcesu. 

Cel akwizycji i natura transakcji mają wpływ na poziom premii

Czynnikami mającymi istotny wpływ na poziom premii zapewniającej powodzenie są cel akwizycji i natura transakcji. Gdy zamiarem wzywającego jest przejęcie kontroli nad daną spółką, a w następstwie doprowadzenie do wykreślenia jej z listy spółek notowanych na GPW, wiąże się to ze znacząco wyższą premią, zarówno ponad cenę minimalną, jak i ponad kursy akcji z ostatnich miesięcy przed wezwaniem – taką prawidłowość można było zaobserwować w latach 2021-2022. Podczas gdy wpływ wykluczenia nieudanych wezwań na premię płaconą przez inwestorów był praktycznie niezauważalny, to już zamiar przejęcia kontroli przez wzywającego skutkował podwyższeniem premii ponad cenę minimalną średnio o ok. 3,1 p.p. 

Inwestorzy branżowi proponują wyższe premie

Lata 2021-2022 utrwaliły trend, w którym inwestorzy branżowi sięgają głębiej do kieszeni niż inwestorzy finansowi. Po poprzednio analizowanym okresie (lata 2019-2020), kiedy to inwestorzy branżowi byli zdecydowanie bardziej aktywni na rynku wezwań, odpowiednio 18 i 24 wezwania, w 2021 roku proporcje się odwróciły. Inwestorzy branżowi zainicjowali zaledwie 10 wezwań, podczas gdy inwestorzy finansowi ogłosili aż 21 wezwań. Rok 2022 przyniósł natomiast podobną liczbę wezwań obu grup inwestorów – 12 wezwań inwestorów branżowych względem 11 wezwań inwestorów finansowych. Zwiększone obroty i lepsza koniunktura na GPW w 2021 roku korelowały z większym zainteresowaniem przejęciami wśród inwestorów finansowych. Niemniej jednak to inwestorzy branżowi wciąż płacili w tym okresie wyższą premię – o 3 p.p. więcej niż inwestorzy finansowi. Owa różnica w premiach (średnia arytmetyczna) wzrosła o kolejne 2 p.p. w 2022 roku. Średnia premia arytmetyczna płacona przez inwestorów branżowych przy udanych wezwaniach do sprzedaży akcji wyniosła 18% w okresie 2010-2022 względem 13% premii płaconej przez inwestorów finansowych w tym samym okresie.Skontaktuj się z nami

Jak możemy pomóc?

Zobacz także