• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

26 stycznia 2023 r. Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o fundacji rodzinnej. Posłowie przyjęli większość poprawek senackich, obejmujących głównie zmiany redakcyjno-techniczne, ale również poprawkę obligującą do przeprowadzenia po 3 latach oceny skutków regulacji i przedstawienia jej parlamentowi. Co istotne, najważniejsze poprawki, m.in. poprawkę dającą możliwość nie podlegania podatkowi minimalnemu od budynków, czy też poprawkę zakładającą możliwość „łączenia" fundacji rodzinnej i tzw. estońskiego CIT, posłowie odrzucili.          
Teraz ustawa trafi do Prezydenta. Wejdzie ona w życie po upływie 3 miesięcy od jej ogłoszenia.

Wśród ustaw, które 26 stycznia uchwalił Sejm, znalazła się ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, nowelizująca m.in. ustawę o podatku od spadków i darowizn. Nowe przepisy podnoszą kwotę wolną od podatku od spadków i darowizn. W myśl ustawy zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od kilku osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. W przypadku nabywcy zaliczonego do II grupy podatkowej, opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 090 zł od jednej osoby oraz 81 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób. Jeśli nabywca jest zaliczony do trzeciej grupy podatkowej, wtedy limity wyniosą 18 060 zł od jednej osoby oraz 54 180 zł od wielu osób. Okresy 5-letnie, które brane są pod uwagę, liczone będą od 1 lipca 2023 r.        
Teraz ustawa trafi do Senatu. Co do zasady, nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

25 stycznia 2023 r. opublikowana została interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 stycznia 2023 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.242.2022.1.SP) dotycząca spółki holdingowej. W interpretacji Dyrektor KIS uznał, że do okresu „co najmniej 2 lat” wymaganego do uzyskania statusu spółki holdingowej wlicza się także okres, który swój początek miał przed wejściem w życie przepisów dotyczących spółki holdingowej. Dotychczas organy interpretowały poniższy przepis w sposób odmienny – liczył się tylko okres od wejścia w życie przepisów dotyczących tej spółki. Zmiana stanowiska mogła wynikać z ponownej analizy przepisów przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację posła Jacka Żalka z 4 listopada 2022 r. (nr 37122).

25 stycznia 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał komunikat o udostępnieniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie w związku z rządowym programem wsparcia dla sektorów energochłonnych. Na chwilę obecną z narzędziem w wersji testowej można zapoznać się na stronie NFOŚiGW, natomiast składanie wniosków będzie możliwe dopiero po komunikacie o rozpoczęciu naboru.

24 stycznia 2023 r. Rząd przyjął nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tzw. Slim VAT 3). Projekt przewiduje rozwiązania, które uproszczą i przyspieszą rozliczanie podatku VAT. Poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro. Nowe przepisy zmniejszą również formalności dla przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, prowadzenie firmy – z punktu widzenia rozliczania podatku VAT – będzie dużo łatwiejsze i mniej czasochłonne.

Teraz ustawa trafi do Sejmu. Zgodnie z planami nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2023 r.

26 stycznia 2023 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82), w której określił zakres pojęcia „zasoby mieszkaniowe oraz gospodarka zasobami mieszkaniowymi” użytego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT.

Zdaniem Ministra Finansów przez „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

  1. znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne,
  2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych,
  3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione.

Opodatkowaniu podlegają więc dochody osiągnięte z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, bez względu na cel, na jaki zostaną przekazane. Działalnością taką jest także np. wynajmowanie powierzchni budynków mieszkalnych na reklamy, czy dachów tych budynków pod anteny satelitarne.

20 stycznia 2023 r. NSA wydał wyrok (sygn. II FSK 854/21) w sprawie spółki, która stwierdziła wystąpienie nadpłaty w podatku od nieruchomości w kilku okresach. Złożyła korekty deklaracji oraz wnioski o stwierdzenie nadpłaty. Organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko spółki i wydał w tym zakresie pozytywne decyzje. Z momentem wydania każdej z decyzji spółka rozliczyła przychód w CIT. Chciała wiedzieć, czy w związku ze stwierdzeniem przez organ nadpłaty w podatku od nieruchomości, która zaliczona zostanie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych spółki w tym podatku, powinna ona rozpoznać przychód podatkowy z datą wydania stosownej decyzji potwierdzającej kwotę nadpłaty w podatku od nieruchomości (tj. na bieżąco). NSA zgodził się, że przychód powstaje z chwilą stwierdzenia istnienia nadpłaty. Błędny jest jednak pogląd, że decyzja o stwierdzeniu nadpłaty powinna być ostateczna. Fakt istnienia nadpłaty jest bowiem okolicznością, zdarzeniem – które powstało z mocy prawa i już z chwilą wydania decyzji (bez oczekiwania na prawomocność tej decyzji) należy uznać, że ta nadpłata powstała, a tym samym powstał przychód. 

W wyroku z 25 stycznia 2023 r., sygn. II FSK 1515/20, NSA wypowiedział się w sprawie podatnika, który na podstawie kontraktu menadżerskiego świadczył usługi zarządzania na rzecz spółki. Spółka pobierała zaliczki na poczet PIT, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne początkowo opłacał podatnik, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. W 2018 r. spółka skorygowała deklaracje ZUS za przeszłe okresy i zapłaciła zaległe składki na ubezpieczenie społeczne. Jednocześnie wystąpiła do podatnika z roszczeniem o zwrot zapłaconych składek. Podatnik uważał, że płatnik nie był zobowiązany do skorygowania deklaracji ZUS i zapłaty składek, nie dokonał więc zwrotu składek. Chciał wiedzieć, czy zapłacone przez spółkę składki ZUS stanowią dla podatnika przychód, a jeśli tak, to z jakiego źródła przychodu, w jakiej wysokości i na jakich zasadach podlega on opodatkowaniu. Zdaniem NSA fakt późniejszego wpłacenia przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne, w części należnej od świadczenia wypłacanego ubezpieczonemu, w tym dotyczących zleceniobiorcy, nie generuje po stronie zleceniobiorcy powstania przychodu, bowiem nie powoduje u niego żadnego przysporzenia majątkowego. Obowiązek pobrania i odprowadzenia składek spoczywał na płatniku, który wywiązując się po terminie z tego obowiązku nie działał w żaden sposób na korzyść podatnika.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie