• 1000

31 stycznia 2023 roku mija termin przekazania urzędom skarbowym informacji PIT-11 za 2022 rok o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. W związku z przepisami ustaw wprowadzających tzw. Polski Ład nastąpił szereg zmian w zasadach i sposobie rozliczeń rocznych większości podatników już za 2022 rok.

Skala podatkowa i koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z nowymi przepisami, obniżeniu uległa najniższa stawka podatku PIT wynikająca ze skali podatkowej z 17 proc. do 12 proc. przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32 proc. dla dochodów powyżej 120 000 zł. Nowa stawka podatkowa dotyczy wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (umowa o pracę, zlecenie, dzieło), w tym również emerytów, rencistów oraz przedsiębiorców, którzy w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali innego sposobu rozliczenia. Co istotne, stawka podatku PIT w wysokości 12 proc. ma zastosowanie do przychodów osiąganych już od 1 stycznia 2022 r.

Sporządzenie informacji PIT-11 dla pracowników oddelegowanych

Prawidłowe sporządzenie informacji PIT-11 dla pracowników, którzy w ciągu roku pracowali za granicą, albo dla cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce stwarza pracodawcom wiele problemów.

Wynika to m.in. z tego, iż w ciągu roku dochody takich pracowników mogą podlegać opodatkowaniu w więcej niż jednym kraju. Problemy może rodzić m.in. kwestia ubruttowienia świadczeń o należny podatek i składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika w przypadku, gdy dane świadczenie jest gwarantowane pracownikowi w wysokości netto. Pomimo, iż w formularzu znalazły się pozycje przeznaczone do wykazania zagranicznych przychodów, zdarza się, iż sama informacja PIT-11 jest w dalszym ciągu dla pracownika dokumentem niewystarczającym, by prawidłowo sporządził swoje zeznanie roczne, ponieważ może on otrzymywać przychód wypłacony bez pośrednictwa polskiego płatnika, najczęściej bezpośrednio od podmiotu, do którego został oddelegowany.

Sposób wykazania alokacji przychodów w informacji PIT -11 pomiędzy przychód podlegający opodatkowaniu w Polsce, a przychód podlegający opodatkowaniu za granicą zależy od metody unikania podwójnego opodatkowania, jaka wynika z danej umowy międzynarodowej. Dodatkowo, przygotowując informację PIT-11 płatnik będzie zobowiązany ustalić rezydencję podatkową podatnika, a w przypadku osób posiadających ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, np. uzyskać dodatkowe informacje o zagranicznym adresie pracownika.

W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić w szczególności uwagę na temat opodatkowania obywateli Ukrainy. W związku z toczącą się wojną w Ukrainie bardzo wiele firm zdecydowało się przenieść tymczasowo swoich pracowników z Ukrainy do Polski. Niestety, ze względu na to, że sytuacja nie ulega poprawie, ich pobyt na terytorium Polski uległ wydłużeniu, co zwykle wiąże się z powstaniem w Polsce obowiązków podatkowych. Aktualnie brak jest regulacji prawnych, które pozwalałyby na zwolnienie tych osób z opodatkowania w Polsce. Z naszych doświadczeń wynika, że temat ten często nie jest dostatecznie przeanalizowany od strony podatkowo-ubezpieczeniowej, a sami pracownicy z Ukrainy, w tym zwłaszcza ci, którzy otrzymują wynagrodzenie z zagranicy, nie mają świadomości ciążących na nich obowiązków podatkowych w Polsce. Jest to również istotny temat dla wielu płatników w Polsce gdyż może spowodować dodatkowe obowiązki po ich stronie, w szczególności, jeżeli np. opłacają świadczenia dla pracowników przeniesionych tymczasowo z Ukrainy (np. koszty wynajmu mieszkania w Polsce).

Przykładowe kwestie problematyczne

Poniżej przedstawiamy przykładowe pytania i problemy, które mogą towarzyszyć płatnikom przy sporządzaniu informacji PIT-11:

  • Jaka część kwoty przychodu wykazanego w informacji PIT-11 dotyczy przychodów uzyskanych na terenie Polski, a jaka na terenie kraju, w umowie z którym obowiązuje metoda wyłączenia z progresją, jako metoda unikania podwójnego opodatkowania? 
  • Czy pracownik przebywał w podróży służbowej czy może wykonywał obowiązki pracownicze za granicą w ramach tzw. oddelegowania?
  • Czy przychód uzyskany za granicą, wykazany w informacji PIT-11, pomniejszony został o odliczenie w wysokości 30 proc. diety z tytułu podróży służbowej i czy pracownik ma prawo do tego odliczenia? Analogicznie, czy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne została pomniejszona o równowartość diety przysługującej z tytułu podróży służbowej i czy pracownik ma prawo do tego odliczenia?  
  • Czy w informacji PIT-11 została również uwzględniona wartość dodatkowych świadczeń i benefitów przyznanych pracownikowi w związku z oddelegowaniem? Czy, jeżeli te świadczenia i benefity zostały przyznane w wysokości netto, to zostały one odpowiednio ubruttowione?

Mając powyższe na względzie, poniżej przedstawiamy nasze usługi dotyczące procesu przygotowania informacji PIT-11, w szczególności w zakresie:

  • Analizy i weryfikacji Państwa bieżącej sytuacji, w związku z przygotowaniem informacji PIT-11;
  • Przeglądu dokumentacji kadrowo-płacowej w celu poprawnego przygotowania rocznych informacji o dochodach;
  • Przygotowania i koordynacji procesu sporządzania informacji PIT-11 dla Państwa pracowników.