• 1000

Płatnicy podatku u źródła, którzy w 2022 roku po złożeniu tzw. pierwotnego oświadczenia WH-OSC dokonywali dalszych wypłat względem tego samego podatnika bez pobrania podatku u źródła lub przy zastosowaniu stawki niższej niż podstawowa, są zobowiązani do złożenia następczego oświadczenia do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu ich roku podatkowego. Oznacza to, że płatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym mają obowiązek złożyć oświadczenie WH-OSC następcze do 31 stycznia 2023 r.

Korzystne zmiany w WHT wprowadzone zostały na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Polskiego Ładu 3.0. oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego (Rozporządzenie). Zgodnie z nowymi przepisami, od 26 października 2022 r. ustawowo wydłużony został aż do końca roku podatkowego (z pierwotnych 2 miesięcy od upływu miesiąca w jakim złożono oświadczenie pierwotne) termin ważności oświadczenia pierwotnego, czyli oświadczenia składanego przez płatnika do urzędu skarbowego o spełnieniu warunków do niepobrania podatku dochodowego od osób prawnych, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku (oświadczenie WH-OSC). Przed zmianami płatnik po złożeniu tego oświadczenia mógł nie stosować mechanizmu pay and refund tylko do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je złożono. Po nowelizacji, oświadczenie pierwotne jest ważne do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone.

W konsekwencji wydłużony został również, do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, termin na złożenie oświadczenia następczego, czyli oświadczenia płatnika potwierdzającego, że od chwili złożenia przez niego oświadczenia pierwotnego nic w zakresie spełniania warunków do niepobierania podatku dochodowego (bądź zastosowania innej preferencji) się nie zmieniło.

Najistotniejsze dla podatników jest to, że nowe terminy mają zastosowanie do należności wypłacanych po 31 grudnia 2021 r. Zarówno bowiem regulacje Rozporządzenia jak i Polskiego Ładu 3.0 mają w tym zakresie efekt retroaktywny, korzystny dla podatników, gdyż płatności realizowane jeszcze w roku 2022 są objęte wydłużonymi terminami. Właściwym miejscowo organem do składania oświadczenia WH-OSC jest Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego.

Zwracamy również uwagę, że ze względu na możliwość wystąpienia problemów technicznych związanych m.in. funkcjonowaniem systemu, warto wypełnić obowiązki związane ze złożeniem oświadczenia odpowiednio wcześniej. Brak terminowego złożenia oświadczenia następczego może skutkować utratą preferencji jakie podatnik zastosował między złożeniem oświadczenia pierwotnego a końcem roku podatkowego i koniecznością zapłaty podatku WHT wraz z odsetkami, jak również innymi konsekwencjami. Wynika to z faktu, że termin na złożenie takiego oświadczenia następczego (podobnie jak w przypadku oświadczenia pierwotnego) jest tzw. terminem zawitym który nie jest przywracalny.